Zápisnica zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu 20. 6. 2018

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

 

- schválila zmenu licencie vysielateľa C.S.M. group, s.r.o. v časti „Názov programovej služby“ na „Rádio Jazz“ a v časti „Podiely programových typov“ na „Ostatný program – 100 %“;
- uložila sankciu – pokutu 7 000 eur vysielateľovi MAC TV, s. r. o. (JOJ, JOJ PLUS) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), ku ktorému došlo dňa 18. 12. 2017 o cca 20:32 hod odvysielaním programu Smrtonosná pasca 4.0, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov napriek tomu, že obsahoval vulgárne a expresívne vyjadrovanie a detailné a naturalistické zobrazenie násilných aktov, pre ktoré mal byť klasifikovaný ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov a v dňoch 5. 1. 2018 o cca 20:32 hod a 7. 1. 2018 o cca 14:30 hod odvysielaním programu Smrtonosná pasca: Opäť v akcii, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov napriek tomu, že obsahoval expresívne vyjadrovanie a detailné a naturalistické zobrazenie násilných aktov, pre ktoré mal byť klasifikovaný ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov;
- uložila sankciu – pokutu 6 638 eur vysielateľovi MAC TV, s. r. o. (programová služba JOJ) za porušenie § 19 ods. 2 ZVR v súvislosti s tým, že dňa 28. 1. 2018 o cca 14:36 hod. odvysielal upútavku na program Život je boj, ktorá obsahovala výňatky z programu, na ktorý upútava, znázorňujúce scény násilia;
- uložila sankciu – pokutu 5 000 eur vysielateľovi MAC TV, s. r. o. (programová služba WAU) za porušenie § 16 ods. 3 písm. n) ZVR (technické požiadavky na zvukovú zložku programovej služby) v súvislosti s vysielaním reklamného bloku dňa 18. 1. 2018 v čase od cca 20:43 do 20:52 hod.;
- uložila sankciu – pokutu 5 000 eur vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Jednotka) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO) v súvislosti s vysielaním upútaviek na programy Inšpektor Max, Sváko Ragan, Kohút na víne 2 a Silná zostava dňa 14. 1. 2018 o cca 19:50 hod., pričom nezabezpečil označenie každej z upútaviek grafickým symbolom vekovej vhodnosti v pravom alebo ľavom hornom rohu televíznej obrazovky po celý čas jej trvania;
- uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV DOMA) za porušenie § 18aa ods. 1 písm. b), § 18aa ods. 1 písm. c) a § 18b ods. 2 ZVR (multimodálny prístup) v súvislosti s vysielaním titulkov pre osoby so sluchovým postihnutím v rámci programu Nekonečná láska dňa 20. 12. 2017;
- uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi GES Slovakia, s.r.o. (programová služba Rádio Anténa Rock) za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania zo dňa 31. 1. 2018;
- uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti Kinet Inštal s.r.o. za porušenie § 15a ods. 1 ZVR v súvislosti s tým, že v dňoch 29. a 30. 12. 2017 vysielal bez udelenej licencie;
- uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona poskytovateľovi AVMS TV spoločnosti Senec, s.r.o. (www.senec.tv) za porušenie § 39 ods. 4 ZVR (zákaz sponzorovať spravodajské programy) v súvislosti s poskytovaním programu SENEC.TV – SPRAVODAJSTVO 27. 11. 2017 dňa 6. 2. 2018;
- začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Jednotka) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s vysielaním príspevku Nová Dubnica – starý prístup II. v programe Občan za dverami dňa 15. 4. 2018;
- začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s. r. o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) ZVR (všestrannosť informácií a názorová pluralita programovej služby) v súvislosti s vysielaním programu Policajti v akcii dňa 27. 3. 2018;
- začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s. r. o. (programová služba WAU) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO) v súvislosti s vysielaním programu Tyran dňa 2. 4. 2018 o cca 20:01 hod., ktorý označil ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov;
- začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s. r. o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. b) ZVR (vysielanie audiovizuálnych diel v čase a za podmienok dohodnutých s nositeľmi práv k týmto dielam) v súvislosti s vysielaním programu Dobrodružstvá bielej koaly dňa 14. 4. 2018;
- začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o. (programová služba TV MARKÍZA, DAJTO) vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. b) ZVR (vysielanie audiovizuálnych diel v čase a za podmienok dohodnutých s nositeľmi práv
k týmto dielam) v súvislosti s vysielaním programu Tango a Cash v dňoch 28. a 30. 3. 2018;
- začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.; (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. b) ZVR (vysielanie audiovizuálnych diel v čase a za podmienok dohodnutých s nositeľmi práv k týmto dielam) v súvislosti s vysielaním programu Sám so strýkom Buckom dňa 22. 4. 2018;
- začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.; (programová služba TV DOMA) vo veci možného porušenia § 18aa ods. 1 písm. b), § 18aa ods. 1 písm. c) a § 18b ods. 2 ZVR (multimodálny prístup) v súvislosti s vysielaním titulkov pre osoby so sluchovým postihnutím v rámci programov Nikdy ťa neopustím (21. – 24. časť) v dňoch 5. a 6. 4. 2018;
- uznala za neopodstatnené 11 sťažností resp. ich častí.