Tlačová správa zo 7. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2018

Dňa 13. 9. 2018 sa konalo 7. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej samoregulácie v oblasti reklamy posúdila sťažnosti na 11 reklám s cieľom zistiť, či došlo k porušeniu Etického kódexu reklamnej praxe platného na území SR (ďalej len Kódex).


AK RPR prijala na svojom zasadnutí nasledujúce nálezy:

Web stránka: „Citypark Ružinov“, zadávateľa: PRO TP 06 s. r. o.

Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby voči informáciám uvedeným na web stránke, ktorá propaguje developerský projekt CityPark Ružinov, zadávateľa PRO TP 06 s. r. o. Sťažovateľ poukazuje na to, že na stránke je umiestnená informácia, že súčasťou rezidenčného projektu je 7700 m2 zelených plôch verejnej zelene (7782 metrov štvorcových verejnej zelene). Sťažovateľ je toho názoru, že v danom prípade ide o účelovú klamlivú reklamu, nakoľko, podľa jeho názoru, developer už pred spustením predaja vedel, že zelená plocha bude inej veľkosti, a to menej než polovica, konkrétne 3514,70 m2. Podľa sťažovateľa to vyplýva zo žiadosti o zmenu stavby zo dňa 18.08.2015, pričom predaj bytov začal v októbri 2015. Sťažovateľ považuje za klamlivý aj údaj o uvedení stavby do prevádzky (jeseň 2017), keďže do dnešného dňa odmieta developer hotovú stavbu plne sprevádzkovať a byty odovzdať.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Web stránka: „Citypark Ružinov“, zadávateľa: PRO TP 06 s. r. o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

V predmetnom prípade AK RPR neuznala námietky sťažovateľa. Údaj o rozlohe zelene, voči ktorému namieta sťažovateľ nebol na web stránke komunikovaný spôsobom, ktorý by mohol v spotrebiteľoch vyvolať dojem, že samotnou výstavbou projektu vznikne viac ako 7782 metrov štvorcových novej zelene. A to ani napriek tomu, že informácia bola uvedená v rámci ďalších údajov, ktoré sa vzťahovali výhradne k stavbe ako takej a za vybudovanie ktorých výlučne zodpovedá zhotoviteľ projektu. Informácia o zeleni bola komunikovaná ako verejná zeleň a v ďalšom popise na web stránke je uvedené, že sa jedná o zelené plochy v okolí stavby. Vo vzťahu k údajom o termínoch plánu výstavby, AK RPR brala do úvahy, že tieto neboli komunikované ako záväzné, ale na stránke sú prezentované ako plánované. S ohľadom na tieto skutočnosti má AK RPR za to, že reklama neobsahuje údaj ani informáciu, ktoré by mohli uviesť priemerného spotrebiteľa do omylu, a reklamu vyhodnotila ako neporušujúcu Kódex.

Prezentácia hotela v katalógu: „Hotel Jaz Aquamarine“, zadávateľa: Cestovní kancelář FISCHER, a.s., Česká republika

Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby voči prezentácii hotela Jaz Aquamarine v katalógu zadávateľa Cestovní kancelář FISCHER, a.s. Sťažnosť namieta, že cestovná kancelária prezentuje hotel ako „priamo na pláži s dlhým, plytkým vstupom do mora“, avšak nikde nie je uvedené, že dlhý, plytký vstup do mora s vodou hĺbky 0-20 cm predstavuje dĺžku 600 metrov. Sťažovateľ má za to, že každý zákazník, ktorý si vyberie hotel „priamo na pláži“ očakáva pri tej pláži aj vodu a je toho názoru, že predmetná reklama je zavádzajúca.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Prezentácia hotela v katalógu: „Hotel Jaz Aquamarine“, zadávateľa: Cestovní kancelář FISCHER, a.s., Česká republika nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

V danom prípade sa AK RPR nestotožnila s námietkami sťažovateľa a pri posudzovaní vychádzala najmä zo skutočnosti, že informácia, že vstup do mora je dlhý a plytký je uvedená priamo v popise pláže v katalógu. V danom prípade nie je síce uvedená presná vzdialenosť „plytkého mora“, avšak Komisia má za to, že na samotnú skutočnosť, že vstup do mora je pozvolný, zákazník upozornený je, keďže zadávateľ explicitne uvádza text: „piesočná pláž s dlhým, plytkým vstupom do mora“. Zároveň treba uviesť, že táto informácia nie je štandardným opisom pláže, a v dnešnej dobe má spotrebiteľ možnosť vyhľadať si konkrétnu polohu hotela napríklad prostredníctvom satelitného zobrazenia mapy, ktoré je na internete bežne dostupné. AK RPR má za to, že reklama neobsahovala údaj, ktorý by bol zavádzajúci, a preto ju vyhodnotila ako neporušujúcu Kódex.

Vonkajšia reklama: „Night Club Kotva“, zadávateľa: Salón Kotva, Bratislava

Rada zaevidovala sťažnosti od dvoch fyzických osôb, voči vizuálu vonkajšej reklamy, ktorý je umiestnený na hodinách na Račianskom mýte, a ktorý propaguje nočný klub Kotva. Sťažnosti zhodne poukazujú na dehonestujúce vyobrazenie modelky – ženy ako objektu, v kontexte ceny, ktoré má za následok zvyšovanie agresie. Sťažnosti poukazujú na negatívny dopad takejto reklamy na spoločnosť a mládež, a to najmä s ohľadom na umiestnenie reklamy v lokalite, ktorá je dostupná širokej verejnosti, vrátane detí a mladistvých.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Vonkajšia reklama: „Night Club Kotva“, zadávateľa: Salón Kotva, Bratislava nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

V danom prípade sa AK RPR nestotožnila s názormi sťažovateľov. Komisia vychádzala najmä zo skutočnosti, že stvárnenie ľudského tela v reklame by malo byť aspoň v širšom zmysle v súlade s predmetom a cieľom reklamovaného produktu resp. služby, ktorým je pri danej reklame propagácia nočného klubu. V tomto kontexte možno konštatovať, že vizuál reklamy je akceptovateľný s ohľadom na propagované služby, ktoré dotknutý nočný klub poskytuje. Samotné zobrazenie modelky je s ohľadom na vyššie uvedené prípustné a neporušuje všeobecné normy mravnosti a slušnosti. Modelka nemá odhalené intímne partie (prsia má prekryté hviezdičkami) a nie je ani vyobrazená v polohe alebo v kontexte, ktoré by znižovali ľudskú dôstojnosť.

Prezentácia zájazdu na web stránke zadávateľa: „Hotel Limak Cyprus - 3 deti do 13 rokov zdarma“, zadávateľa: SATUR TRAVEL a.s.

Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, voči prezentácii zájazdu na web stránke zadávateľa SATUR TRAVEL a.s. Sťažnosť namieta, že cestovná kancelária na svojom webe ponúka zájazd v hoteli Limak Cyprus s tým, že 3 deti do 13 rokov majú zájazd zdarma. Sťažovateľ si dal vypracovať cenovú ponuku na zájazd, v ktorej mu bolo napriek uvedenej akcii zarátaných 199 € za každé dieťa na prístelke a ďalší príplatok za rodinnú izbu v hodnote 1050€. Sťažovateľ má za to, že ak zadávateľ dal na web ponuku, v rámci ktorej majú tri deti pobyt zdarma, musel predpokladať, že rodina bude potrebovať aj rodinnú izbu, pričom zdarma podľa sťažovateľa znamená zdarma.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Prezentácia zájazdu na web stránke zadávateľa: „Hotel Limak Cyprus - 3 deti do 13 rokov zdarma“, zadávateľa: SATUR TRAVEL a.s. je v rozpore s ustanoveniami čl. 14 ods. 5 písm. b) a čl. 15 ods. 3 Kódexu.

AK RPR v danom prípade uznala námietky sťažovateľa. Zadávateľ, v rámci prezentácie hotela na svojej web stránke umožňuje klientovi využiť pri danej ponuke zájazdu akciu „X detí do X rokov zdarma“, podstatou ktorej je taký obsah služieb, v rámci ktorého je pod paušálnou cenou zahrnutá špeciálna cena za dopravu, t.j. letenku a s tým súvisiaci transfer, pričom vybrané služby, zväčša ubytovanie na prístelke a stravovanie, sú pre 2-3 deti cestujúce v sprievode 2 dospelých osôb poskytované úplne zdarma. Tieto podmienky ponuky však z tej časti web stránky, kde je prezentovaný zájazd nevyplývajú. Piktogram, ktorý explicitne uvádza informáciu „3 deti do 13 rokov zdarma“ nie je v rámci podstránky, ktorá prezentuje ponuku žiadnym spôsobom vysvetlený. Vizuálne prevedenie reklamy, vrátane skutočnosti, že k piktogramu nie je priamo pripojené žiadne podrobnejšie vysvetlenie, môžu v spotrebiteľovi vyvolať mylný dojem, že ponuka, ktorá je v rámci podstránky komunikovaná ako celkový zájazd nemá vyššie uvedené obmedzenia, resp. že cena zájazdu ako takého je v danom prípade pre deti zdarma – bez akýchkoľvek poplatkov, čo nie je s ohľadom na skutočnosť pravda. Zadávateľ síce argumentuje tým, že piktogram je podrobne vysvetlený v rámci katalógu, ktorý je umiestnený na jeho web stránke, v danom prípade je však nutné skonštatovať, že katalóg (ani odkaz na katalóg) nie je umiestnený priamo pri on-line prezentácii vybraného hotela, a nemožno tiež očakávať, že každý zákazník si vybranú ponuku pozrie súčasne v katalógu ako aj v rámci osobitnej prezentácie zájazdu na webovej podstránke. Podstránka pritom poskytuje priestor na podrobnejšiu charakteristiku ponuky. AK RPR má za to, že v kontexte piktogramu a celkovej prezentácie ponuky mohol byť teda spotrebiteľ oprávnene uvedený do omylu a má za to, že zadávateľ nevenoval informovaniu o bezplatnej ponuke, resp. jej dovysvetleniu dostatočnú pozornosť. Nejasná komunikácia podmienok ponuky vyplýva aj zo skutočnosti, že pri zadaní konkrétnych parametrov zájazdu je klientovi na web stránke odprezentovaný detail ceny, kde v časti ubytovanie sú deti na prístelke spoplatnené paušálom 199,-€. Za etické nepovažuje AK RPR v tomto prípade ani využitie výrazu „zadarmo“ v reklame a má za to, že nebolo v tomto prípade opodstatnené, nakoľko zadarmo bola len vybraná časť služieb a na to, aby si zákazník mohol tieto uplatniť, musel v skutočnosti zvyšnú časť služieb uhradiť. Tento mechanizmus preto pre spotrebiteľa znamená, že zájazd pre 3 deti do 13 rokov nie je zdarma, ale je pre spotrebiteľa spojený s nákladmi. Vo vzťahu k námietke ohľadom poplatku za rodinnú izbu, AK RPR akceptuje argument zadávateľa, že ubytovanie v rodinnej izbe predstavuje určitú formu „nadštandardu“, ktorý sa môže spájať s výnimočnými poplatkami, na druhej strane má však za to, že v kontexte prezentovanej bezplatnej ponuky vo vzťahu k ubytovaniu až troch detí zdarma, mal byť spotrebiteľ na túto skutočnosť zrozumiteľnejšie upozornený v rámci popisu možností ubytovania v hoteli. Z reklamy totiž nevyplýva, že rozdiel medzi štandardnou izbou a rodinnou izbou je okrem iných parametrov aj v poplatku, resp. že za rodinnú izbu si musí zákazník priplatiť. S ohľadom na vyššie uvedené má AK RPR za to, že reklama porušuje Kódex.

Veľkoplošná vonkajšia reklama: „Tomi – pekné kúpeľne“, zadávateľa: Tomi TN, s.r.o.

Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, voči veľkoplošnej vonkajšej reklame, ktorá propaguje kúpeľňové štúdio Tomi. Sťažovateľ poukazuje na to, že vizuál reklamy zobrazuje nahú ženu s odhaleným poprsím. Uvedené zobrazenie podľa názoru sťažovateľa prekračuje hranice slušnosti, pričom takéto zobrazenie nie je vhodné v rámci reklamy na kúpeľňové štúdio. Sťažovateľ tiež uvádza, že reklama je na frekventovanom mieste v blízkosti obchodného domu a cesty, nedá sa prehliadnuť a negatívne vplýva na deti a maloletých.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Veľkoplošná vonkajšia reklama: „Tomi – pekné kúpeľne“, zadávateľa: Tomi TN, s.r.o.nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

V danom prípade sa AK RPR nestotožnila s názorom sťažovateľa. Cieľom reklamy je komunikácia predajne, ktorá okrem iného poskytuje sortiment pre zariadenie kúpeľní – kúpeľňového štúdia. Modelka je vyobrazená s kontexte ponúkaných služieb, ktoré s ľudským telom bezpochyby súvisia a vyobrazenie je podľa AK RPR v súlade s cieľom a predmetom danej reklamy. Navyše celkové vyobrazenie modelky je decentné a slušné. Vizuál reklamy nemožno považovať ani za urážlivý, či ponižujúci a reklama neobsahuje prezentácie, ktoré by boli v rozpore so všeobecnými normami mravnosti či slušnosti, a AK RPR je preto toho názoru, že reklama neporušuje Kódex.

Vonkajšia reklama: „Night Club Vincov les“, zadávateľa: Night Club Vincov les, Sládkovičovo

Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, voči vizuálu vonkajšej reklamy, ktorý propaguje Night Club Vincov les. Sťažovateľ poukazuje na vyobrazenie modelky v spodnej bielizni v kontexte headlinov „stále nové dievčatá“ a super ceny“ a má za to, že predmetná reklama znižuje ženu na hodnotu sexuálneho (erotického) tovaru.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Vonkajšia reklama: „Night Club Vincov les“, zadávateľa: Night Club Vincov les nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

V danom prípade sa AK RPR nestotožnila s názorom sťažovateľa. Pri posudzovaní stvárnenia ľudského tela v reklame je potrebné brať do úvahy aj skutočnosť, že toto by malo byť aspoň v širšom zmysle v súlade s predmetom a cieľom reklamovaného produktu resp. služby, ktorým je pri danej reklame propagácia nočného klubu. V tomto kontexte možno konštatovať, že vizuál reklamy je akceptovateľný s ohľadom na propagované služby, ktoré dotknutý nočný klub poskytuje a v tomto smere je nutné posudzovať aj texty použité v reklame. Samotné zobrazenie modelky nie je vulgárne alebo dehonestujúce. Modelka je zobrazená decentne, v reklame nie sú odhalené žiadne intímne partie a reklama neobsahuje vyobrazenia, ktoré by porušovali všeobecné normy mravnosti, či slušnosti, a preto ju AK RPR vyhodnotila ako neporušujúcu Kódex.

Web stránka zadávateľa: „Predoobjednajte si Galaxy Note9 a získajte bonus“, zadávateľa: Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., organizačná zložka

Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, voči informáciám uverejneným na web stránke zadávateľa Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., organizačná zložka. Sťažovateľ uvádza, že v rámci propagácie akcie „Predobjednajte si Galaxy Note 9 a získajte bonus až 200 eur za Váš starý telefón“ sa uvádza, že „Bonus 200 EUR platí pri odpredaní akéhokoľvek telefónu Samsung Galaxy Note (Galaxy Note, Galaxy Note2, Galaxy Note3, Galaxy Note4, Galaxy Note Edge, Galaxy Note8), pre ostatné telefóny je výška bonusu 100 EUR.“ Sťažovateľ je toho názoru, že predmetná informácia je nepravdivá, nakoľko v skutočnosti sú zákazníkovi ponúknuté za starý telefón zlomkové ceny. Podľa sťažovateľa by reklama bola v poriadku, ak by hovorila „bonus až do výšky“.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Web stránka zadávateľa: „Predoobjednajte si Galaxy Note9 a získajte bonus“, zadávateľa: Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., organizačná zložka nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

V danom prípade sa AK RPR nestotožnila s názorom sťažovateľa. V predmetnom prípade AK RPR vychádzala z tvrdenia zadávateľa, ktorý v stanovisku uvádza, že podstatou kampane je, že ak si zákazník prinesie starý telefón, ktorý je jedným zo špecifikovaných zariadení, dostane od spoločnosti 200 Eur a okrem uvedeného bonusu, teda nad mieru garantovaného bonusu 200 Eur, obdrží zákazník aj výkupnú hodnotu. AK RPR má za to, že zadávateľ túto skutočnosť jasne a zrozumiteľne komunikoval aj na svojej webovej stránke. Z prezentácie ponuky sú jasné jej podmienky aj mechanizmus a AK RPR sa nedomnieva, že by priemerný spotrebiteľ mohol byť na základe reklamy uvedený do omylu, prípadne, že by reklama obsahovala údaj alebo informáciu, ktoré by mohli spotrebiteľa zavádzať. Zadávateľ venoval prezentácii ponuky dostatočnú pozornosť a AK RPR preto reklamu vyhodnotila ako neporušujúcu Kódex.

Facebook: „Rýchlejší internet = vyššie DPS“, zadávateľa: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.

Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, voči vizuálu reklamy na Facebooku. V reklame zadávateľ uvádza slogan „rýchlejší internet = vyššie DPS“. Podľa sťažovateľa DPS (damage per second) nemá nič spoločné s rýchlosťou internetu, pretože medzi 30 Mb/s a napríklad 500 Mb/s by nemal byť žiaden rozdiel, a aj keby bol, tak je to v prípade DPS kvôli odozve (Ping). Ale na rovnakom odbernom mieste musí byť odozva stále rovnaká, či je rýchlosť veľká alebo malá. Z tohto dôvodu má sťažovateľ za to, že reklama je klamlivá a prekračuje etickú hranicu, keď sľubuje od rýchlejšieho internetu aj lepšie herné zvýhodnenie.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Facebook: „Rýchlejší internet = vyššie DPS“, zadávateľa: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. je v rozpore s ustanovením čl. 14 ods. 5 písm. a) Kódexu.

V danom prípade AK RPR uznala námietky sťažovateľa. Dominantným výrazovým prostriedkom reklamy je tvrdenie v znení „Rýchlejší internet = vyššie DPS“, pričom tento bol využitý s cieľom poukázať na možnú závislosť medzi rýchlosťou internetu a hraním hier. Komisia má za to, že na DPS majú väčší vplyv iné charakteristiky, ako napríklad kvalita pripojenia, ktoré nemajú v zásade nič spoločné s rýchlosťou internetu. AK RPR sa taktiež nedomnieva, že v danom prípade je možné hovoriť o priamej úmere medzi DPS a prenosovou rýchlosťou, keďže rovnako, ak nie viac dôležitá je miera agregácie, teda pomer medzi koľko zákazníkov sa rozdelí dané prenosové pásmo. S ohľadom na tieto skutočnosti má teda Komisia za to, že zadávateľ nevenoval dostatočnú pozornosť informovaniu o charakteristikách produktu a údaje v rámci reklamy boli využité účelovo. AK RPR ocenila, že zadávateľ reklamu stiahol pred vydaním nálezu.

Facebook: „Suunto Ambit3 Peak“, zadávateľa: Heureka Shopping s.r.o., Česká republika

Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, voči sponzorovanej reklame na Facebooku, zadávateľa Heureka, ktorá propagovala konkrétny produkt hodinky Suunto Ambit3 Peak“. Sťažovateľ poukazuje na skutočnosť, že reklama obsahuje informáciu, že hodinky je možné si zakúpiť za cenu od 42,53€, čo v skutočnosti nie je pravda, keďže produkt nie je možné za túto cenu kúpiť v žiadnom z porovnávaných obchodov a jeho cena je vyššia ako 220€.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Facebook: „Suunto Ambit3 Peak“, zadávateľa: Heureka Shopping s.r.o. je v rozpore s ustanovením čl. 14 ods. 5 písm. b) Kódexu.

V danom prípade AK RPR uznala námietky sťažovateľa. V danom prípade AK RPR vychádzala zo skutočnosti, že vizuál reklamy jednoznačne vyobrazoval konkrétny produkt v kontexte komunikácie ceny „od 42,53€“. Takto koncipovaná reklama mohla v priemernom spotrebiteľovi vyvolať mylný dojem, že produkt je možné si na vybranom portáli zakúpiť za cenu od 42,53 €, čo však nie je pravda, nakoľko priemerná cena produktu bola v skutočnosti viac ako 250€. Za sumu uvedenú v reklame si zákazník mohol zakúpiť len náramok k hodinkám, nie hodinky – kompletný produkt vyobrazený aj v reklame. AK RPR prihliadla pri posudzovaní aj na vyjadrenie zadávateľa, ktorý potvrdil, že reklama vznikla pravdepodobne v dôsledku nesprávneho poskytnutia údajov zo strany predajcu a ocenila, že zadávateľ reklamu upravil ešte pred vydaním nálezu, a chybu odstránil, avšak zároveň má za to, že v čase jej uverejnenia táto obsahovala údaj, ktorý mohol zákazníka vo vzťahu k ekonomickej a finančnej hodnote produktu uviesť do omylu, a preto reklamu vyhodnotila ako v rozpore s Kódexom.