Tlačová správa zo zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu

BRATISLAVA. Dňa 21. 05. 2015 sa konalo 5. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej samoregulácie v oblasti reklamy posúdila sťažnosti na 15 reklám s cieľom zistiť, či došlo k porušeniu Etického kódexu reklamnej praxe platného na území SR (ďalej len Kódex).

AK RPR prijala na svojom zasadnutí nasledujúce nálezy:

Vonkajšia reklama: „Zvarcentrum", zadávateľa: Micromega, s.r.o.
Rada obdržala sťažnosť od fyzickej osoby na vonkajšiu reklamu zadávateľa Micromega, s.r.o., ktorá podľa sťažovateľa zobrazuje polonahú ženu v miernom predklone, čo v kontexte rešpektovania slušnosti a ľudskej dôstojnosti pôsobí sexisticky. Sťažovateľ taktiež poukazuje na skutočnosť, že modelka pri zváraní nepoužíva pracovný odev, ani pracovnú obuv, čo je v rozpore so zásadami ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Vonkajšia reklama: „Zvarcentrum", zadávateľa: Micromega, s.r.o. je v rozpore s ustanovením čl. 11 ods. 1 písm. e) Kódexu.
V danom prípade AK RPR vychádzala pri posudzovaní zo skutočnosti, že cieľom a predmetom reklamy je komunikácia zváracej techniky a pomôcok. Komisia je toho názoru, že vyobrazenie modelky nemá súvis s predmetom a cieľom reklamy a považuje ho za samoúčelné. Modelka je v rámci vizuálu reklamy stvárnená ako sexuálna atrakcia, cieľom ktorej je pritiahnuť pozornosť, pričom jej celková štylizácia a poloha pôsobia sexisticky, a preto AK RPR vyhodnotila reklamu ako porušujúcu Kódex.

TV spot: „Fiat 500X", zadávateľa: FIAT Group Automobiles Central and Eastern Europe Kft., organizačná zložka
Rada obdržala sťažnosť od fyzickej osoby na TV spot zadávateľa FIAT Group Automobiles Central and Eastern europe Kft., organizačná zložka. Sťažovateľ je toho názoru, že vzhľadom na spojenie viagry a ukážky jej účinkov nie je vhodné reklamu vysielať v poobedňajšom čase.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. TV spot: „Fiat 500X", zadávateľa: FIAT Group Automobiles Central and Eastern Europe Kft., organizačná zložka nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

V danom prípade sa AK RPR nestotožnila s názorom sťažovateľa a je toho názoru, že reklama využíva primeranú formu reklamného nadsadenia a humoru, ktoré sú v kontexte s cieľom a myšlienkou reklamy. V reklame nie je zobrazené správanie ani zachytené situácie, ktoré by porušovali všeobecné normy mravnosti alebo slušnosti a reklama neobsahuje ani vizuálne prezentácie, ktoré by znižovali ľudskú dôstojnosť, či mohli mať negatívny vplyv na deti, či maloletých, a preto AK RPR vyhodnotila reklamu ako neporušujúcu Kódex a sťažnosť ako neopodstatnenú.

Billboard: „Kúpeľňové štúdio", zadávateľa: C.B.K. spol. s r.o.
Rada obdržala sťažnosť od fyzickej osoby na billboard, ktorý propaguje kúpeľňové štúdio, zadávateľa C.B.K. spol. s r.o. Sťažovateľ namieta voči zobrazeniu modelky, ktoré považuje za sexistické, urážlivé, diskriminačné a ponižujúce s ohľadom na celkové stvárnenie reklamy. Taktiež je sťažovateľ toho názoru, že reklama stvárňuje modelku spôsobom ako sexuálnu atrakciu a redukuje jej vlastnosti na základe rodových stereotypov.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Billboard: „Kúpeľňové štúdio", zadávateľa C.B.K. spol. s r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

V danom prípade sa AK RPR nestotožnila s názorom sťažovateľa. Cieľom reklamy je komunikácia predajne, ktorá okrem iného poskytuje sortiment pre zariadenie kúpeľní. Modelka je vyobrazená v kontexte toho, čo zadávateľ v rámci svojej predajne ponúka a jej vyobrazenie je v súlade s cieľom a predmetom reklamy. Vizuál reklamy AK RPR nepovažuje za urážlivý, či ponižujúci a reklama neobsahuje prezentácie, ktoré by boli v rozpore so všeobecnými normami mravnosti či slušnosti, a preto ju vyhodnotila ako neporušujúcu Kódex.

Veľkoplošná vonkajšia reklama: „Dámska kolekcia", zadávateľa: CCC Slovakia, s. r. o.
Rada obdržala sťažnosť od fyzickej osoby na veľkoplošnú vonkajšiu reklamu zadávateľa CCC Slovakia, s. r. o., ktorá propaguje novú dámsku kolekciu topánok a kabeliek. Sťažovateľ namieta voči zobrazeniu ženy, z ktorej celkového postoja tela a mimiky tváre sa dá vyčítať, že ide o zobrazenie sexuálneho správania.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Veľkoplošná vonkajšia reklama: „Dámska kolekcia", zadávateľa: CCC Slovakia, s. r. o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

V danom prípade sa AK RPR nestotožnila s názorom sťažovateľa. Dominantným výrazovým prostriedkom reklamy je vyobrazenie modelky sediacej v aute, ktorá v ruke drží kabelku. Motív ako aj samotná štylizácia modelky v rámci vizuálu reklamy môžu charakterizovať jeden z používaných štýlov módnej fotografie. Reklama nezobrazuje sexuálne správanie ani neobsahuje prvky, ktoré by znižovali ľudskú dôstojnosť, modelka zároveň nie je zobrazená takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore so všeobecnými normami mravnosti a slušnosti, , a preto ju AK RPR vyhodnotila ako neporušujúcu Kódex.

Billboard: „Veľký priestor pre veľké nápady", zadávateľa: Andrej Vans
Rada obdržala sťažnosť od fyzickej osoby na billboard „Veľký priestor pre veľké nápady" zadávateľa Andrej Vans. Sťažovateľ poukazuje na skutočnosť, že reklama zobrazuje ženské telo s dôrazom na veľké poprsie, čo považuje v kontexte so sloganom „Veľký priestor pre veľké nápady" za sexistické a urážlivé voči ženám.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Billboard: „Veľký priestor pre veľké nápady", zadávateľa Andrej Vans je v rozpore s ustanoveniami čl.11 ods. 1 písm. b) a e) Kódexu.

V danom prípade AK RPR uznala námietky sťažovateľa. Dominantným výrazovým prostriedkom v prípade predmetného vizuálu je zobrazenie čiastočne odhaleného ženského tela bez časti tváre. Predmetná reklama využíva fragmentáciu tela, prostredníctvom vizuálu, ktorý zachytáva len jeho vybranú časť, v danom prípade časť tela, ktorú je možné považovať za erotickú a účelovo použitú k prilákaniu pozornosti. Takéto zobrazenie považuje AK RPR za príklad dehonestácie tela v reklame a prezentáciu, ktorá znižuje ľudskú dôstojnosť na základe objektifikácie ľudského tela, je sexistická, nesúvisiaca s propagovanou službou (prenájom reklamnej plochy), a preto vyhodnotila reklamu ako porušujúcu Kódex.

Reklamná kampaň: „Klenoty Aurum", zadávateľa: MONTRE, s.r.o.
Rada obdržala sťažnosť od viacerých fyzických osôb na reklamnú kampaň „Klenoty Aurum" zadávateľa MONTRE, s.r.o. Sťažovatelia považujú reklamu za sexistickú a vytýkajú jej, že využíva ženskú nahotu na upútanie pozornosti bez súvisu s produktom. Sťažovatelia taktiež poukazujú na nevhodne zvolené komunikačné médium – vonkajšiu reklamu, ktorá je dostupná aj deťom a maloletým, čo vzhľadom na vizuál reklamy považujú za neetické.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosti nie sú opodstatnené. Reklamná kampaň: „Klenoty Aurum", zadávateľa MONTRE, s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

V danom prípade je AK RPR toho názoru, že zobrazenie žien v reklame je v kontexte produktov – šperkov, ktoré má zadávateľ v ponuke. Samotné zobrazenie modeliek, ktoré majp na sebe šperky nie je neslušné alebo vulgárne, ani nie je v rozpore so všeobecnými normami mravnosti a slušnosti. Naopak, AK RPR je toho názoru, že modelky sú v rámci vizuálu reklamy vyobrazené vkusne, jemne a decentne s ohľadom na cieľ a predmet reklamy a v súlade s headlinom, ktorý dotvára celkové komunikačné posolstvo reklamy. Reklama nezobrazuje sexuálne stimuly, poddajnosť ani čiastočnú nahotu nevhodným spôsobom a ani nevykresľuje modelky – ženy len ako sexuálnu atrakciu, a preto ju AK RPR vyhodnotila ako neporušujúcu Kódex.

Reklamný článok na internete: „Nové účty VÚB banky", zadávateľa: VÚB, a.s.
Rada obdržala sťažnosť od fyzickej osoby na reklamný článok na internete „Nové účty VÚB banky" zadávateľa VÚB, a.s. Sťažovateľ namieta voči tvrdeniu v znení: „Flexiúčty súčasných klientov zostávajú bez akejkoľvek zmeny", ktoré považuje za nepravdivé a zavádzajúce, keďže v článku sa neuvádza, že okrem ukončenia predaja Flexiúčtov k rovnakému dátumu banka z ponuky voliteľných služieb vyradila viaceré služby, ktoré existujúci klienti už nebudú môcť využívať.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Reklamný článok na internete: „Nové účty VÚB banky", zadávateľa: VÚB, a.s. je v rozpore s ustanovením čl. 14 ods. 1, písm. b) Kódexu.

V danom prípade sa AK RPR stotožnila s názorom sťažovateľa. Cieľom reklamného článku bolo informovať spotrebiteľov o zavádzaní nových bankových produktov – VÚB účet a VÚB Magnificia účet. Zadávateľ v rámci článku poukazuje na viaceré charakteristiky nových produktov a okrem iného explicitne uvádza, že „Flexiúčty súčasných klientov zostávajú bez akejkoľvek zmeny." Pri posudzovaní pravdivosti predmetného tvrdenia vychádzala AK RPR okrem iného aj z tvrdenia zadávateľa, ktorý uviedol, že k vybranému dátumu nastane zmena vo Flexiúčtoch, konkrétne časť vybraných služieb zákazníci už nebudú môcť naďalej využívať. S ohľadom na túto skutočnosť považuje AK RPR vyššie uvedené tvrdenie, použité v rámci reklamného článku za klamlivé a je toho názoru, že sprostredkúva informácie nejasným, nezrozumiteľným a viacvýznamovým spôsobom, a preto vyhodnotila reklamu ako porušujúcu Kódex.

Spot umiestnený na Youtube: „Keď má otec, má celá rodina", zadávateľa: O2 Slovakia, s.r.o.
Rada obdržala sťažnosť od fyzickej osoby na spot umiestnený na Youtube zadávateľa O2 Slovakia, s.r.o., ktorý propaguje darovanie neobmedzených volaní svojim blízkym. Sťažovateľ uvádza, že v reklame je zamlčané, že volania do všetkých sietí je možné darovať len niekomu, kto má O2 Paušál, a teda nie je možné darovať neobmedzené volania užívateľovi, ktorý využíva O2 Fér. Čiže „darca" musí mať O2 Paušál minimálne vo výške 45 €/mesačne a príjemca "daru" musí mať O2 Paušál minimálne vo výške 15 €/mesačne.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Spot umiestnený na Youtube: „Keď má otec, má celá rodina", zadávateľa: O2 Slovakia, s.r.o. je v rozpore s ustanoveniami čl. 14 ods. 5 Kódexu.

AK RPR v danom prípade čiastočne uznala námietky sťažovateľa. V rámci spotu zadávateľ informuje o možnosti „darovať" neobmedzené volania ďalším štyrom s akýmkoľvek O2 paušálom. Súčasťou spotu je aj tvrdenie v znení: „Neobmedzené volania k vášmu O2 Paušálu môžete darovať ďalším štyrom, a to do všetkých sietí". Komisia je toho názoru, že z predmetného tvrdenia môže byť spotrebiteľ uvedený do omylu a domnievať sa, že ponuka nie je ničím podmienená, čo však nie pravda, lebo jej významnou podmienkou je, že neobmedzené volania môže darovať len zákazník, ktorý má Platinový alebo Diamantový paušál. Táto skutočnosť v spote uvedená nie je. Komisia brala do úvahy aj fakt, že pod videom na Youtube je uvedená informácia, že službu môže darovať len účastník s Platinovým paušálom. Túto však nie je možné považovať za úplnú, keďže, zadávateľ vynechal, že služba sa vzťahuje aj na Diamantový paušál, a preto AK RPR vyhodnotila reklamu ako porušujúcu Kódex.