Zápisnica zo zasadnutia Rady pre reklamu 11. 6. 2018

AK RPR prijala na svojom zasadnutí nasledujúce nálezy:


TV spot: „Dermacol pre mužov“, zadávateľa: Dermacol, s. r. o., šíriteľa MAC TV s.r.o.
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej voči zaevidovala, okres Michalovce, voči TV spotu, zadávateľa Dermacol, s.r.o., ktorý propaguje novú radu kozmetických produktov pre mužov. Sťažovateľ namieta, že v reklame je záber na nahú ženskú postavu, v rámci ktorého je vidieť pozadie a časť poprsia. Sťažovateľ poukazuje na to, že reklama bola odvysielaná v čase vysielania programov pre deti, pričom podľa jeho názoru by sa reklama mala vysielať až po 22-hej hodine.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. TV spot: „Dermacol pre mužov“, zadávateľa: Dermacol, s. r. o., šíriteľa MAC TV s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a nie je ani v rozpore s ustanoveniami Opčného protokolu.

V danom prípade sa AK RPR nestotožnila s argumentáciou sťažovateľa a pri posudzovaní vychádzala zo skutočnosti, že cieľom reklamy je propagácia novej rady kozmetických produktov, určených pre mužov. Kozmetické produkty s ľudským telom bezpochyby súvisia a AK RPR má za to, že zobrazenie produktu v kontexte zobrazenia tela má v danom prípade svoje opodstatnenie. Zároveň pri posudzovaní celkového stvárnenia reklamy nemožno povedať, že reklama by bola vulgárna, nemravná, dehonestujúca alebo, že by iným spôsobom narúšala všeobecné normy mravnosti alebo slušnosti. Celá reklama je postavená na muzikálnom základe s evidentnou hyperbolou používania reklamovaných produktov, a v tomto kontexte je potrebné vnímať aj zobrazenie v kombinácií s hovoreným/spievaným slovom. Zobrazenie čiastočnej nahoty modelky, voči ktorej namieta sťažovateľ nemalo sexuálny kontext a zohľadňovalo reklamovaný produkt, pričom celkové vyznenie nepôsobilo sexisticky alebo vulgárne. Uvedené nenasvedčuje ani v hlasom sprevádzané pomenovanie „prdelka“. V tomto prípade však AK RPR má za to, že použité slovo nie je pejoratívne ani použité v dehonestujúcom kontexte ale simplicitné pomenovanie obrazu s ohľadom na zhudobnený text. Taktiež s prihliadnutím na spôsob zobrazenia nahoty ženského tela je AK RPR toho názoru, že reklama neohrozovala mravný vývoj maloletých divákov televízie, keďže ženské telo je ukázané v krátkom zábere v bežnej situácií (vchádzanie do vane) a modelka nie je zobrazovaná v obscénnych alebo dehonestujúcich polohách. AK RPR má za to, že reklama v tomto kontexte neporušuje ustanovenia, ktoré vo vzťahu k slušnosti a spoločenskej zodpovednosti Kódex na reklamu kladie. Spravodajský senát AK RPR zároveň posúdil reklamu aj v kontexte ustanovení Opčného protokolu. Možno súhlasiť so zistením sťažovateľa, že v posudzovanej reklame sa vyskytovalo aj zobrazenie ľudskej nahoty, keďže reklama zobrazovala o. i. aj ženu vstupujúcu do vane, pričom v zábere sa objavil najmä jej nahý zadok. Ak sa v reklame vyskytuje nahota, je potrebné pri jej šírení zohľadniť jej prítomnosť z hľadiska vhodnosti pre rôzne skupiny maloletých. Rozhodujúcimi sú pritom nielen forma nahoty, ale tiež kontext nahoty či frekvencia výskytu. Pokiaľ ide o formu nahoty, po posúdení zobrazenej nahoty možno konštatovať, že popri nahote, ktorá je bežná na verejnosti (čiastočná nahota mužských účinkujúcich), šlo aj o zobrazenie nahoty, ktorá nie je bežná na verejnosti (nahota jednej zo ženských účinkujúcich). Vo vzťahu k frekvencii výskytu nahoty, ktorá nie je bežná na verejnosti, možno konštatovať, že nebola vysoká (jeden záber v rámci šotu). Po posúdení kontextu zobrazenia možno konštatovať, že zobrazenie nahoty, ktorá nie je bežná na verejnosti, nemalo sexuálny kontext a zohľadňovalo reklamovaný produkt, pričom celkové vyznenie nepôsobilo sexisticky alebo vulgárne. Zobrazenie nahoty, ktoré nie je bežné v rodinnom prostredí a na verejnosti a ktoré by pritom mohlo vyprovokovať záujem o sexuálne vzťahy a predčasné prebudenie sexuálnych pudov maloletých detí, sa považuje za obsah nevhodný pre maloletých do 12 rokov veku (§ 1 ods. 3 písm. h/ Vyhlášky). Uvedené klasifikačné znaky pritom musia byť splnené kumulatívne, t. j. nahota, ktorá nie je bežná na verejnosti ani v rodinnom prostredí, nemusí byť nevhodná, pokiaľ nie je spôsobilá vyprovokovať záujem o sexuálne vzťahy, resp. prebudiť sexuálne pudy maloletých detí. Keďže v danom prípade sporné zobrazenie nahoty možno najprísnejšie klasifikovať ako nevhodné pre maloletých do 12 rokov, nemožno na posudzovanú reklamu uplatniť časové obmedzenie týkajúce sa obsahov nevhodných do 18 rokov veku , resp. do 15 rokov veku. Na audiovizuálny obsah v televíznom vysielaní, ktorý nie je nevhodný do 18 rokov veku, nemožno aplikovať zákaz vysielania pred 22.00 hod.; to sa primerane vzťahuje aj na oponu o 20.00 hod., pokiaľ ide o obsahy, ktoré nie sú nevhodné do 15 rokov veku. Audiovizuálne obsahy klasifikované ako nevhodné pre maloletých do 12 rokov veku, prípadne nevhodné pre maloletých do 7 rokov veku nemajú žiadne časové obmedzenie. Keďže reklamný šot možno klasifikovať najviac ako nevhodný do 12 rokov veku (a teda nie je klasifikovaný ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov, vhodný pre vekovú skupinu maloletých od 15 rokov alebo ako nevhodný a neprístupný pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov), nemožno naň aplikovať ani ustanovenie § 4 ods. 5 Vyhlášky. S ohľadom na vyššie uvedené má senát za to, že predmetné šírenie televíznej reklamy neporušuje ani pravidlá Opčného protokolu a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená.

Reklamná kampaň (pravidlá súťaže v kombinácii s web stránkou): „40 eur na nákup“, zadávateľa: Alza.sk s.r.o.
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, voči reklamnej kampani „40 eur na nákup“, prezentovanej na web stránke zadávateľa Alza. sk s.r.o. Sťažovateľ má za to, že reklama zavádza, keďže sa v nej uvádza, že zákazník získa 40 eur na nákup tovaru ako darček. Sťažovateľ poukazuje na skutočnosť, že aby mohol zákazník využiť predmetných 40 eur, musí si nakúpiť tovar za ďalších 1100 Eur. Reklama podľa sťažovateľa odvádza pozornosť a nabáda k rýchlej kúpe pokiaľ nevyprší platnosť ponuky.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je čiastočne opodstatnená. Reklamná kampaň (pravidlá súťaže v kombinácii s web stránkou): „40 eur na nákup“, zadávateľa: Alza.sk s.r.o. je v rozpore s ustanovením čl. 53 ods. 3 písm. a) Kódexu.

V danom prípade AK RPR čiastočne uznala námietky sťažovateľov. V predmetnom prípade AK RPR vychádzala zo skutočnosti, že reklamná kampaň mala za cieľ komunikáciu spotrebiteľskej súťaže, v rámci ktorej mohol spotrebiteľ získať unikátny zľavový kód až do výšky 40 € na nákup, resp. mohol získať 3 zľavové poukazy v hodnote 5 €, 10 € a 25 €. Hlavným nosičom v prípade predmetnej kampane bola web stránka zadávateľa, ktorá informovala o mechanizme spotrebiteľskej súťaže, spôsobe ako si môže zákazník šeky uplatniť a obsahovala aj odkaz na kompletné pravidlá „Marketingovej akcie 40 Eur na nákup“, po kliknutí na ktorý bol užívateľ presmerovaný na ich úplné znenie. Odkaz na web stránku bol zároveň prítomný aj v reklamnom spote, ktorý bol súčasťou kampane. V tomto smere možno konštatovať, že zadávateľ si splnil povinnosť, ktorá súvisí s upozornením spotrebiteľa na existenciu podmienok, resp. pravidiel spotrebiteľskej súťaže ako takej. Avšak samotné znenie kompletných podmienok aj vo vzťahu k textu, ktorý bol umiestnený na web stránke zadávateľa nepovažuje AK RPR za dostatočne zrozumiteľné a má za to, že z podmienok jednoznačne nevyplýva, aký je mechanizmus súťaže, a kto, za akých podmienok sa môže spotrebiteľskej súťaže zúčastniť. Kompletné podmienky síce definujú ako si môže zákazník zľavu uplatniť, avšak na základe ich formulácie môže byť zákazník uvedený do omylu. V rámci časti 3. Základné podmienky ponuky sa napríklad uvádza, že „Vybraný zákazník zo Slovenskej republiky, fyzická osoba staršia ako 18 rokov (ďalej len „Účastník“), spotrebiteľ, pri splnení podmienok Kampane uvedenej v týchto pravidlách v Dobe konania, môže získať 40 EUR na nákup tovaru a služieb, ak najmä, nie však výlučne:...“. Uvedená definícia nejasne formuluje skutočnosť, či sa v danom prípade súťaže môže zúčastniť každý zákazník, ktorý splní podmienky alebo len „vybraný zákazník“, pričom v podmienkach nie je určené, ktorý zákazník je vnímaný ako “vybraný“. Výraz „najmä, nie však výlučne“ taktiež nejednoznačne určuje, kto sa môže do súťaže zapojiť, resp. kto môže ponuku využiť. Komisia tiež upozorňuje na znenie bodu 3 v rámci časti 4 (Ďalšie podmienky uplatnenia zľavového kódu“), ktoré znie: „Kód obdrží Účastník, ktorý splnil podmienky v týchto pravidlách a v čase platnosti Kódu tento uplatnil na ďalší nákup v minimálnej hodnote podľa čl. 3 týchto podmienok. Účastník kód dostane e-mailom po 15 dňoch odo dňa nákupu, pokiaľ neodstúpi od kúpnej zmluvy v 14-dňovej lehote.“. Uvedená formulácia odporuje logike mechanizmu prezentovanej v rámci web stránky, keďže z nej vyplýva, že kód získa účastník, ktorý okrem iného tento už uplatnil. Na to aby mohol účastník kód uplatniť, musí tento najskôr získať. S ohľadom na tieto skutočnosti má teda AK RPR za to, že pravidlá marketingovej akcie sú nezrozumiteľné a nie je z nich dostatočne jasný mechanizmus spotrebiteľskej súťaže, ani podmienky za akých je možné sa spotrebiteľskej súťaže zúčastniť, a reklamu považuje za v rozpore s Kódexom.

Leták, reklama v mieste predaja: „Každých 30 minút pre vás pripravujeme; práve upečený“, zadávateľa: BILLA s.r.o.
Rada zaevidovala sťažnosti fyzickej osoby, voči letákovej reklame a reklame umiestnenej v rámci predajní, zadávateľa BILLA s.r.o. Sťažovateľ namieta, že v reklame sa uvádza, že spoločnosť vo svojich predajniach pečie pre zákazníkov pečivo, chlieb, rôzne typy bagiet, žemle a croissanty. V reklame je uvedený výraz „práve upečené“, avšak sťažovateľ pri nakúpení výrobkov zistil, že pečivá sú iba na predajni dopekané výrobky. Sťažovateľ tvrdí, že spoločnosť túto informáciu masívne propaguje prostredníctvom predajní a letákov po celom Slovensku a láka obyčajného spotrebiteľa, ktorý si myslí, že si kupuje čerstvo upečený chlieb a v skutočnosti si kupuje dopekané rozmrazené pečivo. Na základe vyššie uvedeného má sťažovateľ za to, že reklama, ktorá sa týka „práve upečených“ výrobkov je klamlivá, zavádza zákazníka a zneužíva dôveru spotrebiteľa.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Leták, reklama v mieste predaja: „Každých 30 minút pre vás pripravujeme; práve upečený“, zadávateľa: BILLA s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

V danom prípade sa AK RPR nestotožnila s argumentáciou sťažovateľa. Dominantným výrazovým prostriedkom je headline v znení: “Každých 30 minút pre vás pripravujeme chlieb a pečivo“, ktorý je doplnený tvrdením „práve upečený“. Ako uviedol zadávateľ, cieľom predmetnej komunikácie je poukázanie na skutočnosť, že vybrané výrobky sú upečené priamo na predajni, bezprostredne pred ich ponúknutím na predaj. Komisia má zo, že predmetné tvrdenie neuvádza priemerného spotrebiteľa do omylu, ale informuje o spôsobe prípravy (v tomto prípade upečenia) vybraných výrobkov vo vzťahu k miestu predaja. Navyše priamo v mieste predaja, je zákazník aj v zmysle príslušnej legislatívy informovaný, že vybraný výrobok je vyrábaný dopečením z predpečeného chladeného alebo zmrazeného polotovaru. AK RPR je preto toho názoru, že zákazník má kompletnú informáciu o charakteristikách a pôvode produktu, a nemyslí si, že v danom prípade by sa mohol na základe reklamy domnievať, že v predmetnom prípade zadávateľ ponúka čerstvé pekárenské výrobky, resp. že tieto sú v plnom rozsahu (vrátane prípravy cesta) pripravované v predajniach. Reklama podľa AK RPR neobsahuje informáciu, či údaj, ktoré by mohli zavádzať spotrebiteľa vo vzťahu ku charakteristikám produktu, a preto ju vyhodnotila ako neporušujúcu Kódex.

Reklamná kampaň (spoty): „ÁNO! Nové paušály od Telekomu“, zadávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, voči reklamnej kampani na paušály „ÁNO!“, zadávateľa Slovak Telekom, a.s. Sťažovateľ poukazuje na tvrdenia v reklame v znení: „dátujte bez bariér“ a „dátujte koľko potrebujete s novými paušálmi“. Podľa jeho názoru uvedené tvrdenia vyvolávajú dojem, že „bez bariér“ je v tomto prípade „bez obmedzení“, a teda, že množstvo dát v aspoň jednom z paušálov je neobmedzené. Sťažovateľ ďalej uvádza, že v ponuke operátora nenašiel žiaden paušál, ktorý by bol neobmedzený, odhliadnuc od faktu, že cena za 1GB v Telekome je podľa sťažovateľa suverénne najvyššia z ponuky všetkých operátorov. S ohľadom na vyššie uvedené má sťažovateľ za to, že reklama je zavádzajúca.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Reklamná kampaň (spoty): „ÁNO! Nové paušály od Telekomu“, zadávateľa: Slovak Telekom, a.s. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

V predmetnom prípade sa AK RPR nestotožnila s námietkami sťažovateľa, že predmetný spot by obsahoval údaj, či informáciu, ktoré by mohli zaviesť spotrebiteľa. Imidžový spot, voči ktorému namieta aj sťažovateľ si kladie za cieľ vo všeobecnosti informovať spotrebiteľa o nových paušáloch – „ÁNO“, ktoré spoločnosť Telekom uvádza na trh. Reklama nehovorí o konkrétnom produkte, ani o jeho parametroch. Tvrdenie, voči ktorému namieta aj sťažovateľ, konkrétne „Dátujte bez bariér“ je využité v kontexte posolstva reklamy. Hlavným protagonistom reklamy je Bekim, ktorý po nešťastnom páde ochrnul a zostal na vozíku. Bekim denne prekonáva bariéry – prekážky, pričom ako uvádza zadávateľ základnou myšlienkou spotu je motivovať ľudí, aby aj oni tak ako Bekim „dátovali bez bariér“ (bez prekážok) a aby využívali možnosti internetu naplno. V tomto kontexte a s ohľadom na celkové spracovanie imidžového spotu má Komisia za to, že reklama nehovorí, že s novými paušálmi bude zákazník dátovať bez obmedzení a z reklamy to ani nevyplýva. Komisia je tiež toho názoru, že aj výrok: „Dátujte koľko potrebujete s novými paušálmi ÁNO“ nehovorí o tom, že možnosti zákazníka sú neobmedzené, ale skôr poukazuje na skutočnosť, že spotrebiteľ si môže vybrať z viacerých možností a zvoliť si paušál, ktorý najlepšie vyhovuje jeho potrebám, vrátane ceny a množstva dát. Konkrétnu ponuku následne zadávateľ prezentuje v samostatnom produktovom spote, v ktorom pravdivo informuje o základných parametroch ponuky, vrátane webovej stránky na ktorej má možnosť zákazník získať podrobné informácie. Ani v tomto prípade AK RPR nedospela k záveru, že by spot obsahoval údaj alebo informáciu, ktoré by mohli zákazníka uviesť do omylu alebo zaviesť a reklamu vyhodnotila ako neporušujúcu Kódex.

Vonkajšia reklama: „Nová STK“, neznámeho zadávateľa
Rada zaevidovala postúpenú mestským úradom v Trnave sťažnosť od fyzickej osoby, neznámy okres, voči vizuálu reklamy, ktorý komunikuje služby technickej a emisnej kontroly. Sťažovateľ namieta, že reklama je nevhodná a uráža ženy. V prípadoch, kedy spoločnosť uvedená v reklame samotnej sa od zverejnenej reklamy dištancuje a uvádza vo svojom stanovisku, že nie je zadávateľom, sa Rada obracia so žiadosťou o identifikáciu šíriteľa reklamy. V danom prípade ale nie je známy ani šíriteľ reklamy, nález je preto vydaný voči neznámemu zadávateľovi.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Vonkajšia reklama: „Nová STK“, neznámeho zadávateľa je v rozpore s ustanovením čl. 11 ods. 1 písm. e) vo vzťahu k čl. 11 ods. 3 Kódexu.

V danom prípade sa AK RPR stotožnila s názorom sťažovateľa. Dominantným výrazovým prostriedkom predmetnej reklamy je vyobrazenie vybranej časti ženských tiel, konkrétne ženských zadkov v bielych plavkách, ktoré sú označené emisnej, technickej kontroly a kontroly originality. AK RPR má za to, že reklama využíva fragmentáciu tela, prostredníctvom vizuálu, ktorý zachytáva len jeho vybranú časť, v danom prípade časť tela, ktorú je možné považovať za erotickú a účelovo použitú k prilákaniu pozornosti. Takéto zobrazenie považuje AK RPR za príklad prezentácie v reklame, ktorá porušuje všeobecné normy mravnosti a slušnosti na základe objektifikácie ľudského tela. Reklama podľa Komisie stvárňuje ženu ako sexuálnu atrakciu a je sexistická. Pri posudzovaní zobrazenia ľudského tela v kontexte ustanovení o slušnosti v reklame sa berie do úvahy aj celkový kontext, vzťah reklamy k produktu, zvolená cieľová skupina a použité komunikačné médiá (čl. 11 ods. 3 Kódexu). V danom prípade má AK RPR za to, že predmetné vyobrazenie modeliek v reklame, navyše na nosiči, ktorý je dostupný širokej cieľovej skupine, vrátane detí a maloletých, nesúvisí s propagovanou službou resp. produktom, v tomto prípade službami technickej a emisnej kontroly, a reklama nie je v súlade s podmienkami, ktoré Kódex na zobrazenie ľudského tela v reklame kladie.

TV spot: „Sme 4ka a chceme byť vaša jednotka“, zadávateľa: SWAN Mobile, a.s.
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, voči TV spotu, zadávateľa SWAN Mobile, a.s. Reklama podľa sťažovateľa narába s hyperbolou, avšak zavádza spotrebiteľa vo viacerých aspektoch a je ju možné považovať za klamlivú. Podľa sťažovateľa sú problematické tvrdenia: "Chceli ste kopec dát? Ako prví sme vám ich dali."; "Chceli ste dáta všade? ... Už ich máte všade" a "So štvorkou dátujete rýchlo a najvýhodnejšie na celom Slovensku." Sťažovateľ uvádza, že kopec dát nie je možné kvantifikovať žiadnou zo zaužívaných jednotiek, preto je ťažko možné obhájiť tvrdenie, že tento operátor ho "dal" používateľom ako prvý. Kopec dát je veľmi relatívna jednotka. Aj keď operátor tvrdí, že pokrýva 99 percent obyvateľstva, toto pokrytie sa netýka rýchlej 4G siete, tou pokrýva len 66 percent. Navyše, tvrdenia v reklame sa nevzťahujú na pokrytie obyvateľstva, ale hovorí sa vyslovene o celom Slovensku. Rýchlo, alebo akokoľvek, v sieti 4ka však nie je možné dátovať, nakoľko štvrtinu územia stále pokrytú nemá a podstatnú časť pokrytia realizuje prostredníctvom roamingového partnera, pričom vo svojich obchodných ponukách hovorí o 2G/3G sieti, nie o rýchlom internete. Reklama podľa sťažovateľa vytvára klamlivý dojem, že 4ka poskytuje služby v podobe rýchlych dát na celom území Slovenskej republiky. Tiež svojimi tvrdeniami kombinuje výhodnosť svojej ponuky vo vlastnej 4G sieti s pokrytím, ktoré dosahuje prostredníctvom siete partnera, však s reálnom živote sa tieto dva aspekty skombinovať nedajú.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. TV spot: „Sme 4ka a chceme byť vaša jednotka“, zadávateľa: SWAN Mobile, a.s. je v rozpore s ustanovením čl. 14 ods. 2 Kódexu.

V prípade výroku „Chceli ste kopec dát? Ako prví sme vám ich dali“ sa AK RPR nestotožnila s argumentáciou zadávateľa, že uvedené tvrdenie reflektuje na skutočnosť, že spoločnosť v roku 2016 priniesla svoj vlastný produkt s výnimočnými parametrami. Predmetné tvrdenie je všeobecné, nie je v reklame žiadnym spôsobom bližšie určené a priemerný spotrebiteľ si nemá na základe čoho správne interpretovať a vyhodnotiť predmetnú informáciu. V tomto smere sa AK RPR prikláňa aj na stranu sťažovateľa, ktorý tvrdí, že výraz „kopec“ nepredstavuje žiadnu konkrétne kvantifikovateľnú jednotku. Porovnanie sa s potenciálnou konkurenciou vo vzťahu „ako prví“ je teda nejednoznačné a v tomto smere neopodstatnené. Skutočnosť, že zadávateľ chcel v danom prípade prezentovať fakt, že ako prvý priniesol paušál s neobmedzenými dátami z reklamy žiadnym spôsobom nevyplýva a Komisia považuje tento údaj, ktorý môže byť sám o sebe aj pravdivý, vzhľadom na okolnosti a súvislosti, v akých bol prezentovaný za klamlivý. V prípade výroku, že dáta „máte všade“ možno uviesť, že všade je jednoducho všade a nie je tam predpoklad čiastočného pokrytia územia, a už vôbec nie obyvateľstva, hoci aj s vysokým percentom. Najmä ak ide o porovnateľné parametre s ostatnými súťažiteľmi na trhu. Obdobne AK RPR v danom prípade vyhodnotila aj tvrdenie „So 4kou dátujete rýchlo a najvýhodnejšie na celom Slovensku“, konkrétne superlatív „najvýhodnejšie“. Význam výrazu najvýhodnejšie nemá v danom prípade žiaden konkrétny obsah. Parameter výhodnosti môže byť pre každého spotrebiteľa individuálny a ako výhodnú ponuku vníma každý spotrebiteľ niečo iné. Reklama žiadnym spôsobom nešpecifikuje, v čom je ponuka zadávateľa najvýhodnejšia a z uvedeného tvrdenia by mohol priemerný spotrebiteľ nadobudnúť dojem, že ponuka je vo vzťahu ku konkurencii najvýhodnejšia vo všetkých parametroch, čo preukázané nebolo, a preto AK RPR vyhodnotila reklamu ako porušujúcu Kódex.

Reklama na Facebooku: „Ako využívať internet efektívne“, zadávateľa: O2 Slovakia, a.s.
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, voči postu, vrátane infografiky, ktorý bol zverejnený na Facebook fan page magazínu Sóda. Sťažovateľ je toho názoru, že reklama tvrdí, že s ponúkaným balíkom dát je to, na čo reálne dáta nepostačujú, teda sa podľa jeho názoru jedná o zavádzanie zákazníka.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Reklama na Facebooku: „Ako využívať internet efektívne“, zadávateľa: O2 Slovakia, s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

V danom prípade bolo cieľom postu informovať čitateľov magazínu Sóda o článku, ktorý čitateľovi bližšie približuje možnosti využitia 5 GB objemu dát, ktoré zadávateľ poskytuje ako bonus. Jednoduchá inforgrafika názorne približuje možnosti a odkazuje na obsah článku. Komisia v danom prípade neuznala námietky sťažovateľa a pri posudzovaní vychádzala okrem iného aj z výpočtov, ktoré boli v prípade predmetných tvrdení použité a ktoré predložil aj zadávateľ. Tie preukazujú, že užívateľ má za určitých okolností a podmienok, ktoré sú okrem iného podrobne popísané aj priamo v článku skutočne možnosť využiť 5GB dát spôsobom, ktorý uvádza aj infografika. Spôsob výpočtu je oficiálne komunikovaný ako v článku, tak aj v komentároch, ako odpoveď na otázku užívateľa a AK RPR je toho názoru, že zadávateľ informoval o charakteristikách pravdivo a zrozumiteľne a reklama neobsahuje údaj, ktorý by bol klamlivý, a preto ju AK RPR vyhodnotila ako neporušujúcu Kódex.