Reakcia SPP na výhrady Asociácie PR agentúr SR k verejnej súťaži na PR služby

SPP sa ohradzuje voči ničím nepodloženej snahe spochybniť postup v obchodnej verejnej súťaži na obstaranie služieb v oblasti public relations (PR). Spoločnosť vyhlásila túto súťaž v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, transparentne a v súlade s jej potrebami, pokiaľ ide o kvalitu a spoľahlivosť poskytovaných služieb.

Podrobnosti: Asociácia public relations SR vyzýva SPP ku zrušeniu verejnej súťaže na PR služby

Spoločnosť vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na služby v oblasti public relations („PR služby“) 24. februára 2022. Oznámenie o vyhlásení predmetnej obchodnej verejnej súťaže, zverejnila spoločnosť transparentne na svojom webovom sídle a zároveň tiež na www.ezakazky.sk a www.verejnesutaze.sk hoci jej to neukladá žiadny všeobecne záväzný právny predpis. Na svojom webovom sídle spoločnosť zverejnila aj všetky otázky a odpovede a kontaktné informácie pre uchádzačov.

Obchodná verejná súťaž na PR služby bola vyhlásená v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, spĺňa všetky zákonné požiadavky a podmienky účasti v tejto obchodnej verejne súťaži boli nastavené férovo a transparentne. Obchodná verejná súťaž bola vyhlásená pre neobmedzený počet potenciálnych navrhovateľov, bez akéhokoľvek územného obmedzenia. Hoci nie sú záväzné, predmetná obchodná verejná súťaž bola vyhlásená taktiež v súlade s pravidlami etického výberu PR agentúry zverejnených na webovom sídle APRSR. https://asociaciapr.sk/ako-eticky-vyberat-pr-agenturu/

Spoločnosť ešte pred samotným vyhlásením obchodnej verejnej súťaže, napriek tomu, že jej to žiadny všeobecne záväzný právny predpis neukladá, zrealizovala podrobný prieskum trhu, tzv. RFI (request for information) a overovala možnosti a spôsoby poskytovania služieb a ďalšie relevantné informácie, ktoré potom využila pri stanovení podmienok v samotnej súťaži. Zámer realizovať obchodnú verejnú súťaž bol teda na trhu PR agentúr známy už pred samotným vyhlásením súťaže.

Interné predpisy a pravidlá spoločnosti upravujúce proces obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác sú založené najmä na uplatňovaní princípov transparentnosti, rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie, proporcionality, efektívnosti a hospodárnosti a na podpore férovej hospodárskej súťaže.

APRSR zaslala spoločnosti 4. marca 2022, prostredníctvom elektronickej pošty, svoje vyjadrenie, v ktorom uviedla, že „podmienky vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na predmet „PR služby“ zo dňa 24.2.2022 (Súťaž), vyvolávajú pochybnosti o jej férovosti a etickosti“ spolu s názorom, že podmienky uvedené v bode B. „Technická a odborná spôsobilosť“ sú údajne „nejednoznačné, neštandardné, nezohľadňujú parametre nášho PR trhu a sú diskriminujúce...“ APRSR neuviedla bližšiu špecifikáciu svojich výhrad.

Spoločnosť zaslala APRSR 7. marca 2022 svoje vyjadrenie, v ktorom ju požiadala, za účelom správneho porozumenia jej všeobecných, bližšie nešpecifikovaných, výhrad uvedených v emailovej správe vyššie, o ich vysvetlenie vo forme zaslania konkrétnych podmienok technickej spôsobilosti, ktoré vyvolali jej pochybnosti spolu s konkrétnymi návrhmi APRSR. Spoločnosť zároveň navrhla APRSR konkrétne termíny osobného stretnutia v danej veci a následne taktiež odpovedala na jednotlivé otázky APRSR.

Pokiaľ o otázku personálneho zabezpečenia zo strany potenciálneho dodávateľa služieb, pre spoločnosť sú kvalita a skúsenosti tímu PR agentúry kľúčovým faktorom na zabezpečenie jej konkrétnych potrieb. Spoločnosť preto požaduje predloženie zoznamu členov tímu potenciálneho dodávateľa služieb, ktorí sa, v prípade úspechu v súťaži, budú podieľať na plnení predmetu zákazky, pričom na jednotlivé vyžadované pozície sú kladené osobitné požiadavky z hľadiska praxe a pracovných skúseností súvisiacich s predmetom zákazky. Zároveň spoločnosť požaduje, aby osoby, ktoré sa budú podieľať na budúcom plnení mali prax v určených oblastiach a v prípade úspechu navrhovateľa v súťaži, aby navrhovateľ v prípade úspechu v súťaži plnil predmet zmluvy prostredníctvom týchto osôb. V záujme zabezpečenia splnenia tohto záväzku spoločnosť požaduje, aby tieto osoby boli zamestnancami uchádzača alebo vykonávali prácu na inom zmluvnom základe (pre účely budúceho plnenia).

Zároveň spoločnosť požaduje, aby vzhľadom na očakávaný objem prác, PR agentúra splnila aj určené finančné kritériá, ktoré podľa verejne dostupných informácii (rebríček PR agentúr – časopis TREND, rebríček PR agentúr časopis Stratégie, Obchodný register Slovenskej republiky) spĺňa oveľa viac PR agentúr pôsobiacich na trhu ako APRSR uvádza vo svojom vyhlásení.

Vyššie uvedené požiadavky na kvalitu a spoľahlivosť poskytovaných služieb nie sú neobvyklé, sú relevantné a plne v súlade s potrebami spoločnosti, reflektujúc, okrem iného, jej postavenie na trhu.

V zmysle podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení a v súťažných podkladoch k predmetnej obchodnej verejnej súťaži je navrhovateľ, samozrejme, oprávnený požiadať vyhlasovateľa o vysvetlenie, ako aj o predĺženie lehoty na predkladanie návrhov, na základe písomnej žiadosti doručenej elektronicky, prostredníctvom e-mailu na adresy kontaktných osôb vyhlasovateľa. Spoločnosť neobdržala od žiadneho potenciálneho uchádzača žiadosť o predĺženie lehoty na predkladanie návrhov v rámci predmetnej obchodnej verejnej súťaže. Na všetky doručené žiadosti o vysvetlenie podmienok obchodnej verejnej súťaže spoločnosť obratom odpovedala. Všetky odpovede sú transparentne zverejnené na webovom sídle spoločnosti.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti považuje spoločnosť tvrdenia uvedené vo vyhlásení APRSR za ničím nepodložené, má za to, že predmetná obchodná verejná súťaž bola vyhlásená v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, férovo a transparentne a v súlade s jej potrebami, pokiaľ ide o kvalitu a spoľahlivosť poskytovaných služieb. Spoločnosť preto nevidí dôvod na zrušenie predmetnej obchodnej verejnej súťaže.