Tlačová správa z 1. zasadnutia AK Rady pre reklamu 2016

Dňa 28. 01. 2016 sa konalo 1. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej samoregulácie v oblasti reklamy posúdila sťažnosti na 5 reklám s cieľom zistiť, či došlo k porušeniu Etického kódexu reklamnej praxe platného na území SR (ďalej len Kódex).

AK RPR prijala na svojom zasadnutí nasledujúce nálezy:

TV spot: „Kapor", zadávateľa: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Rada zaevidovala sťažnosť fyzickej osoby na TV spot, ktorý propaguje pôžičku zadávateľa Slovenská sporiteľňa, a.s. Sťažovateľ poukazuje na scénu vypustenia vianočného kapra do rybníka, ktorú považuje za nevhodnú keďže podnecuje k týraniu zvierat.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. TV spot: „Kapor", zadávateľa: Slovenská sporiteľňa, a.s. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

V danom prípade sa AK RPR nestotožnila s názorom sťažovateľa. Cieľom reklamy bola propagácia finančného produktu – pôžičky, ktorú zadávateľ komunikoval na pozadí reklamného príbehu rodiny, ktorá vypúšťa kapra do rybníka. Reklamný príbeh viazaný k vianočnému času je zrejmou hyperbolou vianočného odkazu konať dobro a pre bežného spotrebiteľa nepredstavuje návod na správanie sa ku kaprom, ktoré sa v tomto čase dajú vo väčšom rozsahu kúpiť živé. Ani konanie postáv nemožno v tomto prípade vyhodnotiť ako násilné neprimerané alebo nevhodné vo vzťahu k divákovi. Podľa slov zadávateľa, tento venoval zvýšenú pozornosť zaobchádzaniu so zvieratami už pri samotnom nakrúcaní reklamy a na kapra dohliadala odborne spôsobilá osoba. AK RPR preto nie je toho názoru, že reklama obsahuje zobrazenia, ktoré by mohli viesť k násilným aktom alebo ich podporovať, či popularizovať, a preto vyhodnotila reklamu ako neporušujúcu Kódex.

Printová inzercia: „Najvýhodnejší výkup autovrakov", zadávateľa: ŽP EKO QELET a.s.

Rada zaevidovala sťažnosť fyzickej osoby, okres Handlová na inzerciu zadávateľa ŽP EKO QELET, a.s. uverejnenú v regionálnych novinách Prievidzsko. Sťažovateľ poukazuje na text reklamy: „Najvýhodnejší výkup autovrakov – akcia až do 200 €", ktorý považuje za klamlivý a zavádzajúci, pretože nie je možné splniť podmienky na získanie prostriedkov, ktoré sú uvedené v reklame.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Printová inzercia: „Najvýhodnejší výkup autovrakov", zadávateľa: ŽP EKO QELET a.s. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

V danom prípade sa AK RPR nestotožnila s tvrdením sťažovateľa a pri posudzovaní vychádzala okrem iného aj z tvrdenia zadávateľa, ktorý uviedol, že v čase trvania akcie, ktorá bola aj predmetom reklamy, mohol zákazník reálne získať sumu až 200 Eur, keďže cena za tonu vykúpeného materiálu bola vo výške 75 Eur, pričom zákazník mohol získať aj bonus 20 Eur za katalyzátor. V reklame nie je uvedené, že každý zákazník získa za vykúpenie automobilu sumu 200 Eur. Zo slovného spojenia „až do 200 Eur", použitého v reklame je zrejmé, že pri nesplnení všetkých podmienok, resp. pri nižšej hmotnosti vozidla bude zákazníkovi vyplatená nižšia suma. AK RPR preto nepovažuje informácie o cene v reklame za zavádzajúce a je toho názoru, že zadávateľ komunikoval finančnú hodnotu produktu dostatočne. Zadávateľ taktiež potvrdil, že v čase akcie ako jediný poskytoval najvyššiu cenu za tonu vykúpeného materiálu, a AK RPR preto nepovažuje použitie superlatívu „najvýhodnejší" za neopodstatnené a reklamu vyhodnotila ako neporušujúcu Kódex.

TV spot: „Sudocrem", zadávateľa: Actavis s.r.o.

Rada obdržala sťažnosť fyzickej na TV spot, ktorý propaguje krém Sudocrem, zadávateľa Actavis s.r.o. Sťažovateľ v sťažnosti uvádza, že v reklame odznie informácia, že Sudocrem je veľmi obľúbený pri plienkovej dermatitíde. Plienková dermatitída je choroba, a teda diagnóza, ktorá sa musí liečiť u lekára, pričom propagovaný produkt nie je liek, ale kozmetika. Podľa sťažovateľa reklama vytvára opačný dojem, a teda, že Sudocrem je liek, prostredníctvom ktorého je možné plienkovú dermatitídu liečiť.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. TV spot: „Sudocrem", zadávateľa: Actavis s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

AK RPR v danom prípade neuznala námietky sťažovateľa. V reklame nie je explicitne uvedené, že predmetný prípravok je liek, prípadne, že lieči. Text reklamy poukazuje na skutočnosť, že výrobok má schopnosť detskú pokožku ošetriť, ukľudniť a ochrániť najmä pred (ako prevencia vzniku) ale aj počas plienkovej dermatitídy, čomu zodpovedá aj jeho charakteristika a zloženie. AK RPR si nemyslí, že reklama môže vyvolať mylný dojem, že v prípade chorobného stavu plienkovej dermatitídy možno Sudocrem používať ako prostriedok na jej vyliečenie a je toho názoru, že reklama nezneužíva dôveru priemerného spotrebiteľa, a preto ju vyhodnotila ako neporušujúcu Kódex.

Príspevok na FB fan page: „Radšej zatknutý za obranu blízkych...", zadávateľa: Tactical Combat Academy s.r.o.

Rada zaevidovala sťažnosť fyzickej osoby na príspevok uverejnený na Facebook fan page zadávateľa Tactical Combat Academy s.r.o. Sťažovateľ namieta, že reklama nabáda na kurzy streľby nevhodnou formou vyvolávania strachu.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Príspevok na FB fan page: „Radšej zatknutý za obranu blízkych...", zadávateľa: Tactical Combat Academy s.r.o. je v rozpore s ustanoveniami čl. 13 ods. 3 a čl. 13 ods. 4 Kódexu.

V danom prípade AK RPR čiastočne uznala námietky sťažovateľa. Vizuál reklamy, na ktorom je zachytená ženská postava, ktorá v ruke drží strelnú zbraň v kombinácii s headlinom v znení „Radšej zatknutý za obranu blízkych, ako slobodný na ich pohrebe" môže vyvolať mylný dojem, že je v poriadku, ak obranca za účelom ochrany blízkych automaticky vytiahne strelnú zbraň a to bez ohľadu na zváženie povahy a závažnosti možného útoku. Text reklamy zároveň priamo vyjadruje súhlas a podporuje nezákonné konanie, ktorým neprimeraná sebaobrana je. S ohľadom na tieto skutočnosti vyhodnotila AK RPR reklamu ako porušujúcu Kódex.

Web stránka zadávateľa: „Maxi výpredaj - GOPRO HERO Session kamera, zadávateľa: Alza.cz a.s.

Rada obdržala sťažnosť od fyzickej osoby na web stránku zadávateľa Alza.cz a.s. Sťažovateľ namieta, že v rámci akcie „Maxi výpredaj", konkrétne pri produkte kamera GOPRO Hero4 Session je uvedená zľava 46% z ceny 442,76 €, pričom táto pôvodná cena nebola podľa sťažovateľa reálna, ale približovala sa k cene výrobku po zľave. Sťažovateľ taktiež uvádza, že bežná cena na originálnej produktovej stránke GOPRO je pre daný výrobok 219 €. Na základe vyššie uvedeného považuje sťažovateľ reklamu za zavádzajúcu.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Web stránka zadávateľa: „Maxi výpredaj - GOPRO HERO Session kamera, zadávateľa: Alza.cz a.s. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

V danom prípade AK RPR nepovažuje údaj o pôvodnej cene za klamlivý, keďže zadávateľ pojem „pôvodná cena" definuje v obchodných podmienkach, ktoré sú umiestnené aj na predmetnej webovej stránke. Okrem toho je pojem definovaný aj priamo pri zobrazení pôvodnej ceny a to spôsobom, ktorý je jasný, zrozumiteľný a dostatočne viditeľný. Zadávateľ nekomunikoval cenu ako „priemernú" alebo „bežnú", ktorá by mohla spotrebiteľa zavádzať, že ide o zľavu k priemernej alebo aktuálnej bežnej ceny na trhu. V súvislosti s námietkami ohľadom výšky pôvodnej ceny, vychádzala AK RPR pri posudzovaní z podkladov zadávateľa, ktoré preukázali, že spoločnosť tovar skutočne ponúkala za uvedenú sumu, a teda, komunikáciu pôvodnej ceny, v podobe akú si zvolil zadávateľ nemožno považovať za klamlivú.