Zápisnica zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu zo dňa 21. 10. 2020

Zápisnici zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 21. 10. 2020.

 

Z dôvodu ekonomických dopadov spôsobených súčasnou situáciou na elektronické médiá, Rada aj na dnešnom zasadnutí v súlade s uverejneným Vyhlásením ukladala pri porušení zákona sankcie na najnižšej zákonom prípustnej úrovni. Rada bude počas mimoriadneho obdobia šírenia vírusu COVID-19, okrem výnimočných prípadov závažného porušenia zákona, takto postupovať aj naďalej.

Rada tiež v súlade s uverejneným Vyhlásením a na základe žiadosti Asociácie rádií Slovenska, nebude až do odvolania od rozhlasových vysielateľov požadovať zasielanie štatistiky o odohraných slovenských hudobných dielach za kalendárny mesiac, a to ani spätne. Rada však zároveň žiada vysielateľov aby aj napriek vyššie uvedenému opatreniu súčasnej vážnej situácii, dbali na plnenie povinností podľa § 28b zákona o vysielaní a retransmisii v čo najväčšej miere.

Rada apeluje na vysielateľov, aby zvážili predovšetkým s ohľadom na maloletých divákov vhodnosť typu programov, do ktorých vkladajú sprievodné informácie súvisiace s koronavírusom, ktoré môžu medzi maloletými divákmi vyvolať paniku;

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu:

• uložila sankciu – pokutu 663 eur vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA), za porušenie § 20 ods. 3 ZVR, v súvislosti s odvysielaním programu Dvě nevěsty a jedna svatba, dňa 23. 2. 2020 o cca 11:28 hod., ktorý obsahoval vulgárne, obscénne a expresívne vyjadrovanie, ktoré podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých divákov do 15 rokov, čím jeho označením v časoch od cca 11:28:13 hod. (začiatok programu) do 11:47:09 hod., od cca 11:56:10 hod. do 12:15:39 hod. ako nevhodný pre maloletých do 15 rokov a v časoch od cca 12:24:42 hod. do 12:48:44 hod. a od cca 12:57:40 hod. do 13:22:30 hod. ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím vysielateľ nesprávne uplatnil JSO;
• uložila sankciu – pokutu 663 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR, v súvislosti s vysielaním programu Laky Royal, dňa 22. 2. 2020 o cca 20:08 hod., ktorý označil ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov napriek tomu, že obsahoval vulgárne vyjadrovanie, expresívne vyjadrovanie a vulgárne vyjadrovanie ktoré vzhľadom na kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu spracovania alebo zobrazenia a vzhľadom na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo diela alebo programu možno považovať za primerané vekovej skupine maloletých od 15 rokov, pre ktoré mal byť klasifikovaný ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu JSO;
• uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti Niko Lagerfeld s.r.o., za porušenie § 63a ods. 1 ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 31. 3. 2020 na internetovej stránke https://tazkytyzden.sk poskytoval audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie bez oznámenia údajov Rade;
• začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Jednotka) vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. b) ZVR, z dôvodu vysielania programu OTO 20 Ročník, dňa 5. 9. 2020, v ktorom mohlo dôjsť k znevažovaniu alebo hanobeniu na základe viery a náboženstva;
• začala správne konanie voči vysielateľovi C.E.N. s.r.o. (programová služba TA3) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 28. 8. 2020 odvysielal program Ranné správy (príspevok Rúška a ich nosenie) v ktorom mohlo prísť k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajského programu;
• začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ), vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 5. 8. 2020 odvysielal komunikát propagujúci audiovizuálne dielo Tri billboardy kúsok za Ebbingom, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu povinnosti, aby bola reklama slušná;
• začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ), vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti s vysielaním programu Kuriér, dňa 30. 7. 2020 o cca 22:32 hod., ktorý označil ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
• začala správne konanie voči vysielateľovi Trnavská produkčná s.r.o. (programová služba Trnavské rádio) vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. b) ZVR, z dôvodu možného nevyužívania povolených parametrov pridelenej frekvencie 103,9 MHz Trnava.;
• začala správne konanie voči spoločnosti NITRANET, s.r.o. vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) ZVR, v súvislosti s možným poskytovaním retransmisie programových služieb bez súhlasu ich pôvodného vysielateľa;
• začala správne konanie voči spoločnosti BYTHERM, s.r.o. vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) ZVR, v súvislosti s možným poskytovaním retransmisie programových služieb, bez súhlasu ich pôvodného vysielateľa;
• začala správne konanie voči spoločnosti OBEC SAT s.r.o. vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) ZVR, v súvislosti s možným poskytovaním retransmisie programových služieb bez súhlasu ich pôvodného vysielateľa;
• začala správne konanie voči spoločnosti KABELOVKA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) ZVR, v súvislosti s možným poskytovaním retransmisie programových služieb bez súhlasu ich pôvodného vysielateľa;
• začala správne konanie voči spoločnosti MKTS s. r.o. vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) ZVR, v súvislosti s možným poskytovaním retransmisie programových služieb bez súhlasu ich pôvodného vysielateľa;
• zastavila správne konanie vedené voči spoločnosti Ringier Axel Springer SK, a.s., začatého z dôvodu podozrenia z poskytovania AVMS bez oznámenia údajov Rade;
• zmenila licenciu na vysielanie televíznej programovej služby vysielateľovi RTVS, v časti podiely programových typov;
• zmenila licenciu na vysielanie televíznej programovej služby vysielateľovi C.E.N. s.r.o., v časti právne skutočnosti spoločnosti;
• zmenila licenciu na vysielanie televíznej programovej služby vysielateľovi Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s.r.o., v časti podiely programových typov;
• zmenila licencie na vysielanie rozhlasovej programovej služby vysielateľovi D.EXPRES, k.s., v časti podiely programových typov;
• zmenila registráciu retransmisie poskytovateľovi retransmisie Jánovi Gregorovi v častiach územný rozsah retransmisie a počet prípojok;

• uznala za neopodstatnené nasledujúce sťažnosti, respektíve ich časti, a to na:
• vysielanie programu OTO 20 Ročník, zo dňa 5. 9. 2020 (všestrannosť informácií a názorová pluralita, RTVS, Jednotka);
• vysielanie programu venovanom 90. výročiu narodenia bývalého prezidenta Michala Kováča, zo dňa 3. 8. 2020 (všestrannosť informácií a názorová pluralita, objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov, RTVS, Rádio Slovensko);
• vysielanie programu Zelená vlna špeciál, zo dňa 7. 8. 2020 (skrytá mediálna komerčná komunikácia, RTVS, Rádio Regina);
• poskytovanie retransmisie programových služieb bez súhlasu pôvodného vysielateľa (NITRANET, s.r.o.);
• poskytovanie retransmisie programových služieb bez súhlasu pôvodného vysielateľa (BYTHERM, s.r.o.);
• poskytovanie retransmisie programových služieb bez súhlasu pôvodného vysielateľa (OBEC SAT s.r.o.);
• poskytovanie retransmisie programových služieb bez súhlasu pôvodného vysielateľa (KABELOVKA, spol. s r.o.);
• poskytovanie retransmisie programových služieb bez súhlasu pôvodného vysielateľa (MKTS s.r.o.);
• poskytovanie retransmisie programových služieb bez súhlasu pôvodného vysielateľa (JURKOVIČ - ELEKTRO s.r.o.);
• vysielanie reklamy Kooperativa, zo dňa 27. a 28. 8. 2020 (mediálna komerčná komunikácia nabádajúca na konanie, ktorým sa poškodzuje alebo ohrozuje život alebo bezpečnosť, MAC TV s.r.o., Jojko, JOJ);
• vysielanie programu Športové noviny, zo dňa 25. 8. 2020 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politickopublicistických programov, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);
• vysielanie programu Na telo, zo dňa 6. 9. 2020 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politickopublicistických programov, vysielanie politickej reklamy, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);
• vysielanie Tlačovej besedy strany HLAS – sociálna demokracia, zo dňa 31. 7. 2020 (vysielanie politickej reklamy, TA3. C.E.N. s.r.o.);