Tlačová správa z 5. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu

Dňa 26. 05. 2016 sa konalo 5. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej samoregulácie v oblasti reklamy posúdila sťažnosti na 3 reklamy s cieľom zistiť, či došlo k porušeniu Etického kódexu reklamnej praxe platného na území SR (ďalej len Kódex).

AK RPR prijala na svojom zasadnutí nasledujúce nálezy:

TV spot: „Koľko členov domácnosti, toľko splátok vám vrátime", zadávateľa: Consumer Finance Holding, a.s.

Rada zaevidovala v mesiaci máj sťažnosti od dvoch fyzických osôb na TV spot zadávateľa Consumer Financne Holding, a.s.. Sťažovatelia namietajú, že v reklame je použitý text v znení: „Koľko členov domácnosti máte, toľko splátok vám vrátime", ktorý považujú za klamlivý a zavádzajúci, keďže v obrazovej podobe spotu ako aj v informačnom texte spotu je uvedené, že ponuka je limitovaná na tri splátky. Jeden zo sťažovateľov namieta, že reklama navádza spotrebiteľov na nelimitovaný počet splátok a následné využitie služby.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosti sú opodstatnené. TV spot: „Koľko členov domácnosti, toľko splátok vám vrátime", zadávateľa: Consumer Finance Holding, a.s. je v rozpore s ustanovením čl. 14 ods. 5 písm. b) Kódexu.

V danom prípade AK RPR uznala námietky sťažovateľov a je toho názoru, že reklama môže uviesť priemerného spotrebiteľa do omylu, keďže dominantným výrazovým prostriedkom reklamy je text voice-overu, ktorý okrem iného znie: „Slovenská požičovňa, vám teraz za každú hlavu v domácnosti vráti jednu splátku." Uvedený text, v kontexte ďalšieho vyjadrenia v znení: „Koľko členov domácnosti máte, toľko splátok vám vrátime" je nesúladný so samotnými podmienkami ponuky. Voice – over v reklame nijakým spôsobom nevyjadruje obmedzenie maximálneho počtu vrátených splátok na tri a nie je ho možné takto interpretovať ani s prihliadnutím na obrazovú časť reklamy. Naopak, z uvedeného môže priemerný spotrebiteľ nadobudnúť mylný dojem, že vrátenie splátok je podmienené bezvýhradne len počtom členov domácnosti, a teda, koľko členov má domácnosť, toľko splátok spotrebiteľ získa naspäť, čo nie je s ohľadom na vyššie uvedené pravda. AK RPR je toho názoru, že zadávateľ nevenoval dostatočnú pozornosť prezentácii podmienok bezplatnej ponuky, ktorou je v tomto prípade počet vrátených splátok, a preto vyhodnotila reklamu ako porušujúcu Kódex.

Billboard: „Chcete vidieť viac?", zadávateľa: FINES, a.s.

Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby na billboardovú reklamu zadávateľa FINES, a.s., ktorá propaguje predajňu nábytku. Zadávateľ namieta voči zobrazeniu časti obnaženého ženské tela (nôh) a reklamnému textu: „Chcete vidieť viac?" a je toho názoru, že reklama degraduje ženskú dôstojnosť, zobrazuje ženské telo len ako sexuálnu atrakciu a vizuál reklamy nie je vhodný ani pre maloleté deti, ktoré vzhľadom na blízkosť škôlky a dvoch základných škôl môžu s reklamou prísť do kontaktu.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Billboard: „Chcete vidieť viac?", zadávateľa: FINES, a.s. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

AK RPR sa v danom prípade nestotožnila s názorom sťažovateľa a predmetný vizuál nepovažuje za porušujúci Kódex. Vyobrazenie modelky neporušuje všeobecné normy mravnosti alebo slušnosti. Modelka nie je vyobrazená spôsobom, ktorý by bol degradujúci, či dehonestujúci a AK RPR nie je ani toho názoru, že zobrazenie ženy v danom prípade pôsobí sexisticky. Vizuál v kontexte headlinu, voči ktorému namieta sťažovateľ, využíva slovnú hračku, ktorá je primeraná a túto je možné interpretovať aj vo vzťahu k sortimentu ponúkanému zadávateľom (nábytok), ktorý je taktiež súčasťou vizuálu reklamy. AK RPR sa taktiež nedomnieva, že by reklama mohla mať negatívny dopad na deti a maloletých.

Vonkajšia reklama: „Zodpovedne na ceste, bezpečne v cieli", zadávateľa: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (Prezídium policajného zboru, odbor dopravnej polície) a BigMedia, spol. s r.o.

Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby na vizuál reklamy, ktorý je súčasťou reklamnej kampane „Zodpovedne na cestách, bezpečne v cieli." Sťažovateľ namieta voči vizuálu reklamy, ktorý zachytáva deti hrajúce sa na ceste spolu s textom „Hrajú sa vaše deti na ceste? Veď ich to prejde." Uvedenú reklamu považuje sťažovateľ za morbídnu a je toho názoru, že reklama nebola pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči všetkým skupinám spotrebiteľov, keďže môže vyvolať negatívne emócie napríklad u rodičov, ktorí prišli v dôsledku dopravnej nehody o dieťa.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Vonkajšia reklama: „Zodpovedne na ceste, bezpečne v cieli", zadávateľa: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (Prezídium policajného zboru, odbor dopravnej polície) a BigMedia, spol. s r. o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

V danom prípade AK RPR neuznala námietky sťažovateľa a pri posudzovaní predmetnej reklamy brala do úvahy jej preventívno - edukatívny charakter a komunikačné posolstvo, ktorým bolo poukázanie na rizikové správanie sa účastníkov cestnej premávky a z toho vyplývajúce hrozby. AK RPR sa stotožnila s názorom zadávateľa, že kampaň bola zameraná na nezodpovedných účastníkov dopravy vrátane cyklistov a chodcov, a preto si dovolila použiť expresívnejšie vyjadrenia. Reklama neobsahuje také prezentácie, ktoré by boli v rozpore so všeobecnými normami slušnosti, pričom zvolená animovaná podoba práve citlivejšie zobrazuje náznak nebezpečných situácií, či ich dôsledkov. Výrazové prostriedky reklamy je možné v kontexte vyššie uvedeného cieľa a komunikačného posolstva kampane považovať za primerané. Za akceptovateľné možno v danom prípade považovať aj zobrazenie maloletých v náznakovo hazardnej či nebezpečnej situácii, keďže ide o reklamu, zámerom ktorej je propagácia bezpečnosti resp. zásad bezpečnosti, a preto nepovažuje AK RPR reklamu za porušujúcu Kódex.