Tlačová správa zo 7. zasadnutia Arbitrážnej komisie RPR

Dňa 22. 09. 2016 sa konalo 7. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej samoregulácie v oblasti reklamy posúdila sťažnosti na 13 reklám s cieľom zistiť, či došlo k porušeniu Etického kódexu reklamnej praxe platného na území SR (ďalej len Kódex).

AK RPR prijala na svojom zasadnutí nasledujúce nálezy:

Web stránka zadávateľa: „Všetko sa dá – odkupný bonus až 1000€", zadávateľa: P Automobil Import s.r.o.
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby na internetovú reklamu, ktorá propagovala možnosť zakúpenia vozidla Peugeot Partner Tepee Outdoor s odkupným bonusom 1000 Eur. Sťažovateľ považuje reklamu za klamlivú, keďže nikde na stránke a ani v cenníku predajcu nie je uvedená informácia, že bonus sa vzťahuje len na kúpu benzínového motora a v prípade dieslového auta je v skutočnosti vo výške 500 Eur.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Web stránka zadávateľa: „Všetko sa dá – odkupný bonus až 1000€", zadávateľa: P Automobil Import s.r.o. je v rozpore s ustanoveniami čl.14 ods. 1 písm. b) a čl. 14 ods. 2 Kódexu.

V danom prípade AK RPR uznala námietky sťažovateľa. Zadávateľ v rámci svojej webovej stránky uvádza, že výška odkupného bonusu závisí od výbavy a verzie, avšak konkrétne, resp. podrobnejšie podmienky nikde nešpecifikuje a neuvádza ani, že výška odkupného bonusu je o polovicu nižšia pri dieslových motoroch. A to aj napriek tomu, že webová stránka priestor na dovysvetlenie podmienok poskytovala. Samotná formulácia „za vaše staré auto akejkoľvek značky vám dáme o 1000 € viac, ako je jeho hodnota" môže teda v spotrebiteľovi vyvolať mylný dojem, že za svoje vozidlo dostane automaticky a bezpodmienečne o 1000 € viac, čo však nie je vzhľadom na vyššie uvedené pravda. Túto skutočnosť umocňuje aj finálna cena, za ktorú predajca nové vozidlo poskytuje, resp. výška celkového bonusu. V oboch prípadoch sú tieto stanovené po odrátaní, prípadne vrátane odkupného bonusu 1000 €. Ani tu však nie je uvedené, že sa jedná o maximálnu výšku odkupného bonusu a AK RPR je toho názoru, že napriek tomu, že by bol údaj sám o sebe pravdivý, vzhľadom k okolnostiam a súvislostiam v akých sa používa, môže uviesť priemerného spotrebiteľa do omylu, že dostane o 1000 € viac, ako je hodnota jeho starého auta a reklama sprostredkúva tak podstatné informácie nejasným a viacvýznamovým spôsobom.

Billboard: „Eros Night Club – nedeľa za 35 Eur", zadávateľa: EROS NIGHT CLUB POPRAD
Rada obdržala sťažnosti od dvoch fyzických osôb na vizuál billboardu, ktorý propaguje nočný klub EROS v Poprade. Sťažovatelia predmetnej reklame zhodne vytýkajú jej erotický obsah a poukazujú na to, že vizuál reklamy môže mať negatívny dopad na deti a mládež, keďže v jednom prípade je umiestnený v blízkosti školy a kostola. Jeden zo sťažovateľov má za to, že spôsob vyobrazenie modeliek na reklamy dehonestuje hodnotu ženy.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosti sú opodstatnené. Billboard: „EROS night Club", zadávateľa: EROS Night club je v rozpore s ustanovením čl. 11 ods. 1 vo vzťahu k ods. 2 a 3 Kódexu.

AK RPR v danom prípade uznala námietky sťažovateľov a pri posudzovaná vychádzala okrem iného aj zo skutočnosti, že cieľom reklamy je propagácia služieb erotického nočného podniku a zobrazenie ženských tiel má teda svoje opodstatnenie. Avšak spôsob, akým zadávateľ tieto odprezentoval v reklame AK RPR nepovažuje za súladný s Kódexom. Modelky sú vyobrazené v lascívnej a vyzývavej polohe a celkový vizuál reklamy je možné považovať za vulgárny a porušujúci všeobecné normy mravnosti a slušnosti, a to najmä s ohľadom na zvolené komunikačné médium. Billboard je umiestnený vo verejnom priestranstve, kde s ním do kontaktu môžu prísť aj deti a maloletí, čo vzhľadom na celkové obrazové prevedenie reklamy AK RPR nepovažuje za akceptovateľné a je toho názoru, že prezentácia ľudského tela nebola v danom prípade uskutočnená s plným zvážením jej vplyvu na všetky kategórie spotrebiteľov.

Leták: „Záložňa Breva", zadávateľa: BREVA, s.r.o.
Rada zaevidovala v mesiaci júl sťažnosti od viacerých fyzických osôb na leták, vhadzovaný do poštových schránok, ktorý propaguje služby záložne. Sťažovatelia reklame hromadne vytýkajú využitie zobrazenia odhaleného ženského tela bez súvisu s produktom a poukazujú na to, že reklama je sexistická. Sťažovatelia taktiež uvádzajú, že spôsob distribúcie reklamy formou vhadzovania do poštových schránok umožňuje, aby s reklamou prišli do kontaktu aj deti a maloleté osoby, ktoré môžu na základe reklamy získať mylnú predstavu o hodnote ženy a reklama môže ohroziť ich psychický vývoj.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosti sú opodstatnené. Leták: „Záložňa Breva XVII.", zadávateľa: BREVA, s.r.o. je v rozpore s ustanoveniami čl. 10 ods. 6 a č. 11 ods. 1 písm. b) a e) vo vzťahu k čl. 11 ods. 3 Kódexu.

AK RPR v danom prípade považuje zobrazenie nahej ženy, ktoré tvorí dominantnú časť vizuálu reklamy za neopodstatnené, účelové a sexistické, keďže toto nemá žiaden súvis s predmetom činnosti subjektu, ktorý prostredníctvom reklamy propaguje svoje služby na trhu záložní. Modelka je v reklame vyobrazená len za účelom pritiahnutia pozornosti ako sexuálna atrakcia, čo Komisia nepovažuje za prípustné. AK RPR má taktiež za to, že takéto opakované správanie zadávateľa, v podobe reklamy, ktorú nemožno považovať za v súlade s etickými pravidlami ohrozuje dobré meno reklamy ako takej a znižuje dôveru v reklamu ako službu spotrebiteľom (čl. 10 ods. 6 Kódexu). Komunikačné médium – leták, hromadne distribuovaný do schránok obyvateľov je navyše dostupný širokému cieľovému publiku, vrátane detí a mladistvých a AK RPR preto uznala námietku sťažovateľov a vyhodnotila reklamu ako porušujúcu Kódex, najmä vo vzťahu zvoleného vizuálu a k použitému komunikačnému médiu a absencie vzťahu vizuálu reklamy k propagovanej službe.

Vonkajšia reklama: „Night Club KOTVA", zadávateľa: Salón KOTVA
Rada zaevidovala sťažnosti od viacerých fyzických osôb na vonkajšiu reklamu, ktorá propaguje nočný klub (Salón KOTVA). Sťažovatelia reklame hromadne vytýkajú využitie zobrazenia odhaleného ženského tela v lascívnej polohe a sú toho názoru, že reklama je vulgárna a porušuje všeobecné normy mravnosti a slušnosti. Sťažovatelia taktiež uvádzajú, že reklama je umiestnená na viditeľnom mieste (križovatke), na ktorom s ňou môžu do kontaktu prísť aj deti a maloletí, ktorí denne využívajú cestu pri cestovaní do škôl.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosti nie sú opodstatnené. Vonkajšia reklama: „Night Club KOTVA", zadávateľa: Salón KOTVA nie je v rozpore s ustanovením Kódexu.

AK RPR vychádzala najmä zo skutočnosti, že stvárnenie ľudského tela v reklame by malo byť aspoň v širšom zmysle v súlade s predmetom a cieľom reklamovaného produktu resp. služby, ktorým je pri danej reklame propagácia nočného klubu. V tomto kontexte možno konštatovať, že vizuál reklamy je akceptovateľný, s ohľadom na propagované služby, ktoré dotknutý nočný klub poskytuje. Samotné zobrazenie modelky je s ohľadom na vyššie uvedené prípustné a neporušuje všeobecné normy mravnosti a slušnosti. Modelka nemá odhalené intímne partie (prsia má prekryté hviezdičkami) a nie je ani vyobrazená v polohe alebo v kontexte, ktorá by znižovala ľudskú dôstojnosť, ani blízko miest určených prevažne alebo výlučne pre deti, a preto AK RPR vyhodnotila reklamu ako neporušujúcu Kódex.

Vonkajšia reklama: „GLOBAL MAX – stavebná a obchodná spoločnosť", zadávateľa: GLOBAL MAX, s.r.o.
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby na vonkajšiu reklamu zadávateľa GLOBAL MAX, s.r.o. umiestnenú na železničnej a autobusovej stanici v Ružomberku. Sťažovateľ poukazuje na to, že vizuál reklamy zobrazuje polonahé ženy s výrazným dekoltom. Reklama podľa sťažovateľa pôsobí sexisticky, nevhodne a žena je v nej využitá samoúčelne, bez súvisu s produktom a so službami, ktoré stavebná firma ponúka. Sťažovateľ tiež podotýka, že reklama je vyobrazená formou maľby, čo upúta pozornosť detí a navyše je umiestnená na frekventovanom mieste.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Vonkajšia reklama: „GLOBAL MAX – stavebná a obchodná spoločnosť", zadávateľa: GLOBAL MAX, s.r.o. je v rozpore s ustanovením čl. 11 ods. 1 písm. e) Kódexu.

V danom prípade AK RPR uznala námietku sťažovateľa a pri posudzovaní vychádzala okrem iného aj z toho, že dominantným výrazovým prostriedkom predmetnej reklamy sú čiastočne odhalené modelky vo vyzývavej póze na pozadí stavieb rodinných domov. AK RPR nevidí súvis takéhoto vyobrazenia modeliek s propagovaným produktom, ktorými sú v tomto prípade produkty a služby stavebnej a obchodnej spoločnosti a práce s kameňom. Aj napriek tomu, že modelky sú namaľované a sú zakomponované do prostredia stavby a v ruke majú stavebné pomôcky je AK RPR toho názoru, že zobrazenie žien a ich tiel bolo využité účelovo, s cieľom pritiahnuť pozornosť. Ženy sú tu vyobrazené ako sexuálne atrakcie vo vyzývavej polohe a oblečení, čo v danom prípade nie je možné považovať za etické. Takéto zobrazenie považuje AK RPR za príklad zobrazenia tela v reklame a prezentáciu, ktorá stvárňuje ženu ako sexuálnu atrakciu, nesúvisiacu s propagovaným produktom a je toho názoru, že zobrazenie modeliek, vrátane ich polohy a štylizácie je v rozpore so všeobecnými normami mravnosti a slušnosti ako aj podmienkami, ktoré Kódex na zobrazenie ľudského tela v reklame kladie.

Vonkajšia reklama: „Worldwide Olympic Partner – Rio 2016 ", zadávateľa: Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., organizačná zložka
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Bratislava na veľkoplošnú vonkajšiu reklamu, zadávateľa Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., organizačná zložka uvedenú pri príležitosti letných olympijských hier v Riu 2016. Sťažovateľ poukazuje na to, že vizuál reklamy je štýlovo a tematicky totožný s dielami slovenskej umelkyne Michaely Chmelíčkovej, pričom reklama bola vytvorená bez jej zapojenia a vedomia.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Vonkajšia reklama: „Worldwide Olympic Partner – Rio 2016", zadávateľa: Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., organizačná zložka nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

V danom prípade vychádzala AK RPR okrem iného zo skutočnosti, že vizuál reklamy je súčasťou celosvetovej korporátnej komunikácie značky Samsung pri príležitosti letných olympijských hier v Rio de Janeiro. Jednotlivé vizuály reklamy použité v rôznych krajinách spája identický grafický štýl, v ktorom je vyhotovená dominanta toho ktorého mesta v spojení so symbolmi mesta Rio de Janeiro. AK RPR sa nedomnieva, že v danom prípade by bol zneužitý cudzí nápad, prípadne výsledok cudzej tvorivej činnosti, keďže vizuály reklamy sú podľa tvrdení zadávateľa originálne, a takéto diela sa nenachádzajú vo verejne dostupnom portfóliu tvorby sťažovateľom spomínanej autorky Michaely Chmelíčkovej. Rovnakosť alebo podobnosť použitej techniky nie je samo o sebe použitím resp. neoprávneným spracovaním diela tzv. plagiátorstvom. AK RPR preto vyhodnotila reklamu ako neporušujúcu Kódex.

TV spoty: „Fofola", zadávateľa: Kofola, a.s.
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Žilina na TV spoty, ktoré propagujú nápoj Kofola. Sťažovateľ namieta voči použitiu „šušľajúceho psa" a poukazuje na to, že šušlanie je definované ako nesprávne vyslovovanie sykaviek s, z, c, dz, š, ž, č, dž a v reklame využívajú túto vadu maskota nasilu, čo môže mať negatívny vplyv na rečový vývoj detí.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. TV spoty: „Fofola", zadávateľa: Kofola, a.s. nie sú v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

V danom prípade AK RPR neuznala námietku sťažovateľa. AK RPR sa nedomnieva, že by daná reklama mohla mať negatívny dopad na rečový vývoj detí. Reklama nie je primárne určená deťom, neobsahuje ani výzvu určenú deťom, ale je zameraná na kategóriu dospelých spotrebiteľov. Avšak ak by aj napriek tomu prišlo s reklamou do kontaktu dieťa, AK RPR si nemyslí, že toto by mohlo byť správaním hlavného protagonistu ovplyvnené natoľko aby sa narušil či nevhodne nastavil detský rečový vývin. Reklama využíva humor, hlavný hrdina je komický, dej jednotlivých príbehov je vtipný a nemožno predpokladať, že by divák, vrátane dieťaťa reklamu vnímal doslovne. AK RPR sa taktiež prikláňa k názoru zadávateľa, že aj v rámci filmovej tvorby určenej deťom sa pomerne bežne objavujú postavičky, ktoré sú niečím odlišné (napríklad aj šušlaním), avšak neznamená to, že dieťa ich správanie začne automaticky napodobňovať s dôsledkom negatívneho dopadu na vývoj detí, a preto reklamu vyhodnotila ako neporušujúcu Kódex.

Reklamná kampaň: „Ušetrite až 33% na energiách", zadávateľa: Východoslovenská energetika, a.s.
Rada zaevidovala v mesiaci august sťažnosť od fyzickej osoby voči reklame na web stránke zadávateľa Východoslovenská energetika, a.s., v ktorej zadávateľ uvádza, že poskytuje na energie zľavu 33%, pričom zľava je len 13% a 20%. Sťažovateľ tiež uvádza, že zľava sa týka len silovej energie a skutočná úspora pre spotrebiteľa je vo výške 3-5%.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Reklamná kampaň: „Ušetrite až 33% na energiách", zadávateľa: Východoslovenská energetika, a.s. je v rozpore s ustanoveniami čl. 12 ods. 1 a čl. 14 ods. 5 písm. b) Kódexu.

AK RPR v danom prípade uznala námietky sťažovateľa. Dominantným výrazovým prostriedkom reklamy je prezentácia výšky úspory na energiách až 33%. AK RPR akceptuje, že zadávateľ poskytuje zľavu z ceny za dodávku elektriny, keďže je to jediný parameter, ktorého cenotvorbu môže ovplyvniť a táto skutočnosť je zrozumiteľne uvedená aj v rámci jednotlivých reklamných nosičov, z ktorých spotrebiteľ dostane jasnú informáciu o tom, že zľava sa týka dodávky energií. Prezentáciu výšky úspory, vo význame celkového súčtu zliav (13% + 20%) však AK RPR nepovažuje za etickú. Z uvedeného by sa totiž mohlo zdať, že zákazník v prípade, ak si objedná obe služby, a teda aj dodávku elektriny, aj dodávku zemného plynu, ušetrí na energiách, resp. na výslednej sume za dodávku energií celkovo 33%, čo nie je pravda, keďže reálna úspora je vo výške menej ako 20%. Zadávateľ síce uvádza, že produkt Extra v sebe zahŕňa zľavu 20% z ceny za dodávku elektriny a 13% z ceny za dodávku plynu, avšak matematický výpočet zliav, v rámci ktorého percentuálny prepočet vychádza vždy z iného základu, nikdy nebude v danom prípade dosahovať výšku zľavy 33% na energiách, tak ako tvrdí zadávateľ. Tvrdenie „Ušetrite až 33% na energiách" je v danom prípade možné považovať za zavádzajúce a AK RPR preto vyhodnotila reklamu ako porušujúcu Kódex.

Web stránka zadávateľa: „Odkúpime Váš starý notebook za najlepšiu cenu. ALEBO ho odrátame z ceny nového", zadávateľa: CHANGE COMPUTER s.r.o.
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby voči reklame uvedenej na web stránke zadávateľa, CHANGE COMPUTER s.r.o., podľa ktorej spoločnosť ponúka odkúpenie starého notebooku alebo odrátanie jeho ceny z ceny nového. Sťažovateľ namieta, že nikde na stránke nie je uvedené, že odkúpenie bude realizované formou poukážok na ďalší nákup a zákazník nedostane za starý notebook peniaze.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Web stránka zadávateľa: „Odkúpime Váš starý notebook za najlepšiu cenu. ALEBO ho odrátame z ceny nového", zadávateľa: CHANGE COMPUTER s.r.o. je v rozpore s ustanovením čl. 14 ods. 1 písm. b) Kódexu.

V danom prípade je AK RPR toho názoru, že význam slova „odkúpime", tak ako ho použil zadávateľ, jednoznačne vyvoláva dojem, že zákazník, ktorý sa rozhodne využiť danú službu, za podmienky, že si u predajcu nezakúpi nový notebook, dostane za výkup starého najlepšiu cenu, a bude vyplatený v peniazoch. Uvedené však nie je pravda, keďže ako uvádza sťažovateľ a následne potvrdzuje aj zadávateľ, zákazník za svoj notebook obdrží poukážky na ďalší nákup. Informácia o tom, že zákazník získa poukážky nie je v reklame nikde uvedená a z textu reklamy to ani nevyplýva. AK RPR preto považuje predmetné informácie na web stránke zadávateľa za klamlivé a je toho názoru, že reklama sprostredkúva podstatné informácie viacvýznamovým, resp. nevhodným spôsobom a porušuje Kódex.

Billboard: „Moja mama bola krava", zadávateľa: Hollandia Karlovy Vary, s.r.o.
Rade bola v mesiaci august Slovenskou obchodnou inšpekciou postúpená sťažnosť fyzickej osoby voči vizuálu billboardu, ktorý propaguje jogurt Hollandia. Sťažovateľka považuje billboard s textom: „Moja mama bola krava" za nevhodný.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Billboard: „Moja mama bola krava", zadávateľa: Hollandia Karlovy Vary, s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

AK RPR sa v danom prípade nestotožnila s názorom sťažovateľky a nie je ani toho názoru, že reklama je nevhodná, prípadne môže urážať spotrebiteľov. Text reklamy v danom prípade nie je možné posudzovať izolovane, či vnímať ho v prípadnej hanlivej konotácii, ale je potrebné ho posudzovať v kontexte celkového obrazového a významového spracovania vizuálu s konkrétnym previazaním na charakterové vlastnosti produktu (vyrobeného z kravského mlieka) a komunikačného posolstva reklamy. Reklama využíva prípustnú mieru reklamného zveličenia, ktoré je vzhľadom na komunikačné posolstvo reklamy možné považovať za akceptovateľné, a preto ju AK RPR vyhodnotila ako neporušujúcu Kódex.

TV spot: „Letgo SK-opica", zadávateľa: OLX BV
Rada v mesiaci september zaevidovala sťažnosť fyzickej osoby, voči TV spotu zadávateľa OLX BV, ktorý komunikuje aplikáciu Letgo. Sťažovateľka namieta voči scéne, v ktorej muž odfotí svoju partnerku, aby ju predal na inzerát, pričom zaznie voice-over: „Je načase to predať? Záujemca je na blízku." Toto zobrazenie a komentár robí podľa sťažovateľky zo ženy predmet, objekt, s ktorým si muž môže zaobchádzať ako sa mu zažiada a predať ju inému cez aplikáciu. Nabádanie k takémuto správaniu sa voči ženám, nemá podľa sťažovateľky čo robiť v televízii.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. TV spot: „Letgo SK-opica", zadávateľa: OLX BV je v rozpore ustanovením čl. 11 ods. 1 písm. b) Kódexu.

Cieľom predmetnej reklamy je v danom prípade komunikácia mobilnej aplikácie, ktorá slúži na predaj vecí, ktoré človek už nepotrebuje. Motív predmetného TV spotu, jeho obrazové aj zvukové spracovanie približuje spotrebiteľovi základné charakteristiky, mechanizmus a podstatu služby. AK RPR akceptuje tvrdenie zadávateľa, že reklama využíva humor a reklamné zveličenie, avšak zároveň má za to, že scéna, v ktorej muž odfotí ženu v aute je v kontexte textu voice overu: „je načase to predať?" neprimeraná. Takéto zobrazenie ženy a najmä správanie sa voči ženám nie je možné považovať za vtipné, ani humorné. Naopak AK RPR je toho názoru, že v kontexte celkového zvukovoobrazového stvárnenia reklamy pôsobí toto zobrazenie urážlivo a voči ženám ponižujúco, keďže nevhodným spôsobom naznačuje, že objektom predaja by mohla byť aj žena, a preto vyhodnotila reklamu ako porušujúcu Kódex.

Rozhlasový spot: „Veľké biele elektro + TV bez DPH ", zadávateľa: OKAY Slovakia, spol. s r.o.
Rada zaevidovala sťažnosť fyzickej osoby, voči rozhlasovému spotu, ktorý propaguje krátkodobú predajnú akciu „veľké biele elektro a televízory bez DPH". Sťažovateľ považuje reklamu za klamlivú, keďže nákup bez DPH na Slovensku nie je možný a DPH bude aj z takto zľavneného tovaru riadne odvedená. Reklamný spot môže v spotrebiteľovi navodiť dojem, že ušetrí na úkor štátu, čo nie je pravda. Výška zľavy 16,67% je síce riadne v spote spomenutá, no pre bežného spotrebiteľa je výpočet tejto percentuálnej hodnoty ťažko pochopiteľný, pretože spotrebiteľ má v pamäti, že výška DPH je na Slovensku 20%.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Rozhlasový spot: „Veľké biele elektro + TV bez DPH ", zadávateľa: OKAY Slovakia, spol. s r.o. je v rozpore s ustanovením čl. 14 ods. 5 písm. b) Kódexu.

AK RPR uznala námietky sťažovateľa. V danom prípade je predmetom reklamy komunikácia krátkodobej predajnej akcie, v rámci ktorej mal zákazník možnosť zakúpiť si vybrané tovary so zľavou. Motív kampane je postavený na nákupe „bez DPH", čo zadávateľ explicitne v rámci rozhlasového spotu uvádza: „veľké biele elektro a televízory bez DPH?" AK RPR je však toho názoru, že priemerný spotrebiteľ môže byť na základe predmetnej reklamy uvedený do omylu a domnievať sa, že na vybrané tovary sa vzťahuje zľava vo výške 20%, čo však nie je pravda, nakoľko spotrebiteľovi je v konečnom dôsledku priznaná zľava vo výške 16,67%. Zadávateľ výšku zľavy síce v rozhlasovom spote uvádza a tá je uvedená aj v letáku a na internetovej stránke, avšak spôsob spracovania reklamy, ktorému výrazne dominuje informácia o tom, že vybrané produkty sú bez DPH nemusí byť spotrebiteľom vo vzťahu k Akcii pochopená, keďže väčšina priemerných spotrebiteľov vníma výšku dane automaticky ako sadzbu z cien tovarov a služieb vo výške 20% a to vrátane skutočnosti, že táto je napríklad uvádzaná aj na potvrdení o zaplatení tovaru. Použitie jasnej hyperbolizácie musí byť pre priemerného spotrebiteľa zrejmé, pričom ak aj priemerný spotrebiteľ by mal byť informovaný o tom, že tovary nakupuje s DPH, ešte priemerný spotrebiteľ nemusí poznať všetky súvislosti platenia alebo neplatenia DPH. V tomto kontexte opakované a tak jednoznačné tvrdenie, že sa na nejaký právny vzťah nevzťahuje niektorá zo zákonných povinností meniaceho sa daňového systému, nemusí vyznievať ako jednoznačná hyperbolizácia. AK RPR preto vyhodnotila reklamu ako porušujúcu Kódex.