Európska komisia navrhuje pravidlá na ochranu plurality a nezávislosti médií v EÚ

Európska komisia navrhuje pravidlá na ochranu plurality a nezávislosti médií v EÚ Ilustr. reprofoto EP

Európska komisia prijala európsky akt o slobode médií, nový súbor pravidiel na ochranu plurality a nezávislosti médií v EÚ.

Navrhované nariadenie okrem iného obsahuje záruky proti politickému zasahovaniu do redakčných rozhodnutí a proti sledovaniu. Kladie dôraz na nezávislosť a stabilné financovanie verejnoprávnych médií, ako aj na transparentnosť vlastníctva médií a prideľovania štátnej reklamy. Takisto sa v ňom stanovujú opatrenia zamerané na ochranu nezávislosti redaktorov a zverejňovanie konfliktov záujmov. Akt sa bude zaoberať otázkou koncentrácie médií a vytvorí novú nezávislú Európsku radu pre mediálne služby pozostávajúcu z vnútroštátnych orgánov pre médiá. Komisia prijala aj doplňujúce odporúčanie na podporu vnútorných záruk redakčnej nezávislosti.

Podpredsedníčka pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová v tejto súvislosti uviedla: „V posledných rokoch sme pozorovali rôzne formy tlaku na médiá. Je najvyšší čas konať. Musíme stanoviť jasné zásady: žiadny novinár by nemal byť v súvislosti so svojou prácou tajne sledovaný, žiadne verejnoprávne médiá by sa nemali stať nástrojom propagandy. Preto dnes po prvýkrát navrhujeme spoločné záruky na ochranu slobody a plurality médií v EÚ“.

„EÚ je najväčším demokratickým jednotným trhom na svete. Mediálne spoločnosti zohrávajú kľúčovú úlohu, ale čelia klesajúcim príjmom, ohrozeniam slobody a plurality médií, vzniku veľmi veľkých online platforiem a nesúrodej spleti rôznych vnútroštátnych pravidiel. Európsky akt o slobode médií poskytuje na úrovni EÚ spoločné záruky s cieľom garantovať pluralitu názorov a fungovanie médií bez akýchkoľvek zásahov, či už súkromných alebo verejných. Nový európsky kontrolný orgán bude podporovať účinné uplatňovanie týchto nových pravidiel pre oblasť slobody médií a sledovať koncentráciu médií, aby nebola ohrozená ich pluralita,“ povedal komisár pre vnútorný trh Thierry Breton.

Žiadne politické zasahovanie, žiadne tajné sledovanie

Európsky akt o slobode médií zabezpečí, aby médiá – verejné aj súkromné – mohli ľahšie fungovať na vnútornom trhu EÚ naprieč hranicami, bez neprimeraného tlaku a pri zohľadnení digitálnej transformácie mediálneho priestoru.

Ochrana redakčnej nezávislosti – v nariadení sa od členských štátov bude vyžadovať, aby rešpektovali skutočnú redakčnú slobodu poskytovateľov mediálnych služieb a zlepšili ochranu novinárskych zdrojov. Poskytovatelia mediálnych služieb budú okrem toho musieť zabezpečiť transparentnosť vlastníctva, tieto informácie zverejňovať a prijať opatrenia s cieľom zaručiť nezávislosť jednotlivých redakčných rozhodnutí.

Zákaz používania špionážneho softvéru proti médiám – akt obsahuje bezpečnostné záruky proti používaniu špionážneho softvéru proti médiám, novinárom a ich rodinám.

Nezávislé verejnoprávne médiá – tam, kde existujú verejnoprávne médiá, by ich financovanie malo byť primerané a stabilné, aby sa zabezpečila redakčná nezávislosť. Vedenie a správna rada verejnoprávnych médií budú musieť byť vymenovaní transparentným, otvoreným a nediskriminačným spôsobom. Poskytovatelia verejnoprávnych médií budú ponúkať pluralitu informácií a názorov nestranným spôsobom v súlade so svojím poslaním verejnej služby.

Testy plurality médií – v akte o slobode médií sa od členských štátov vyžaduje, aby na mediálnom trhu posúdili vplyv koncentrácie na pluralitu médií a redakčnú nezávislosť. Takisto sa v ňom vyžaduje, aby každé legislatívne, regulačné alebo administratívne opatrenie prijaté členským štátom, ktoré by mohlo mať vplyv na médiá, bolo riadne odôvodnené a primerané.

Transparentná štátna reklama – v akte o slobode médií sa stanovia nové požiadavky na prideľovanie štátnej reklamy médiám, aby bola situácia transparentná a nediskriminačná. Týmto aktom sa zvýši aj transparentnosť a objektívnosť systémov na meranie sledovanosti, ktoré majú vplyv na príjmy médií z reklamy, najmä online.

Ochrana online mediálneho obsahu – na základe aktu o digitálnych službách obsahuje akt o slobode médií záruky proti neoprávnenému odstráneniu mediálneho obsahu, ktorý bol vytvorený v súlade s odbornými normami. V prípadoch, ktoré nezahŕňajú systémové riziká, ako sú dezinformácie, budú musieť veľmi veľké online platformy, ktoré majú v úmysle odstrániť určitý zákonný mediálny obsah, pretože sa domnievajú, že je v rozpore s politikami platformy, informovať poskytovateľov mediálnych služieb o dôvodoch odstránenia predtým, ako sa uskutoční. Všetky sťažnosti podané poskytovateľmi mediálnych služieb budú musieť tieto platformy vybavovať prioritne.

Nové používateľské právo na prispôsobenie mediálnej ponuky – aktom o slobode médií sa zavedie právo na prispôsobenie ponuky médií v zariadeniach a rozhraniach, ako sú pripojené televízne prijímače, čo používateľom umožní zmeniť predvolené nastavenia tak, aby odrážali ich vlastné preferencie.

Európsky strážca slobody médií

Komisia navrhuje zriadiť novú nezávislú Európsku radu pre mediálne služby zloženú z vnútroštátnych mediálnych orgánov. Rada bude podporovať účinné a konzistentné uplatňovanie právneho rámca EÚ pre mediálnu oblasť a bude pomáhať Komisii pri príprave usmernení o regulačných záležitostiach týkajúcich sa médií. Bude môcť vydávať aj stanoviská k vnútroštátnym opatreniam a rozhodnutiam, ktoré majú vplyv na mediálne trhy a koncentráciu na mediálnom trhu.

Rada bude takisto koordinovať vnútroštátne regulačné opatrenia týkajúce sa médií mimo EÚ, ktoré predstavujú riziko pre verejnú bezpečnosť, s cieľom zabezpečiť, aby tieto médiá neobchádzali pravidlá platné v EÚ. Výbor zorganizuje štruktúrovaný dialóg medzi veľmi veľkými online platformami a mediálnym sektorom s cieľom podporiť prístup k rôznym mediálnym ponukám a monitorovať, či platformy dodržiavajú samoregulačné iniciatívy, ako je Kódex postupov EÚ proti šíreniu dezinformácií.