Tlačová správa z 1. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2019


 Dňa 22. 01. 2019 sa konalo 1. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej samoregulácie v oblasti reklamy posúdila sťažnosti na 5 reklám s cieľom zistiť, či došlo k porušeniu Etického kódexu reklamnej praxe platného na území SR (ďalej len Kódex).AK RPR prijala na svojom zasadnutí nasledujúce nálezy:

Billboard: „Imigranti“, zadávateľa: Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby voči reklame, zadávateľa Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko. Sťažovateľ považuje vizuál reklamy s textom: „Imigranti obsadzujú Európu!“ za nevhodný a poukazuje na to, že reklama je umiestnená v blízkosti turistickej informačnej kancelárie, kde je zvýšená frekvencia turistov.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Billboard: „Imigranti“, zadávateľa: Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko je v rozpore s ustanoveniami čl. 13 ods. 1 a ods. 2 Kódexu.

Posudzovaný obsah billboardu možno považovať za reklamu podľa čl. 2 ods. 2 Kódexu, keďže reklamou je aj obsah, ktorý je výsledkom komunikačného procesu iniciovaného nepodnikateľom, pokiaľ sa v rámci tohto komunikačného procesu využívajú metódy a sledujú ciele (resp. pri šírení obsahu používajú spôsoby), ktoré spravidla využíva alebo sleduje (resp. používa) komerčná komunikácia. Niet predovšetkým pochybnosť o tom, že posudzovaný obsah sa šíri prostriedkom vonkajšej reklamy a cieľom šírenia je známosť, resp. návštevnosť propagovaného internetového sídla, ktoré je v tomto rámci potrebné považovať za primárny produkt kampane. V tomto kontexte preto AK RPR posudzovala, či reklama je zlučiteľná s požiadavkami Kódexu. V zmysle Kódexu o. i. reklama nesmie bezdôvodne využívať motív strachu alebo vytvárať pocit strachu a nesmie ani zneužívať predsudky a povery (čl. 13 ods. 1 a ods. 2). Propagovaným produktom posudzovanej reklamy je predmetná webová stránka (internetové sídlo) , pričom zrejmým cieľom reklamy je zvýšiť záujem verejnosti (spotrebiteľov) o obsah tejto stránky alebo aspoň ustáliť povedomie spotrebiteľov o existencii takejto stránky. Cieľom reklamy je teda prilákať spotrebiteľov ku konzumácii obsahu webovej stránky. Dominantným výrazovým prostriedkom reklamy je pritom zvolanie „Imigranti obsadzujú Európu!“ v spojení s vyobrazením Eiffelovej veže, na vrchole ktorej je umiestnený symbol polmesiaca Výrazným prvkom reklamy je aj názov propagovanej webovej stránky www.StratenaEuropa.sk, ktorým sa vytvára jasný interpretačný rámec posolstva reklamy. AK RPR má za to, že reklama je spracovaná spôsobom, ktorý zneužíva predsudky, keďže napríklad vyobrazenie symbolu polmesiaca, ktorý je (tak ako je vyobrazený) okrem iného typickým symbolom pre islam, naznačuje, že imigrantmi sú v tomto prípade výhradne moslimovia, čo nemusí byť pravda. Nie každý imigrant je moslim, a nie každý moslim je imigrant. Spôsob zobrazenia uvedeného symbolu v rámci reklamy považuje AK RPR za jeho zneužitie a má za to, že koncepcia a spracovanie reklamy ako takej môžu byť vnímané spotrebiteľmi ako skľučujúce až urážlivé. Imigrácia vo všeobecnosti predstavuje citlivú komplexnú tému, často spojenú s utrpením ľudí, s nedobrovoľným opúšťaním domovskej krajiny. Komunikačné posolstvo reklamy, ako aj jej celkové spracovanie, je však ploché, prezentuje danú tému jednostranne, bez poukázania na širšie súvislosti a zároveň vytvára či minimálne posilňuje pocit strachu cez prezentáciu posolstva ako imanentného nebezpečenstva, avšak bez toho, aby na takéto reklamné použitie existoval ospravedlniteľný dôvod. Reklama je postavená na šírení správy resp. informácie, ktorá šíri strach tak, že využíva predsudky časti spoločnosti voči imigrantom, voči moslimom, ale sekundárne aj voči ľuďom, ktorí nesúhlasia s takto formulovaným podsúvaním pocitu strachu a predsudkov. Reklama samotná je totiž koncipovaná tak, aby vyvolala výlučne negatívnu konotáciu k imigrácii a stavia spotrebiteľa do polohy zodpovednosti za „stratu“ Európy, čo nemožno považovať za etické. S ohľadom na tieto skutočnosti vyhodnotila AK RPR reklamu ako porušujúcu Kódex.

TV spot: „Televízor“, zadávateľa: Internet Mall Slovakia s.r.o.
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby voči reklamnému spotu, ktorý komunikoval možnosť zakúpenia si televízora Samsung za zvýhodnenú cenu. Sťažovateľ poukazuje na to, že keď si chcel televízor objednať, zamestnanci mu povedali, že cena televízora je iná ako v reklame, konkrétne je vyššia.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. TV spot: „Televízor“, zadávateľa: Internet Mall Slovakia s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

Cieľom reklamy bola v danom prípade komunikácia špecifickej akcie „Black Friday“, pri príležitosti ktorej si zákazník mohol zakúpiť vybraný, v reklame uvedený produkt za zvýhodnenú cenu. Z reklamy sú jasné základné podmienky ponuky, a teda aký konkrétny produkt si zákazník môže zakúpiť, vrátane ceny, za ktorú je tovar v rámci akcie ponúkaný. V reklame je taktiež zrozumiteľne uvedené, že súčasťou ponuky je doprava zdarma. V tomto smere mal teda zákazník dostatok informácii, na základe ktorých mohol urobiť kvalifikované rozhodnutie. Vo vzťahu k cene ako takej AK RPR prihliadala aj na skutočnosť, že aktuálna cena produktu bola zároveň zverejnená aj na webovej stránke, čo vzhľadom na povahu subjektu, ktorým je internetový obchod považuje za dostatočné a je toho názoru, že cena bola jednoducho overiteľná či už v čase, kedy akcia platila alebo po jej ukončení. AK RPR sa taktiež zaoberala otázkou možného zavedenia spotrebiteľa vo vzťahu k trvaniu akcie, nakoľko údaj od kedy, do kedy je akcia platná explicitne v reklame uvedený nebol. V tomto smere však brala do úvahy vyjadrenie zadávateľa, ktorý potvrdil, že reklama bola v médiách nasadená a odvysielaná výhradne len v tie dni, kedy bola cena, komunikovaná v reklame, platná a aktuálna. Ak si teda zákazník objednal tovar v tomto období, zaplatil zaň cenu uvedenú v reklame, čo zadávateľ doložil aj konkrétnou faktúrou, ktorú pre objednávku z kampane v danom časovom období na televízor vystavil. Vo vzťahu k námietke ohľadom toho, že sťažovateľovi bola pri objednaní povedaná informácia o inej cene je potrebné uviesť, že situácia mohla vzniknúť alebo tým, že sťažovateľ si objednával tovar po uplynutí akcie, alebo poskytnutím mylnej informácie od zamestnanca zadávateľa, na čo sa však pôsobnosť AK RPR v danom kontexte nevzťahuje. Samotnú reklama v tomto konkrétnom prípade však AK RPR vyhodnotila ako neporušujúcu Kódex.

Rozhlasový spot: „Už nemáte na čo čakať“, zadávateľa: O2 Slovakia, s.r.o.
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, voči rozhlasovému spotu zadávateľa O2 Slovakia, s.r.o. Sťažovateľ namieta, že súčasťou reklamy bolo vyjadrenie v znení: „ ...a ak bude treba, o zmluvnú pokutu sa postaráme“. Sťažovateľ poukazuje na to, že jednou zo zásad nášho právneho systému je princíp „dohody treba dodržiavať“. Podľa sťažovateľa nie je správne, ak niekto nahovára ľudí na nedodržiavanie dohôd a zmlúv, emočne zneužíva Vianoce a vianočnú hudbu, čím svojmu návodu dáva ešte aj určitú legitimitu a podprahovo vplýva na ľudí, obzvlášť na mládež.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Rozhlasový spot: „Už nemáte na čo čakať“, zadávateľa: O2 Slovakia, s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

V danom prípade sa AK RPR s názorom sťažovateľa nestotožnila. Reklamný spot je vo vianočnej a emotívnej atmosfére, vzhľadom na vianočné obdobie vysielania. V rámci reklamy zadávateľ hovorí o aktuálnej vianočnej ponuke, ktorú môže zákazník získať v prípade, že začne využívať služby spoločnosti O2. Skutočnosť „preplatenia zmluvnej pokuty“ nie je v spote nijak dejovo dramatizovaná. Je len spomenutá na konci spotu ako informácia pre zákazníkov, ktorí majú záujem prejsť k zadávateľovi, ale nemajú tú možnosť vzhľadom na viazanosť u aktuálneho operátora. AK RPR sa nedomnieva, že uvedené tvrdenie by malo nabádať ľudí, k tomu, aby nedodržiavali svoje záväzky a nie je ani toho názoru, že reklama zneužíva Vianoce, a preto ju vyhodnotila ako neporušujúcu Kódex.

Reklama v mieste predaja: „Okamžitá výmena“, zadávateľa: FAST PLUS, spol. s r.o.
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Zlaté Moravce voči reklame umiestnenej na priečelí predajne, ktorá komunikovala akciu „Okamžitá výmena“, zadávateľa FAST PLUS, spol. s r.o. Sťažovateľ namieta, že z textu reklamy v znení: „Prineste reklamovaný výrobok a odneste si nový“ nie je jasné, že ide o platenú službu. Vzhľadom na to, že ide o platenú službu, ktorá sa nevzťahuje na kúpu každého výrobku, sťažovateľ považoval uvedenú reklamu za klamlivú a zavádzajúcu.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Reklama v mieste predaja: „Okamžitá výmena“, zadávateľa: FAST PLUS, spol. s r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

AK RPR sa v danom prípade nestotožnila s názorom sťažovateľa, že reklama je zavádzajúca, nakoľko v nej nie je uvedené, že za službu je nutné zaplatiť. Uvedená služba predstavuje určitý nadštandard. Výmena tovaru za tovar totiž nie je v rámci reklamačného konania automatická, pričom táto skutočnosť je spotrebiteľom všeobecne známa. AK RPR sa nedomnieva, že na základe reklamy by mohol priemerný spotrebiteľ nadobudnúť dojem, že služba je automaticky bezplatná resp. si reklamu takto interpretovať, bez ohľadu na to, že v nej nie je uvedená cena a v reklame tiež nie je uvedené, že služba je poskytovaná bezplatne. Navyše ak reklama nie je umiestnená len na priečelí predajne, ale v mieste predaja sú umiestnené viaceré informačné materiály, ktoré obsahujú podrobné podmienky ponuky, vrátane jej ceny. Zadávateľ teda venoval komunikácii predmetnej akcie dostatočnú pozornosť, reklama neobsahuje údaj, ani prezentáciu ktoré by mohli spotrebiteľa uviesť do omylu a AK RPR ju preto vyhodnotila ako neporušujúcu Kódex

TV spot: „Podporte Centrum Nádej“, zadávateľa: Poradenské centrum Nádej, občianske združenie
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, Žilina, voči spotu zadávateľa Poradenské centrum Nádej, občianske združenie, ktorý bol zameraný na podporu získania 2% z daní. Sťažovateľ poukazuje na to, že v závere reklamy bola pomoc vyhradená len pre ženy, matky, prípadne ich deti. Teda skupina selektovaná na základe pohlavia, prípadne tiež zameraná na matky v rozvodovom konaní a získanie výhody pred súdom pri určovaní práv a povinností k maloletým deťom. V závere šotu bolo podľa sťažovateľa zrejmé, že pomoc sa netýka starých ľudí, zdravotne postihnutých, ani mužov, či otcov s deťmi. Podľa sťažovateľa ide o protiústavné zvýhodňovanie skupiny ľudí na základe pohlavia.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. TV spot: „Podporte Centrum Nádej“, zadávateľa: Poradenské centrum Nádej, občianske združenie nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

V danom prípade sa AK RPR nestotožnila s názorom sťažovateľa. Reklama neobsahuje výrazové prostriedky ani zobrazenia, ktoré by podporovali diskrimináciu. Reklama bola pripravená s ohľadom na komunikačné posolstvo a v kontexte poslania a činností, ktoré zadávateľ vykonáva a medzi ktoré patria okrem iného aj služby poskytované obetiam domáceho násilia. To, že v reklame nie sú explicitne uvedené všetky skupiny osôb, ktorým sú služby a pomoc poskytované, neznamená, že reklama určitú skupinu preferuje na úkor inej. V reklame ani nie je uvedené, že službu nemôžu iné skupiny klientov (napríklad muži) využiť. S ohľadom na vyššie uvedené AK RPR reklamu vyhodnotila ako neporušujúcu Kódex.