Tlačová správa z 3. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu

Dňa 31. 03. 2016 sa konalo 3. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej samoregulácie v oblasti reklamy posúdila sťažnosti na 6 reklám s cieľom zistiť, či došlo k porušeniu Etického kódexu reklamnej praxe platného na území SR (ďalej len Kódex).

AK RPR prijala na svojom zasadnutí nasledujúce nálezy:

TV spot: „Mimoriadny výpredaj pôžičiek", zadávateľa: Poštová banka,a.s.
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osôb na TV spot zadávateľa Poštová banka, a.s. Sťažovateľ poukazuje na zobrazenie rýchlej jazdy autom v obci, a to aj napriek tomu, že sú v nej dopravné značky obmedzujúce rýchlosť. Sťažovateľ namieta, že takáto jazda je nebezpečná a ohrozujúca život, pričom v reklame je prezentovaná ako „frajerina", ktorú si môže bohatý pán dovoliť. Sťažovateľ je taktiež toho názoru, že spracovanie reklamy a správanie sa hlavných protagonistov podsúva pocit hanby, za to, že si niekto nemôže dovoliť kúpiť luxusné auto a rieši to pôžičkou.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. TV spot: „Mimoriadny výpredaj pôžičiek", zadávateľa: Poštová banka, a.s. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

V danom prípade sa AK RPR nestotožnila s názorom sťažovateľa a pri posudzovaní prihliadala okrem iného aj na skutočnosť, že reklamný príbeh je súčasťou série spotov, typických pre zadávateľa, v ktorom opakovane vystupujú tí istí protagonisti. Konanie postáv v rámci reklamy je postavené na humornom a zábavnom zobrazení. Zadávateľ v reklame využíva reklamné nadsadenie a vtip, ktoré sú v rámci koncepcie spotu zrejmé a AK RPR si nemyslí, že by správanie protagonistov mohol priemerný spotrebiteľ vnímať doslovne, prípadne si ho interpretovať inak ako v kontexte humorného ladenia reklamy. V reklame nie je zobrazené správanie, ktoré by nabádalo k porušovaniu dopravných predpisov. V obci, v ktorej jazda prebieha nie sú vyobrazení ani žiadni iní účastníci cestnej premávky, vrátane chodcov a zo spracovania reklamy, je zrejmé, že ide o vytvorenie „filmovej scény" v uzavretej lokácii nakrúcania. Skutočnosť, že reklama nezobrazuje reálne správanie sa účastníkov cestnej premávky zadávateľ dokonca zdôrazňuje aj informáciou, ktorá odznie v závere spotu v znení: „Poštová banka touto reklamou nenabáda na porušovanie dopravných predpisov alebo agresívnu jazdu. Reklama bola natočená na uzavretých komunikáciách profesionálnymi kaskadérmi". AK RPR je toho názoru, že zadávateľ pripravoval reklamu s pocitom zodpovednosti a nemyslí si, že by reklama zobrazovala nezodpovedné správanie. AK RPR si taktiež nemyslí, že reklama vytvára pocit hanby z toho, že človek nemá dostatok finančných prostriedkov. Zobrazené auto je ročník 1998, ktorého hodnota na trhu môže zodpovedať hodnote bežnej pôžičky, zároveň kúpa auta, ktoré sa považuje v súčasnosti za štandardné vybavenie domácnosti a nie luxusné, je štandardne stále riešená aj prostredníctvom rôznych foriem financovania z cudzích zdrojov od leasingu až po pôžičku. Reklama v kontexte svojho cieľa propaguje výhodnosť svojich vybraných produktov, ktoré spotrebiteľ môže ale aj nemusí využiť. AK RPR vyhodnotila reklamu ako neporušujúcu Kódex a sťažnosť ako neopodstatnenú.

Leták: „Záložňa Breva", zadávateľa: BREVA, s.r.o.

Rada zaevidovala sťažnosti viacerých fyzických osôb na leták, vhadzovaný do poštových schránok, ktorý propaguje služby záložne. Sťažovatelia reklame hromadne vytýkajú využitie zobrazenia nahého ženského tela bez súvisu s produktom a poukazujú na to, že reklama je poburujúca, urážlivá, sexistická a vulgárna.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosti sú opodstatnené. Leták: „Záložňa Breva", zadávateľa: BREVA, s.r.o. je v rozpore s ustanoveniami čl. 10 ods. 6 a čl. 11 ods. 1 písm. b) a e) Kódexu.

AK RPR považuje v danom prípade zobrazenie nahej ženy, ktoré tvorí dominantnú časť vizuálu reklamy za neopodstatnené, účelové a sexistické, keďže toto nemá žiaden súvis s predmetom činnosti subjektu, ktorý prostredníctvom reklamy propaguje svoje služby na trhu záložní. Modelka je v reklame vyobrazená len za účelom pritiahnutia pozornosti ako sexuálna atrakcia, čo AK RPR nepovažuje za prípustné. AK RPR má taktiež za to, že takéto opakované správanie zadávateľa, v podobe reklamy, ktorú nemožno považovať za v súlade s etickými pravidlami ohrozuje dobré meno reklamy ako takej a znižuje dôveru v reklamu ako službu spotrebiteľom. Komunikačné médium – leták, hromadne distribuovaný do schránok obyvateľov je navyše dostupný širokému cieľovému publiku, vrátane detí a mladistvých, a AK RPR preto uznala námietku sťažovateľov a vyhodnotila reklamu ako porušujúcu Kódex, najmä vo vzťahu zvoleného vizuálu a k použitému komunikačnému médiu a absencie vzťahu vizuálu reklamy k propagovanej službe.

Billboard: „Doplatky za lieky na recepty", zadávateľa: EFLEK s.r.o.

Rada zaevidovala sťažnosť fyzickej osoby na billboard zadávateľa EFLEK s.r.o., ktorý propaguje lekáreň Košická. Sťažovateľ poukazuje na tvrdenie uvedené na billboarde: „Aj doplatky za lieky na recepty bezkonkurenčne najnižšie", ktoré považuje za klamlivé, keďže zadávateľ v reklame nepreukázal pravdivosť tvrdenia.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Billboard: „Doplatky za lieky na recepty", zadávateľa: EFLEK s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

V danom prípade sa AK RPR nestotožnila s názorom sťažovateľa a pri posudzovaní vychádzala okrem iného aj z tvrdení zadávateľa, ktorý v stanovisku uviedol, že v čase zverejnenia reklamy bola informácia o najnižších doplatkoch za lieky pravdivá a tvrdenie vychádzalo z prieskumu, ktorý zadávateľ v danom čase uskutočnil. Samotný sťažovateľ nepredložil reálny dôkaz, že by v inej lekárni v čase uverejnenia reklamy zakúpil produkt s nižšou cenou doplatku a zadávateľ taktiež uviedol, že neobdržal žiadnu reklamáciu v súvislosti s výškou doplatku vo vzťahu ku konkurencii. S ohľadom na tieto skutočnosti považuje AK RPR využitie superlatívu za opodstatnené, a preto reklamu vyhodnotila ako neporušujúcu Kódex.

V spot: „FunFón Centofka", zadávateľa: Orange Slovensko, a.s.

Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby na TV spot, zadávateľa Orange Slovensko, a.s., ktorý propaguje službu FunFón. Sťažovateľka namieta, že v reklame je zobrazené nešetrné zaobchádzanie so svišťom v podobe jeho vytiahnutia z nory.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. TV spot: „FunFón Centofka", zadávateľa: Orange Slovensko, a.s. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

AK RPR v danom prípade neuznala námietky sťažovateľky, že reklama zobrazuje nešetrné, prípadne násilné správanie voči zvieratám (svišťom). V reklame je využité humorné nadsadenie, ktoré nie je možné vnímať doslovne, ale je potrebné ho posudzovať v kontexte reklamného príbehu, ktorý je postavený na nereálnych situáciách a paródii. AK RPR je toho názoru, že z reklamy je zrejmé, že nezobrazuje skutočné správanie. Reklamný spot je spracovaný do animovanej podoby, vystupujú v ňom animované postavičky a nie sú v ňom zobrazené ani živé zvieratá. Taktiež skutočnosť, že svišť, ktorý je súčasťou spotu a v rámci reklamy telefonuje a rozpráva podčiarkuje fakt, že reklama nezobrazuje reálne správanie sa zvierat a ani ľudí a Komisia si nemyslí, že reklama obsahuje prvky, ktoré by podporovali alebo popularizovali násilné akty, či zobrazovali nešetrné zaobchádzanie so zvieratami, a preto vyhodnotila reklamu ako neporušujúcu Kódex.

TV spot: „Dobíjaj sa s Jurom, koľko chceš", zadávateľa: Slovak Telekom, a.s.

Rada zaevidovala od fyzickej osoby voči TV spotu, ktorý propaguje služby ľudového operátora Juro. Sťažovateľka poukazuje na dej reklamy, v ktorom muž klope na okno domu a vyzýva ženu, aby mu otvorila. Ignoruje jej odmietavý postoj a vykopne dvere, čím sa za použitia násilia dostane do príbytku napriek tomu, že žena vyjadrila svoj nesúhlas.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. TV spot: „Dobíjaj sa s Jurom, koľko chceš!", zadávateľa: Slovak Telekom, a.s. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

V danom prípade AK RPR vychádzala zo skutočnosti, že koncepcia komunikácie, aj s ohľadom na názov operátora (Juro) je postavená na zdôraznení „ľudovosti" čomu zadávateľ prispôsobil aj výrazové prostriedky, prostredie a dej reklamy. Samotný reklamný spot využíva reklamné nadsadenie, ktoré je v rámci spotu zrejmé a AK RPR sa nedomnieva, že by priemerný spotrebiteľ mohol reklamu vnímať doslovne, resp. inak ako v humornom, či prenesenom význame. Hlavný hrdina reklamy – Juro je prezentovaný ako nešikovný dobrák, čo je zo spotu evidentné a AK RPR si nemyslí, že akt vykopnutia dverí možno v tomto prípade interpretovať ako násilné správanie. Tejto skutočnosti nenasvedčuje ani výraz Anči, ktorá sa usmieva a v momente, keď na Jura spadne podkova, tak ho ľutuje. Reklama neobsahuje ani žiadne iné správanie, či prvky, ktoré by podporovali či popularizovali násilie, a preto ju AK RPR vyhodnotila ako neporušujúcu Kódex.

Internetový banner a web stránka: „Kompletné vybavenie vrátane inštalácie získate za 1€" zadávateľa: M7 Group S.A.

Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby voči internetovému banneru a web stránke zadávateľa M7 Group S.A., ktorý poskytuje služby Skylink. Sťažovateľ poukazuje na text reklamy v znení: „U Skylinku kompletné vybavenie vrátane inštalácie získate za 1 €", ktorý považuje za zavádzajúci. Sťažovateľ ďalej popisuje svoju skúsenosť, keď si ako nový zákazník zakúpil kartu Skylink, zaregistroval ju, objednal programy a následne mu nebola poskytnutá akcia, keďže mu spoločnosť povedala, že už nie je nový zákazník.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Internetový banner a web stránka: „Kompletné vybavenie vrátane inštalácie získate za 1 €" zadávateľa: M7 Group S.A. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

V danom prípade sa AK RPR nestotožnila s názorom sťažovateľa. Základným parametrom ponuky je, že sa vzťahuje na nových zákazníkov, a teda ponuku môže získať len zákazník, ktorý doposiaľ neuzatvoril zmluvu so spoločnosťou. Aj napriek tomu, že v rámci internetového banneru sa explicitne neuvádza, že ponuka je určená len novým zákazníkom, AK RPR sa nedomnieva, že by z textu reklamy zákazník mohol automaticky očakávať, že ponuka platí pre všetkých. Navyše reklamný banner, ktorého cieľom je v tomto prípade upútať primárnu pozornosť a vyvolať akciu minimálne v podobe záujmu o danú ponuku obsahuje viditeľný a zrozumiteľný odkaz, po kliknutí na ktorý, je spotrebiteľ presmerovaný na web stránku zadávateľa. Web stránka obsahuje podrobné informácie o ponuke a jej súčasťou je okrem iného aj dokument na stiahnutie, ktorý obsahuje nielen podrobné podmienky ponuky ale aj postup ako je možné ponuku získať a pre koho je určená. Zadávateľ tak venoval komunikácii podmienkam svojej ponuky dostatočnú pozornosť a AK RPR nie je toho názoru, že reklama obsahuje údaj, ktorý by vzhľadom na okolnosti alebo súvislosti v akých bol prezentovaný mohol uviesť spotrebiteľa do omylu, a preto ju nevyhodnotila ako porušujúcu Kódex.