Tlačová správa z 9. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu


Dňa 15. 11. 2018 sa konalo 9. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej samoregulácie v oblasti reklamy posúdila sťažnosti na 6 reklám s cieľom zistiť, či došlo k porušeniu Etického kódexu reklamnej praxe platného na území SR (ďalej len Kódex).

AK RPR prijala na svojom zasadnutí nasledujúce nálezy:

Newsletter: „Mučeník, či vojnový zločinec? Vieme odpoveď.“, zadávateľa: ARTFORUM spol. s r.o.
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby voči reklame v podobe newslettra zasielaného e-mailom, ktorá upozorňovala na knižné novinky kníhkupectva Artforum. Sťažovateľ namieta voči predmetu e-mailu, ktorý obsahuje textáciu v znení: „Mučeník či vojnový zločinec? Vieme odpoveď“ v kontexte prezentácie knihy o Jozefovi Tisovi. Sťažovateľ má za to, že takto koncipovaná reklama je v rozpore s ustanoveniami o spoločenskej zodpovednosti reklamy, keďže Jozef Tiso bol riadne usvedčený vojnový zločinec a spochybňovanie tohto právneho aktu vo vzťahu k výrazu „mučeník“ v kontexte s činmi, za ktoré bol odsúdený je podľa slovenského právneho poriadku spochybňovanie holokaustu a podpora ideológie fašizmu, čo sú trestné činy. Predmet e-mailingu podľa sťažovateľa budí dojem, že zadávateľ reklamy s trestnými činmi Jozefa Tisa súhlasí a spochybňovanie jeho činov pri likvidácii Židov na Slovensku vzbudzuje dojem, že podporuje diskrimináciu na základe rasy, pohlavia a národnosti. Sťažovateľ tiež vyjadruje názor, že využitie senzačného titulku, vloženého do predmetu e-mailu účelovo podporuje adresátov k tomu, aby si e-mail otvorili a knihu zakúpili, pričom spoločnosť využíva aktuálnu situáciu, ktorá vyvolalo zverejnenie upútavky RTVS k relácii „Najväčší Slovák“.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Newsletter: „Mučeník, či vojnový zločinec? Vieme odpoveď.“, zadávateľa: ARTFORUM spol. s r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

V danom prípade sa AK RPR nestotožnila s názorom sťažovateľa. Cieľom reklamy bolo sprostredkovať čitateľom novinky v podobe knižných titulov, medzi ktorými je okrem iného aj historická kniha, životopis Jozefa Tisa. Reklama využíva aj otázku, ktorá v ostatnom čase v rámci slovenskej spoločnosti odznela v súvislosti s inou kampaňou (upútavkou RTVS na reláciou najväčší Slovák), a tá oprávnene vyvolala negatívne ohlasy a reakcie, avšak AK RPR jej využitie v rámci tejto reklamy nevníma ako porušujúce Kódex. Tvrdenie „Mučeník, či vojnový zločinec? Vieme odpoveď.“ nemožno v danom prípade interpretovať ako spochybňovanie historických faktov, či vyjadrenie podpory a súhlasu s konaním, ktoré je nezákonné, prípadne ho relativizovať. AK RPR si je vedomá, že zadávateľ použil vlnu záujmu, ktorú vyvolala upútavka RTVS, ale nedomnieva sa, že zadávateľ úmyselne využil motív predchádzajúcej kampane s cieľom potenciálneho zatraktívnenia obsahu s ohľadom na jeho relativizáciu ale skôr reagovaním na nevhodne zvolenú komunikáci RTVS. V predmetnom prípade sa jedná skôr o reakčnú kampaň, formu využitia ktorej AK RPR nepovažuje za neetickú. Reklama na rozdiel od kampane RTVS naopak uvádza, že pozná odpoveď (nenecháva ju na hlasovanie čitateľov), resp. že čitateľ v knihe nájde pravdivé fakty, ktoré prinášajú jednoznačnú odpoveď na uvedenú otázku, pričom tieto sú naznačené už aj na samotnom prebale knihy, kde je uvedený text: „Jozef Tiso – Kňaz. Politik. Kolaborant.“ AK RPR tiež brala do úvahy skutočnosť, že cieľová skupina predmetnej reklamy je v danom prípade jasne zadefinovaná – ako čitatelia, ktorí sa chcú dozvedieť pravdu a chcú získať o téme ďalšie, pravdivé informácie. S ohľadom na tieto skutočnosti má AK RPR za to, že reklama bola pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľom, nepodporuje diskrimináciu a je v súlade s podmienkami, ktoré Kódex na reklamu v kontexte spoločenskej zodpovednosti kladie. AK RPR si ale uvedomuje závažnosť predmetnej témy vo všeobecnosti a limity spracovania v reklame, a preto dáva do pozornosti zadávateľovi, že aj pri produkte ako je kniha je nevyhnutné zvážiť všetky možné dopady zvolenej formy jej propagácie aj s ohľadom na vnímanie a náladu v spoločnosti.

Nálepka na priečelí predajne: „Najviac slovenských výrobkov“, zadávateľa: CBA Slovakia, a.s.

Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, voči reklame v podobe nálepky umiestnenej na priečelí predajne potravín CBA. Sťažovateľ poukazuje na to, že na reklame je uvedený text: „Najviac slovenských výrobkov nájdete v tejto predajni CBA. CBA Slovakia, a.s.“, a to bez toho, aby pravdivosť a oprávnenosť takéhoto tvrdenia zadávateľ reklamy jednoznačne a hodnoverne preukázal. Podľa sťažovateľa ide o tvrdenie, z ktorého nie je pre spotrebiteľa, ktorý môže byť touto reklamou ovplyvnený zrejmé, z akého zdroja informácií zadávateľ reklamy vychádzal a aké relevantné skutočnosti a informácie vo vzťahu k ostatným súťažiteľom porovnával. Uvedené tvrdenie je spôsobilé uviesť priemerného spotrebiteľa do omylu resp. ho zaviesť, a preto ju považuje za klamlivú a v rozpore s Kódexom.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Nálepka na priečelí predajne: „Najviac slovenských výrobkov“ zadávateľa: CBA Slovakia, a.s. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

V predmetnej reklame využil zadávateľ superlatív v kontexte tvrdenia „najviac slovenských výrobkov nájdete v tejto predajni“. V danom prípade AK RPR pri posudzovaní brala do úvahy že zo samotnej textácie reklamy je možné túto interpretovať spôsobom, že výrok sa vzťahuje na konkrétnu predajňu (v tejto predajni), na priečelí ktorej je reklama umiestnená, nie na sieť predajní ako celku. Zároveň podľa vyjadrenie zadávateľa, v tomto prípade ide o pozostatok reklamy z roku 2010, ktorá nie je aktuálna a zadávateľ ju odstráni. S ohľadom na tieto skutočnosti má Komisia za to, že reklama neporušuje Kódex.

TV spot: „Nová Kia Sportage - lajky“, zadávateľa: Kia Motors Sales Slovensko s.r.o.

Rada zaevidovala sťažnosť voči televíznemu spotu, ktorý propaguje automobil Kia Sportage. Sťažovateľ poukazuje na dialóg medzi otcom a dcérou, v ktorom dcéra povie otcovi, že si uvedomila, aké sú zvieratá dôležité. Odôvodnila to tým, že vďaka ním môže dostať tisícky „lajkov“ a „komentov“. Sťažovateľ je toho názoru, že reklama má zlý vplyv na deti, keďže ich navádza na opovrhovanie zvieratami a učí ich, že zvieratá sú len veci. Podľa sťažovateľa nie je správne, aby si deti mysleli, že zvieratá „nám slúžia“ len na získavanie „lajkov“ alebo „komentov“.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. TV spot: „Nová Kia Sportage - lajky“, zadávateľa: Kia Motors Sales Slovensko s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

V danom prípade sa AK RPR nestotožnila s názormi sťažovateľa. Cieľom reklamy bolo predstaviť spotrebiteľom novú, vylepšenú verziu automobilu Kia Sportage. Automobil je vyobrazený na pozadí reklamného príbehu, hlavnými hrdinami ktorého je otec a jeho dcéra. AK RPR sa nedomnieva, že správanie protagonistov reklamy by bolo porušujúce Kódex. Zadávateľ v reklame čiastočne využíva reklamné nadsadenie a humor, ktoré sú ale jasne identifikovateľné a Komisia si nemyslí, že výroky dcéry je možné v tomto smere vnímať doslovne alebo inak ako v humornom a nadnesenom význame. Reklama nenavádza na opovrhovanie zvieratami. Reklama využíva fenomén mladých v spoločnosti, ktorý súvisí s digitálnymi technológiami. Otec je z výrokov svojej dcéry skôr prekvapený a z výrazu jeho tváre nevyplýva, že by ich podporoval, naopak skôr s nimi nesúhlasí. Má skôr blahosklonný prístup, ktorý akceptuje aktuálnu prioritu dieťaťa, ku ktorej sa viaže aj nová funkcia prezentovaného automobilu a vôbec nenaznačuje schvaľovanie a nepredstavuje nevyhnutnú negatívnu hodnotovú orientáciu dieťaťa či rodiča. AK RPR sa nedomnieva, že reklama by mohla mať negatívny vplyv na deti, či maloletých a má za to, že reklama bola pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľom.

Príspevok na Facebooku: „Vyhraj smartfón“, zadávateľa: ELEKTROSPED, a. s.

Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, ktorá namieta voči sponzorovanému príspevku na Facebooku, prostredníctvom ktorého zadávateľ upozorňuje na spotrebiteľskú súťaž. Sťažovateľ poukazuje na tvrdenia „Vyhrajte mobil zadarmo! a „Kúpte si u nás mobil, zaregistrujte ho a vyhrajte druhý úplne zadarmo“ a má za to, že reklama je klamlivá, nakoľko najskôr si musí zákazník mobil kúpiť, aby mohol vyhrať, čiže výhra nie je zadarmo.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Príspevok na Facebooku: „Vyhraj smartfón“, zadávateľa: ELEKTROSPED, a. s. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

V danom prípade je predmetom reklamy komunikácia spotrebiteľskej súťaže, v ktorej môže zákazník vyhrať mobilný telefón. Účasť v súťaži je podmienená predchádzajúcim nákupom mobilu a jeho následnou registráciou. Ak RPR sa nestotožnila s názorom sťažovateľa, že reklama je klamlivá a má za to, že reklama zrozumiteľne a jasne upozorňuje na podmienky súťaže, vrátane skutočnosti, že potenciálnemu získaniu výhry predchádza povinnosť nákupu. AK RPR sa nedomnieva, že na základe reklamy by mohol zákazník nadobudnúť mylný dojem, že účasť v súťaži je automatická, resp. že účastník nemusí splniť žiadne podmienky. Naopak, priamo v reklame sú výzvy v podobe „kúpte“ a „zaregistrujte“, ktoré jasne definujú podmienky súťaže. Výraz „zadarmo“ v tomto prípade reklama viaže na výhru ako takú a nie na podmienky zapojenia sa do súťaže, prípadne všeobecne na možnosť získania „mobilu zadarmo“ bez ďalších dodatočných nákladov a tieto skutočnosti vyplývajú aj z reklamy, ktorú AK RPR nepovažuje za porušujúcu Kódex.

Rozhlasový spot č. 1: „Energetickí šmejdi“, zadávateľa: MAGNA ENERGIA a.s.

Rada zaevidovala sťažnosť od právnickej osoby – spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. voči vybraným rozhlasovým spotom zadávateľa MAGNA ENERGIA a.s. Sťažovateľ je toho názoru, že predmetné reklamné spoty sú v rozpore s čl. 17 Kódexu, ktorý pojednáva o zákaze očierňovania zľahčovania konkurentov. Konkrétne v spote č. 1 zadávateľ priamo označuje svojich konkurentov za „energetických šmejdov“ a nepriamo ich bližšie označuje rozlišovacími znakmi „štátni“ a „z Česka“. Vzhľadom na skutočnosť, že SPP je jedinou spoločnosťou s výlučnou vlastníckou kontrolou štátu pôsobiacou na relevantnom trhu , možno odôvodnene predpokladať, že bežný spotrebiteľ si v spote 1 na základe rozlišovacieho znaku „štátni“ spojí SPP s označením „energetickí šmejdi. Uvedené nevhodné a neprimerané expresívne označenie vyvoláva u bežného spotrebiteľa dojem neserióznosti, či dokonca určitého podvodného konania, čím zakázaným spôsobom útočí na SPP a diskredituje ho. Sťažovateľ tiež upozorňuje na celkovo hanlivý a zosmiešňujúci tón, ktorý prispieva k vyvolaniu dojmu nečestnosti SPP a iných konkurentov spoločnosti Magna. V spote 3 podľa sťažovateľa Magna zosmiešňujúcim spôsobom slovami „plynári budú poisťovať, vykecávať s doktormi, možno otvoria aj obchod s nepotrebnými vecami“ odkazuje na poskytovanie tzv. asistenčných služieb, ktoré SPP donedávna poskytoval svojim zákazníkom spolu s dodávkou energií. Formulácia v reklame vyvoláva u bežného spotrebiteľa dojem nekalých resp. nečestných praktík zo strany SPP vo forme predávania akýchsi pofidérnych nepotrebných služieb a zakázaným spôsobom útočí na SPP a diskredituje ho. Sťažovateľ je tiež toho názoru, že reklama nespĺňa podmienky prípustnosti porovnávacej reklamy, tak ako sú stanovené v čl. 18 ods. 1 Kódexu.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je čiastočne opodstatnená. Rozhlasový spot č. 1: „Energetickí šmejdi“, zadávateľa: MAGNA ENERGIA a.s. je v rozpore s ustanoveniami čl. 17 Kódexu.

V danom prípade sa AK RPR čiastočne stotožnila s názorom sťažovateľa. V predmetnom prípade je cieľom reklamnej kampane podľa slov zadávateľa upozorniť spotrebiteľov na možné nekalé obchodné praktiky, ktoré sa často uplatňujú pri predaji energií. AK RPR akceptuje rozhodnutie zadávateľa poukázať na uvedené aktivity a nespochybňuje dobrý úmysel kampane a jej komunikačného posolstva ako takého. Osveta a ochrana spotrebiteľa spojená s kampaňou je prijateľná reklamná technika ale je pri nej potrebné zohľadniť citlivo vnímanie takto komunikovaného posolstva v kontexte konkurencie aj spotrebiteľov. Komisia v žiadnom prípade svojím vyjadrením nelegitimizuje aktivity voči ktorým je kampaň namierená a stotožnila sa so skutočnosťou, že cieľom kampane bolo poukázať na možné ak nie nezákonné, tak neetické správanie sa pri získavaní zákazníkov v danej oblasti. Avšak na druhej strane, skutočnosť, že kampaň je realizovaná konkrétnym komerčným subjektom, ktorý v danej oblasti podniká a byť zohľadnená aj pri tvorbe spotov ako takých ako aj ich možný vplyv na konkurenčné subjekty. Konkrétne vníma vo vzťahu ku konkurencii ako porušujúci Kódex spot č. 1. V ňom sa uvádza „dnes prídu štátni, od pondelka šmejdi z Česka“. Reklama síce neoznačuje explicitne žiadnu konkrétnu spoločnosť, avšak AK RPR má za to, že najmä v súvislosti s výrazom „štátni“ môže priemerný spotrebiteľ tento interpretovať vo vzťahu k spoločnosti SPP, nakoľko sa jedná o jedinú spoločnosť s výlučnou vlastníckou kontrolou štátu pôsobiacou na relevantnom trhu, a táto skutočnosť je spotrebiteľom dobre známa. U bežného spotrebiteľa teda uvedený spot môže vyvolať mylný dojem, že práve spoločnosť SPP je jednou z tých, ktoré využívajú nekalé obchodné praktiky. Celková textácia predmetného spotu, jeho spracovanie a tonalita pôsobí voči konkurencie, ktorá môže byť priamo identifikovaná diskreditačne a Komisia má za to, že reklama očierňuje a zľahčuje konkurentov, resp. súťažiteľov. Zároveň treba uviesť, že osvetová kampaň by nijako neutrpela ak by bol opis „energetických šmejdov“ iný. Vo vzťahu k spotu č. 3 má AK RPR za to, že tento neporušuje Kódex a spôsob jeho spracovania je v kontexte komunikačného posolstva reklamy a zároveň neobsahuje prvky, ani vyjadrenia, ktoré by mohli byť voči konkrétnym konkurentom diskreditačné.