RTVS sa musí za reportáž Zuzany Kovačič Hanzelovej ospravedlniť (VIDEO)

RTVS sa musí za reportáž Zuzany Kovačič Hanzelovej ospravedlniť (VIDEO) Reprofoto RTVS

Rada pre vysielanie a retransmisiu dala RTVS sankciu za príspevok o voľbách v ČR a českých médiách, ktoré získal Andrej Babiš.

 

Redaktorka oslovila v reportáži kritikov spomínaných médií a Andreja Babiša. Rade a vydavateľstvu Mafra Slovakia sa nepáčilo, že neoslovila zástupcov spomínaných médií. Zaujímavosťou je, že Kancelária rady v analýze skonštatovala, že reportáž bola v poriadku.

Rada pre vysielanie a retransmisiu v stredu uložila RTVS povinnosť odvysielať oznam o porušení zákona za porušenie ustanovenia zákona o objektívnosti a nestrannosti v súvislosti s príspevkom informujúcom o priebehu parlamentných volieb ČR a údajnom a vplyve Andreja Babiša na médiá, ktoré vlastnil.

Redaktorka Zuzana Kovačič-Hanzelová v reportáži Správ RTVS z 20. októbra dala priestor na vyjadrenie komentátorovi Seznam.cz Jindřichovi Šídlovi, šéfredaktorovi týždenníka Respekt Erikovi Taberymu či šéfovi volebnej kampane strany ODS Adamovi Znášikovi, ktorí spochybňovali objektívnosť Lidových novín a Mladej fronty DNES.

Na reportáž RTVS nepodali sťažnosť spomínané české denníky ani Andrej Babiš, ale sťažnosť na Radu pre vysielanie a retransmisiu podalo slovenské vydavateľstvo Mafra Slovakia.

Riaditeľ vydavateľstva Mafra Slovakia Vladimír Mužík tvrdí, že v reportáži Kovačič Hanzelovej odznelo viacero nepravdivých informácií a vadí mu, že redaktorka neoslovila zástupcov spomínaných médií.

RTVS je presvedčená, že k porušeniu zákona nedošlo. „Redaktorka RTVS oslovila v deň vysielania predmetnej reportáže Andreja Babiša, favorita volieb a súčasne majiteľa vydavateľstva MAFRA, ktoré dotknuté denníky Lidové noviny a Mladá fronta DNES vydáva. Priestor na zaujatie stanoviska bol na druhej strane vytvorený a vyjadrenia Babiša boli v reportáži odvysielané. Vytvorením priestoru pre majiteľa vydavateľstva, v ktorom oba denníky vychádzajú, vysielateľ dôsledne rešpektoval zásadu oslovenia druhej strany vo veci podávanej témy a odvysielaním spravodajského príspevku sa nedopustil porušenia povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajského programu,“ píše sa v stanovisku RTVS pre radu.

Kancelária rady, ktorá členom rady pripravila analýzu, v reportáži problém nevidela a odporúčala správne konanie zastaviť. Rada sa však rozhodla RTVS za reportáž sankciovať a označila ju za neobjektívnu.

O sankcii rozhodovala rada v tomto zložení: predsedníčka Marta Danielová, podpredseda Ľubomír Kmec a členovia: Milan Blaha, Ingrid Fašiangová, Vladimír Holan, Peter Kolenič, Zoltán Pék a Gabriela Rothmayerová.

Tu je časť z analýzy Kancelárie rady, v ktorej odporúčama správne konanie zastaviť:

Reportérka sprostredkovala odmietajúce stanovisko A. Babiša, ktoré i vzhľadom na to, že v čase vysielania programu išlo o už dlhšiu dobu všeobecne známu kauzu, považujeme za postačujúce.
Absenciu vyvažujúceho stanoviska priamo od zástupcu jednotlivých denníkov (ako Mladá fronta DNES, tak i Lidové noviny) však nepovažujeme za problematickú, keďže v danej súvislosti v príspevku odznelo jednoznačné vyjadrenie A. Babiša, bývalého majiteľa vydavateľstva, v ktorom oba denníky vychádzajú, cit.:
Andrej Babiš, predseda strany ANO: „Určitě ti média, které já sem vlastnil, jsou objektivní. Takže doporučuju, abyste si to objednala a četla je, a potom nebudete klást takovýdle otázky.“
Toto vyjadrenie tak priamo konfrontuje podozrenie o objektívnosti a nestrannosti daných médií
a možno ho vnímať ako relevantnú reakciu prezentovanú kompetentným zástupcom za obe dotknuté strany.
Máme za to, že odvysielaním vyššie citovaných vyjadrení na tému nestrannosti verejnoprávnych médií a vplyv A. Babiša na ich nezávislosť boli divákovi poskytnuté dostatočné informácie, reflektujúce ako obavy novinárskej verejnosti, tak i kritiku priamo dotknutej strany, t.j. A. Babiša.
Domnievame sa, že v posudzovanom spravodajskom programe nemožno identifikovať problematickú informáciu, o ktorej by boli diváci v dôsledku spracovania príspevku neobjektívne informovaný.

Skutočnosť, že A. Babiš ako bývalý vlastník médií disponoval určitým mediálnym vplyvom nemožno považovať za spornú informáciu a ani za takú, o ktorej by už verejnosť nebola médiami skôr informovaná. Rovnako existencia nahrávky, ako i jej kontroverzný charakter nie je aktuálnou spravodajskou informáciou, nakoľko médiá o tejto kauze informovali už na jar a v lete 2017. Napriek tomu, že A. Babiš už oficiálne nemá vplyv na médiá spoločnosti MAFRA a.s., nakoľko spoločnosť previedol do fondov, táto skutočnosť má kontroverzný charakter a u istej časti verejnosti je vnímaná len formálne.

Rovnako sme toho názoru, že vyváženosť príspevku neovplyvnila ani absencia stanoviska zástupcov príspevkom dotknutých denníkov, t.j. Mladá fronta DNES a Lidové noviny. Voľba spôsobu, akým vysielateľ zabezpečí súlad vysielania so zákonom je výhradne súčasťou jeho redakčnej nezávislosti. I napriek tomu, že v príspevku neodznelo priame vyjadrenie jednotlivých denníkov, podozrenie z ich možnej zaujatosti a neinformovania o kauzách bolo konfrontované jednoznačným vyjadrením A. Babiša, ktorý ako vlastník daných médií, a teda kritickými tvrdeniami dotknutá strana, odmietol akékoľvek pochybnosti o ich neobjektívnosti. Domnievame sa, že toto stanovisko, negujúce podozrenia zo zaujatosti, možno vzhľadom na rozsah informácií a neurčitosť odznených obvinení považovať v kontexte príspevku za dostačujúce.