Rebríček reklamných agentúr TAAS má uzávierku 10. mája 2013

Konečný termín na doručenie hlásení o gross income za rok 2012 a všetkých povinných údajov a príloh potrebných pre zostavenie rebríčka TOP ADVERISING AGENCIES SLOVAKIA /TAAS/ bol určený na 10. mája 2013 do 18.00 hod.


Rebríček TOP ADVERTISING AGENCIES SLOVAKIA je periodickým ukazovateľom ekonomickej výkonnosti zúčastnených agentúr, ktoré pôsobia výhradne v oblasti reklamy a marketingovej komunikácie v Slovenskej republike. Garantom rebríčka TOP ADVERTISING AGENCIES SLOVAKIA je Klub reklamných agentúr Slovenska (KRAS). Rebríček zverejňuje KRAS raz za rok a agentúry sú v ňom zoradené podľa výšky ich Gross Income, ktorý je jediný celosvetovo uznávaný porovnávací parameter ekonomickej výkonnosti reklamných agentúr.
Účasť v TAAS je zároveň (podobne ako v prípade TOP KRAS) aj hlavným kritériom pre zaradenie do prestížnej súťaže Agentúra roka.
Ako sa zostavuje TAAS?
Agentúry, ktoré sa rozhodnú zaradiť tento rok do TAAS 2012, vyplnia tzv. Formulár a pripoja Výpis z obchodného registra SR a Výkaz ziskov a strát, obe sú verejnými listinami. Po skontrolovaní úplnosti podkladov prevezme túto agendu nezávislý poradca, ktorým je audítorská spoločnosť BDO Advisory. Nezávislý poradca zostaví anonymný grafikon odchýlok jednotlivých sledovaných účtovných parametrov a predloží ho kontrolnej komisii, ktorá bude pozostávať z vyžrebovaných zástupcov zúčastnených agentúr. Kontrolná komisia na základe podkladov predložených nezávislým poradcom určí tie subjekty (bez toho aby poznala ich mená, resp. obchodné názvy), ktoré nezávislý poradca bude ďalej dotazovať a prípadne od nich žiadať doplňujúce vysvetlenia k nahláseným údajom.
Po tomto procese nezávislý poradca zostaví predbežný rebríček, grafikon odchýlok a komentár z komunikácie s agentúrami. Kontrolná komisia v odôvodnených prípadoch môže dotknutej agentúre, ktorá relevantne nezdôvodnila nezrovnalosti v niektorej položke, navrhnúť zníženie tejto položky na úroveň benchmarku ročníka. V prípade, že agentúra nebude s takýmto návrhom súhlasiť, Kontrolná komisia navrhne dotknutú agentúru nezaradiť do rebríčka. Konečnú verziu rebríčka schvaľuje tzv. Schvaľovacie zasadnutie , ktoré je zložené zo všetkých zúčastnených agentúr. Výsledný rebríček TAAS 2012 sekretariát KRAS-u zverejní v médiách.
V prípade záujmu sa rebríčka TAAS zúčastniť, je potrebné do spomenutého termínu doručiť do kancelárie KRAS /ul. Fraňa Kráľa 12, 811 05/ všetky údaje v požadovanej štruktúre a forme, ako aj všetky povinné prílohy - Vyplnený formulár, Výpis z Obchodného registra z www.orsr.sk a Výkaz ziskov a strát. Termín Schvaľovacieho zasadnutia agentúr účastných v rebríčku bol určený na 29. mája 2013 o 10.00 hod. Bližšie informácie môžete získať na t.č.:02/52620544 , kontaktná osoba Jana Šimeková.