Tlačová správa z 3. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu

Dňa 19. 03. 2015 sa konalo 3. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej samoregulácie v oblasti reklamy posúdila sťažnosti na 2 reklamy s cieľom zistiť, či došlo k porušeniu Etického kódexu reklamnej praxe platného na území SR (ďalej len Kódex).

AK RPR prijala na svojom zasadnutí nasledujúce nálezy:

TV spot: „Pur", zadávateľa: Henkel Slovensko, spol. s r. o.
Rada obdržala sťažnosť od fyzickej osoby na TV spot zadávateľa Henkel Slovensko, spol. s r. o., v ktorom podľa sťažovateľa, hlavná aktérka použije vulgarizmus. Sťažovateľ si myslí, že takéto vyjadrovanie nepatrí do reklamy, aj keď je vulgarizmus vypípaný.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. TV spot: „Pur", zadávateľa: Henkel Slovensko, spol. s r. o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

V danom prípade sa AK RPR nestotožnila s názorom sťažovateľa a pri posudzovaní vychádzala najmä zo skutočnosti, že v reklame bola využitá zrejmá forma reklamnej hyperboly s využitím zvukového motívu, s odkazom na možnú reakciu spotrebiteľa v danej situácii. Využitie predmetného motívu nebolo samoúčelné, ale vychádzalo z opisu situácie, ktorá nepredstavuje obvykle pre spotrebiteľa príjemnú činnosť a bolo v kontexte dejovej línie spotu, cieľom ktorého bolo poukázať na vlastnosť čistiaceho prostriedku na umývanie riadu. V reklame nebol explicitne použitý vulgarizmus, tento nie je možné odčítať ani z pier hlavnej protagonistky a v reklame nebolo naznačené ani iné správanie, ktoré by mohlo byť v rozpore so všeobecnými normami slušnosti a mravnosti, a preto AK RPR vyhodnotila reklamu ako neporušujúcu Kódex.

TV spot (sponzorský odkaz): „Hemostop", zadávateľa: Simply You Slovakia s.r.o.
Rada obdržala sťažnosť od viacerých fyzických osôb na TV spot zadávateľa Simply You Slovakia s.r.o., ktorý propaguje gél na hemoroidy. Sťažovatelia namietajú voči nevhodnej reklame, v ktorej si dve opice škriabu zadok. Toto zobrazenie je podľa sťažovateľov odpudzujúce a ohrozuje dobré meno reklamy ako takej.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosti nie sú opodstatnené. TV spot (sponzorský odkaz): „Hemostop", zadávateľa: Simply You Slovakia s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

V danom prípade sa AK RPR nestotožnila s názorom sťažovateľov. Cieľom predmetnej reklamy bolo propagovať zdravotnícku pomôcku, využívanú pri hemoroidoch, ktorá napomáha zmierniť ich príznaky akými sú svrbenie a pálenie. Svoje komunikačné posolstvo zadávateľ symbolicky odprezentoval zobrazením prirodzeného správania sa opíc v prirodzenom prostredí. Predmetné zobrazenie AK RPR nepovažuje za neslušné alebo vulgárne a je toho názoru, že s ohľadom na propagovaný produkt, ako aj cieľ reklamy je možné toto zobrazenie považovať za akceptovateľné.