Tlačová správa zo 7. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu

Dňa 11. 09. 2014 sa konalo 7. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej samoregulácie v oblasti reklamy posúdila sťažnosti na 28 reklám s cieľom zistiť, či došlo k porušeniu Etického kódexu reklamnej praxe platného na území SR (ďalej len Kódex).

AK RPR prijala na svojom zasadnutí nasledujúce nálezy:

Billboardy: „Od Tatier k Dunaju" zadávateľa: GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa

Rada obdržala sťažnosti od viacerých osôb na billboardovú kampaň zadávateľa GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa. Sťažovatelia reklame vytýkajú, že nabáda ku konzumácii alkoholu, jeho nadmernej spotrebe a vzbudzuje názor, že opitie sa do nemoty je normálna aktivita. Viacerí zo sťažovateľov poukazujú na to, že reklama pôsobí sexisticky a uráža ľudskú dôstojnosť. Reklame je taktiež vytýkané, že zobrazuje opitých ľudí a priamym spôsobom ich nabáda na chovanie, ktoré zobrazuje a negatívne vplýva na deti a mladistvých.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosti sú opodstatnené. Billboardy: „Od Tatier k Dunaju" zadávateľa: GAS Familia, s. r. o. Stará Ľubovňa sú v rozpore s ustanoveniami čl. 10 ods. 3, čl. 31 písm. a) a čl. 33 Kódexu. V danom prípade sa AK RPR stotožnila s názorom sťažovateľov. AK RPR je toho názoru, že vizuály reklamy - zobrazenie mladých ľudí v neštandardných situáciách, v kontexte vyobrazenia produktu, ktorým je v tomto prípade fľaša tvrdého alkoholu, nemožno považovať za koncept, ktorý by bol v súlade s etickými požiadavkami na reklamu alkoholických nápojov. Vizuály reklamy vytvárajú dojem, že pitie alkoholu je zábava, ktorá patrí pomaly ku každej obvyklej aktivite mladého človeka (raňajky, cestovanie, nakupovanie a pod.).

Slogan „Ži po svojom" spolu s vyobrazením fľaše tvrdého alkoholu, vizuálmi mladých ľudí, ktoré nenasvedčujú, že by neboli pod vplyvom alkoholu, v kontexte zobrazených situácií a okolností prezentujú alkohol a jeho spotrebu spôsobom, ktorý je všeobecne považovaný za nevhodný, nerozumný alebo protiprávny. Ani upozornenie, že zobrazení mladí ľudia nie sú pod vplyvom alkoholu nemení situáciu z pohľadu ich zobrazenia, ktoré tento dojem vyvoláva prípadne môže vyvolať. Aj napriek argumentácii zadávateľa, že protagonisti reklamy sú starší ako 18 rokov a reklama nie je určená mladistvým má AK RPR za to, že zadávateľ nepripravoval reklamu s pocitom zodpovednosti voči všetkým skupinám spotrebiteľov, keďže si ako komunikačné médium zvolil billboard, ktorý je svojim charakterom dostupný širokej cieľovej skupine spotrebiteľov, vrátane detí a mladistvých a AK RPR je toho názoru, že vizuál a samotný koncept reklamy je spracovaný spôsobom, ktorý môže negatívne ovplyvniť aj túto skupinu recipientov. S ohľadom na tieto skutočnosti vyhodnotila AK RPR reklamu ako porušujúcu Kódex.

TV spot: „Míša – pre radosť ako stvorený" zadávateľa: Unilever Slovensko, spol. s r.o.

Rada obdržala sťažnosť od fyzickej osoby na TV spot zadávateľa Unilever Slovensko, spol. s r. o., ktorý propaguje nanuky Míša. Sťažovateľ je toho názoru, že dej reklamy podceňuje detskú aktivitu a tvorivosť dieťaťa, čo je v rozpore s jeho zdravým vývinom. Časť reklamy, v ktorej otec odloží synov tvarohový výtvor určený pre mamu do chladničky a nahradí ho kúpeným nanukom, podľa sťažovateľa oberá syna o výsledný efekt ohodnotenia jeho práce a vytvára dojem, že to čo urobil nie je dosť dobré, aby to mohol venovať mame.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. TV spot: „Míša – pre radosť ako stvorený" zadávateľa: Unilever Slovensko, spol. s r. o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu. V danom prípade sa AK RPR nestotožnila s názorom sťažovateľa. V reklame nie sú také zobrazenia, ktoré by navodzovali nevhodné správanie rodiča vo vzťahu k zdravému vývinu dieťaťa. Atmosféra aj dej reklamy pôsobia pozitívne, zobrazujú rodiča – otca, ako starostlivého a nápomocného, ktorý podporuje chlapcovu hravosť a tvorivosť. Moment odloženia nanuku do mrazničky nevytvára dojem, že chlapcov „výtvor" je nevhodný, len poukazuje na skutočnosť, že mamička má rada tvarohový dezert – Míšu, zmrznutý. V reklame nie je naznačené správanie, ktoré by podceňovalo detskú tvorivosť a AK RPR je toho názoru, že zadávateľ pristupoval k tvorbe reklamy zodpovedne, vrátane zobrazenia dieťaťa v reklame, a preto vyhodnotila reklamu ako neporušujúcu Kódex a sťažnosť ako neopodstatnenú. TV spot, internetová reklama: „Nedajte sa ošklbať ani vy!", zadávateľa: OTP Banka Slovensko, a. s. Rada obdržala sťažnosť od fyzickej osoby na TV spot a internetovú reklamu zadávateľa OTP Banka Slovensko, a. s., ktorá podľa sťažovateľa podáva nekorektné informácie o možnosti refinancovania úverov s garanciou zníženia úrokovej sadzby. Zadávateľ považuje tvrdenie o znížení úroku o 3% pre každého za klamlivý, keďže v skutočnosti pri vybraných druhoch úverov nemôže byť ponuka nižšia ako 8%.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. TV spot, internetová reklama: „Nedajte sa ošklbať ani vy!", zadávateľa: OTP Banka Slovensko, a. s. je v rozpore s ustanovením čl. 14 ods. 5, písm. a) Kódexu.

AK RPR v danom prípade uznala námietky sťažovateľa. Cieľom reklamy je podľa zadávateľa komunikácia možnosti refinancovania úverov rôzneho typu a garancia zníženia úrokovej sadzby. Zadávateľ v TV spote explicitne uvádza „Garancia zníženia úroku pre každého! -3% p.a.". Z uvedeného tvrdenia môže byť priemerný spotrebiteľ uvedený do omylu a domnievať sa, že zníženie úroku o 3% p.a. nie je podmienené žiadnymi ďalšími parametrami a ponuka nemá obmedzenia, čo však s ohľadom na skutočnosť nie je pravda, keďže ponuka sa nevzťahuje na vybrané druhy úverov.

Uvedenie výšky zníženia úroku v podobe „– 3% p.a." (v TV spote) a „až o 3% p.a." (na web stránke zadávateľa) môže tiež vyvolávať dojem, že spotrebiteľ získa zníženie úroku o 3%, a nie menej (teda v intervale od 1,0 do 3,0 %), za každých okolností, čo však taktiež nie je pravda, pretože garantované zníženie úrokovej sadzby sa skladá z automatického zníženia úrokovej sadzby o 1,40% p.a. zo sadzby pôvodného úveru, zníženia o ďalšie 1,40% p.a. pri splnení podmienky aktívneho účtu v OTB Banke a doplnkové zníženie o 0,20% p.a. pri poistení nového úveru. V TV spote nie sú nikde uvedené podrobnejšie podmienky získania ponuky, vrátane jej obmedzení, a tieto neboli v čase zaslania sťažnosti uvedené ani na web stránke zadávateľa. Z tohto dôvodu má AK RPR za to, že zadávateľ nevenoval dostatočnú pozornosť prezentácii ekonomickej hodnoty produktu a parametrom ponuky, a preto vyhodnotila sťažnosť ako opodstatnenú a reklamu ako porušujúcu Kódex.

Web stránka zadávateľa: „U konto", zadávateľa: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Rada obdržala sťažnosť od fyzickej osoby na informácie uvedené na web stránke zadávateľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., v rámci ktorej sú propagované podmienky produktu „U konto". Sťažovateľ považuje reklamu za klamlivú a zavádzajúcu, pretože uvádza, že k účtu môže spotrebiteľ získať bezplatne platobnú kartu Maestro. V rámci stránky však nikde nie je uvedené, že ponuka sa nevzťahuje na vydanie Bratislavskej mestskej karty, aj napriek tomu, že táto je taktiež platobnou kartou Maestro. Sťažovateľ taktiež považuje za klamlivú informáciu o zľave 0,6% z úroku na hypotéke v banke, pretože na stránke nie je uvedené, že ponuka platí len pre nových klientov.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je čiastočne opodstatnená. Web stránka zadávateľa – informovanie o zľave 0,6 % z úroku na hypotéku: „U konto", zadávateľa: UniCredit Bank Czech Republic Slovakia, a. s. je v rozpore s ustanoveniami čl. 14 ods. 2 Kódexu.

AK RPR v danom prípade uznala námietky sťažovateľa len čiastočne. Komunikáciu parametrov produktu, konkrétne možnosti získať 1 platobnú kartu (Maestro) nepovažuje AK RPR za klamlivú čí zavádzajúcu a nemyslí si, že priemerný spotrebiteľ môže nadobudnúť z textu reklamy mylný dojem, že súčasťou ponuky je aj karta s obchodným názvom Maestro Bratislavská mestská karta, keďže táto predstavuje špecifický druh platobnej karty a jej názov zadávateľ v rámci parametrov ponuky ani neuvádza. Avšak, v súvislosti s uvedením informácie o znížení úroku v znení „navyše získate: zľavu 0,6 % z úroku na hypotéke v našej banke" má AK RPR za to, že vzhľadom na okolnosti a súvislosti v akých sa údaj používa, môže uviesť priemerného spotrebiteľa do omylu a vyvolať v ňom mylný dojem, že zľava mu bude poskytnutá aj na už existujúci produkt, čo však nie je pravda, pretože zľava sa týka len nových klientov. Túto informáciu však zadávateľ v rámci propagácie ponuky na web stránke neuvádza. S ohľadom na túto skutočnosť považuje AK RPR informácie o zľave z úroku za v rozpore s Kódexom.

Newsletter: „Hej.sk – Najnižšia cena na internete", zadávateľa: Elektrosped, a. s.

Rada obdržala sťažnosť od fyzickej osoby na newsletter umiestnený na web stránke zadávateľa, Hej.sk, v ktorom je pri produkte USB flash disk Kingston MicroDuo 16 GB uvedené, že ide o najnižšiu cenu na internete. Sťažovateľ poukazuje na skutočnosť, že pri porovnaní cien na slovenskom trhu dospel k záveru, že uvedenú cenu (7,90 €) nie je možné považovať za najnižšiu na internete, ani v rámci Slovenska a už vôbec nie v rámci celej ponuky na internete.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Newsletter: „Hej.sk – Najnižšia cena na internete", zadávateľa: Elektrosped, a. s. je v rozpore s ustanovením čl. 14 ods. 2 Kódexu.

V danom prípade vychádzala AK RPR okrem iného aj z tvrdenia zadávateľa, ktorý pripustil, že informácia „najnižšia cena na internete" nebola správna a pri jej zverejnení došlo k pochybeniu v dôsledku zlyhania systému pri preklápaní českej kampane. AK RPR má za to, že vzhľadom na okolnosti a súvislosti v akých bol údaj prezentovaný, mohol uviesť priemerného spotrebiteľa do omylu, a preto považuje sťažnosť sťažovateľa za opodstatnenú a reklamu za porušujúcu Kódex.AK RPR zároveň ocenila, že zadávateľ reklamu upravil ihneď po upozornení.

TV spot: „Dvíhajte telefón pokojne aj na dovolenke", zadávateľa: Slovak Telekom, a. s.
Rada obdržala sťažnosť od viacerých fyzických osôb na reklamnú kampaň zadávateľa Slovak Telekom, a.s., ktorá uvádza, že volanie do a zo zahraničia je odteraz výhodnejšie pre všetkých klientov paušálu Happy. Sťažovatelia poukazujú na skutočnosť, že ponuka je určená len pre nových klientov a pre tých, ktorí si práve obnovia paušál, pritom v reklame je uvedené, že ponuka je pre verných aj nových zákazníkov, čo považujú sťažovatelia za klamlivý údaj.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosti sú opodstatnené. TV spot: „Dvíhajte telefón pokojne aj na dovolenke", zadávateľa: Slovak Telekom, a. s. je v rozpore s ustanovením čl. 14 ods. 2 Kódexu.

AK RPR v danom prípade uznala námietky sťažovateľov a je toho názoru, že zadávateľ nevenoval dostatočnú pozornosť komunikácii svojej ponuky, keď uviedol, že ponuka platí pre nových aj verných zákazníkov. AK RPR považuje tento údaj vzhľadom na okolnosti a súvislosti v akých bol použitý za klamlivý a uvádzajúci do omylu, pretože priemerný spotrebiteľ sa môže domnievať, že propagovaný benefit sa vzťahuje na všetkých existujúcich zákazníkov, keďže sa používa pojem verný zákazník. AK RPR je toho názoru, že zadávateľ mal v TV spote „staronového" zákazníka, pre ktorého je určená služba, špecifikovať dôslednejšie s upozornením na povinnosť uzavretia ďalšej zmluvy s inými podmienkami ako len zmenou tarify, keďže išlo o podstatnú charakteristiku produktu, pričom samotný spot poskytoval pre to dostatočný priestor. Pojem verný zákazník zahŕňa primárne skupinu aktuálnych zákazníkov, ktorí nejakú službu už prijímajú a nemajú ju záujem meniť (okrem ponúkaného benefitu nižšej ceny). S ohľadom na tieto skutočnosti považuje AK RPR reklamu za v rozpore s Kódexom.

Web stránka zadávateľa: „Získajte ako prví ešte rýchlejší Magio Internet na optike", zadávateľa: Slovak Telekom, a. s.

Rada obdržala sťažnosť od fyzickej osoby, na informácie uvedené na stránke zadávateľa Slovak Telekom, a.s., v rámci ktorých spoločnosť informuje zákazníkov o možnosti zvýšenia rýchlosti internetu na optike pre starých aj nových zákazníkov. Sťažovateľ považuje za zavádzajúce tvrdenie, že služba je dostupná aj pre starých zákazníkov a poukazuje na skutočnosť, že existujúci zákazník môže využiť predmetnú akciu len v prípade ak je jeho služba označená v znení Magio Internet XL a pri pôvodnom názve služby Optik 3 nemá nárok na uvedený benefit. Sťažovateľ tvrdí, že spoločnosť vyhlásila, že služba je identická, mení sa len jej názov.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Web stránka zadávateľa: Získajte ako prví ešte rýchlejší Magio Internet na optike", zadávateľa: Slovak Telekom, a. s. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

AK RPR v danom prípade brala do úvahy aj vyjadrenie zadávateľa, že spoločnosť nikdy neuviedla že služba Magio Internet Optik 3 je identická so službou Magio Internet XL a je toho názoru, že v prípade komunikácie podmienok zvyšovania rýchlosti zadávateľ venoval tejto dostatočnú pozornosť a informácie prezentoval zrozumiteľne a pravdivo. AK RPR si preto nemyslí, že priemerný spotrebiteľ by mohol na základe reklamy nadobudnúť mylný dojem, že služba sa vzťahuje aj na iný typ programu ako uvádza zadávateľ v reklame, a preto považuje reklamu za neporušujúcu Kódex.

TV spot: „Old Spice", zadávateľa: Procter & Gamble, s. r. o.
Rada obdržala sťažnosť od fyzickej osoby voči TV spotu zadávateľa Procter & Gamble, s. r. o., ktorý propaguje deodoranty Old Spice. V reklame vystupuje černoch, ktorý inzultuje muža bielej pleti. Sťažovateľ je toho názoru, že reklama má rasistický podtext, pôsobí poburujúco a nabáda k rasovej neznášanlivosti.
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. TV spot: „Old Spice", zadávateľa: Procter & Gamble, s. r. o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

V danom prípade sa AK RPR nestotožnila s názorom sťažovateľa. Reklama využíva akceptovateľnú mieru humoru a reklamného nadsadenia a nie je v nej vyobrazené správanie, ktoré by poukazovalo na rasovú nadradenosť, či vyzývalo k neznášanlivosti. Reklama neuráža, ani slovne, ani vizuálne a taktiež sa v nej netvrdí, že niekto je lepší alebo horší. V reklame nebol použitý žiaden urážlivý jazyk ani gestikulácia, ktoré by boli diskriminačné voči farbe pleti, či rase. S ohľadom na tieto skutočnosti má AK RPR za to, že reklama neporušuje Kódex.

TV spot: „Zaplatíte celú rundu", zadávateľa: Slovak Telekom, a. s.

Rada obdržala sťažnosť od fyzickej osoby, na TV spot zadávateľa Slovak Telekom, a.s., ktorý propaguje mobilnú aplikáciu MyWallet. Sťažovateľ je toho názoru, že text v znení: „Zaplatíte bezkontaktne celú rundu" navádza k alkoholizmu.
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. TV spot: „Zaplatíte celú rundu", zadávateľa: Slovak Telekom, a. s. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

AK RPR v danom prípade neuznala námietky sťažovateľa. Cieľom reklamy bola komunikácia mobilnej aplikácie MyWallet, ktorá umožňuje bezkontaktnú platbu s použitím mobilného telefónu. Reklama nezobrazuje nadmernú konzumáciu alkoholu. Protagonisti reklamy dokonca ani nie sú vyobrazení pri požívaní alkoholických nápojov a AK RPR má za to, že tvrdenie, voči ktorému namieta sťažovateľ nie je možné vnímať doslovne. AK RPR si nemyslí, že reklama nabáda k alkoholizmu, a preto ju vyhodnotila ako neporušujúcu Kódex.

Banner: „Siahnite si na", zadávateľa: Niké, s. r. o.
Rada obdržala sťažnosť od fyzickej osoby na banner umiestnený na internete, ktorý propaguje stieracie žreby spoločnosti Niké „Rubínová 7". Na banneri je zobrazený ženský dekolt zdobený rubínovým náhrdelníkom, po ktorom postupne prechádzajú ženské ruky, až sa ukáže nápis „Siahnite si na" a potom nápis „100 000 €". Podľa sťažovateľa je banner sexistický a zobrazenie ženského dekoltu nesúvisí s predmetom reklamy.
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Banner: „Siahnite si na", zadávateľa: Niké, s. r. o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

V danom prípade AK RPR vychádzala pri posudzovaní zo skutočnosti, že vizuálne zobrazenie ženského dekoltu nie je vulgárne ani porušujúce všeobecné normy mravnosti či slušnosti. Zadávateľ zobrazil ženský dekolt v kontexte rubínového náhrdelníka, ktorý má modelka okolo krku, s cieľom poukázať na názov produktu, ktorým je žreb „Rubínová 7". AK RPR nepovažuje dané vyobrazenie za vyzývavé a sexistické, a preto vyhodnotila reklamu ako neporušujúcu Kódex.
TV spot: „Activia", zadávateľa: Danone, spol. s r. o.

Rada obdržala sťažnosť od fyzickej osoby na TV spot zadávateľa Danone, s. r. o., ktorý propaguje jogurty Activia. V spote je uvedené, že Activiu odporúča Česká gastroenterologická spoločnosť, no sťažovateľ túto informáciu na web stránke spomínanej spoločnosti, ani v rámci internetu nenašiel a na základe spomínaných skutočností si myslí, že reklama je zavádzajúca.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. TV spot: „Activia", zadávateľa: Danone, spol. s r. o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

V danom prípade AK RPR nepovažuje skutočnosť, že na stránke Českej gastroenterologickej spoločnosti nie je uvedené odporúčanie o používaní Activie za v rozpore s Kódexom. Umiestnenie loga a odporúčania Českej gastroenterologickej spoločnosti v reklame na produkt Activia je opodstatnené a zadávateľ predložil Rade potvrdenie o spolupráci, na základe ktorého je možné považovať predmetné tvrdenie v reklame za pravdivé. AK RPR preto nepovažuje námietky sťažovateľa za opodstatnené a reklamu za porušujúcu Kódex.

TV spot: „V rodine navzájom zadarmo", zadávateľa: Orange Slovensko, a. s.

Rada obdržala sťažnosť od fyzickej osoby na TV spot zadávateľa Orange Slovensko, a. s., ktorý informuje o možnosti vybrať si okruh známych, ktorí si budú volať navzájom zadarmo. Sťažovateľ poukazuje na skutočnosť, že v reklame nie je uvedené, že ak si jeho známeho už niekto pridal do svojho okruhu, on si ho už pridať nemôže.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. TV spot: „V rodine navzájom zadarmo", zadávateľa: Orange Slovensko, a. s. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

V danom prípade AK RPR neuznala námietky sťažovateľa a je toho názoru, že reklama nie je klamlivá. Zadávateľ v reklame zrozumiteľne a jasne sprostredkuje základné parametre a podmienky ponuky a AK RPR si nemyslí, že zadávateľ v rámci reklamy opomenul informáciu, ktorá je podstatná pre priemerného spotrebiteľa na to, aby urobil kvalifikované rozhodnutie, a preto reklamu vyhodnotila ako neporušujúcu Kódex.

Billboard: „Zájazd do Krakova a Osvienčimu", zadávateľa: Phoenix Corporation, s. r. o.
Rada obdržala sťažnosť od fyzickej osoby na billboard zadávateľa Phoenix Corporation, s. r. o., ktorý podľa sťažovateľa neeticky a cynicky narába s pietnym miestom úmrtia a martýria obrovského počtu ľudí. Sťažovateľovi prekáža najmä použitie fotografie Osvienčimu na komerčné účely a považuje toto zobrazenie za prekročenie etického rozmeru, ktorý je akceptovateľný vo verejnom priestore.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Billboard: „Zájazd do Krakova a Osvienčimu", zadávateľa: Phoenix Corporation, s. r. o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

AK RPR v danom prípade vychádzala zo skutočnosti, že cieľom reklamy bola propagácia celodenného zájazdu do Krakova a Osvienčimu. Vizuál reklamy zobrazuje časť múzea a pamätníka Auschwitz-Birkenau, ktorého návšteva je súčasťou zájazdu. Samotné zobrazenie nie je dehonestujúce, neznižuje ľudskú dôstojnosť a neobsahuje ani texty, či vizuálne prezentácie, ktoré by urážali rasové, národnostné, či politické cítenie spotrebiteľov. Vizuál reklamy zobrazuje reálne miesto, ktoré je súčasťou propagovanej ponuky, a preto AK RPR reklamu nepovažuje za porušujúcu Kódex a sťažnosť vyhodnotila ako neopodstatnenú.
Reklama vo vyhľadávači, web stránka zadávateľa: „Dajmejedlo.sk – Získajte zadarmo 4 EUR na vyskúšanie", zadávateľa: PizzaTime, s. r. o.

Rada obdržala sťažnosť od fyzickej osoby na informáciu uvedenú v rámci reklamy vo vyhľadávači a na web stránke zadávateľa PizzaTime, s. r. o., ktorá hovorí o zľave na prvú objednávku vo výške 4 €. Podľa sťažovateľa je však táto informácia zavádzajúca, nakoľko zákazník reálne dostane zľavu vo výške 2 € pri prvej objednávke.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Web stránka zadávateľa: „Dajmejedlo.sk – Získajte zadarmo 4 EUR na vyskúšanie", zadávateľa: PizzaTime, s. r. o. je v rozpore s ustanovením čl. 14 ods. 1 Kódexu.

V danom prípade AK RPR uznala námietky sťažovateľa. V prípade reklamy vo vyhľadávači, zadávateľ pripustil, že chyba vznikla v dôsledku zlyhania ľudského faktora a reklamné tvrdenie bolo po upozornení upravené. Zadávateľ taktiež uviedol, že na stránke bola informácia uvedená správne, s čím však AK RPR nesúhlasí a je toho názoru, že súčasné znenie komunikovanej ponuky sprostredkúva podstatné informácie nejasným, nezrozumiteľným a viacvýznamovým spôsobom a uvádza priemerného spotrebiteľa do omylu, pretože zadávateľ na web stránke explicitne uvádza text v znení: „Dáme vám 4 EUR na vyskúšanie", avšak až po kliknutí na podmienky ponuky sa spotrebiteľ dozvie, že na prvú objednávku – teda de facto za vyskúšanie - dostane len 2 EUR, čo považuje AK RPR za v rozpore s Kódexom.

Leták umiestnený na web stránke zadávateľa: „Naspäť do lavíc za polovicu", zadávateľa: Alza.cz, a.s.
Rada obdržala sťažnosť od fyzickej osoby na informáciu v letáku zadávateľa Alza.cz, a.s., v ktorom sťažovateľ poukazuje na nezrovnalosti medzi názvom reklamy „Naspäť do lavíc za polovicu" a cenami produktov. V letáku sa uvádza, že „Kto nakúpi školskú výbavu už teraz, ušetrí vďaka Masakru cien až 50 %!", v skutočnosti sa predmetná akcia vzťahuje len na jednu rýchlovarnú kanvicu. Sťažovateľ si navyše myslí, že rýchlovarná kanvica nemá nič spoločné so školským vybavením.
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je čiastočne opodstatnená. Leták: „Naspäť do lavíc za polovicu", zadávateľa: Alza.cz, a. s. je v rozpore s ustanovením čl. 14 ods. 2 Kódexu.

V danom prípade AK RPR čiastočne uznala námietky sťažovateľa. V súvislosti s jeho námietkou ohľadom skutočnosti, že časť zľavnených produktov nemá nič spoločné so školským vybavením, má AK RPR za to, že produkty sú určené aj študentom stredných, či vysokých škôl a ich zaradenie do ponuky môže byť opodstatnené. AK RPR však uznala námietku sťažovateľa ohľadom klamlivosti údaju o 50% zľave. Dominantným výrazovým prostriedkom reklamy je headline v znení: „Naspäť do lavíc za polovicu". AK RPR je toho názoru, že predmetný headline v kontexte tvrdenia „Kto nakúpi školskú výbavu už teraz, ušetrí vďaka masakru cien až 50%" môže vyvolať v priemernom spotrebiteľovi mylný dojem, že všetky veci, týkajúce sa ponuky školskej výbavy v ponuke zadávateľa sú v zľave 50%, čo nie je pravda, pretože v skutočnosti sú v tejto zľave spotrebiteľovi ponúknuté len dva produkty (rýchlovarná kanvica a slúchadlá) a zvyšné produkty si môže spotrebiteľ zakúpiť s nižšou zľavou. Vzhľadom na okolnosti a súvislosti v akých bol údaj o 50% zľave použitý, považuje AK RPR tento za klamlivý a reklamu za porušujúcu Kódex.

Citylight: „Nové balenie vodky Nicolaus", zadávateľa: ST Nicolaus – trade, a. s.

Rada obdržala sťažnosti od viacerých osôb na citylight zadávateľa ST Nicolaus – trade, a. s., ktorý propaguje vodku Nicolaus a jej nové balenie. Sťažovatelia namietajú voči reklame alkoholických nápojov na miestach, na ktorých sa bežne pohybujú maloletí. Navyše podľa sťažovateľov predmetný citylight navádza k nadmernej konzumácii alkoholu, vzhľadom na claim „vždy po ruke".

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosti nie sú opodstatnené. Citylight: „Nové balenie vodky Nicolaus", zadávateľa: ST Nicolaus – trade, a. s. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

V predmetnom prípade sa AK RPR nestotožnila s názormi sťažovateľov. Cieľom reklamy bola propagácia nového balenia vodky Nicolaus. Vizuál reklamy podľa AK RPR neprezentuje nezodpovedný postoj ku konzumácii alkoholu a ani nevyjadruje súhlas s jeho nadmernou konzumáciou. V reklame nie sú zobrazené osoby pri konzumácii alkoholu a reklama ani nezobrazuje osoby v zjavne podnapitom stave. Reklama taktiež spĺňa podmienky, ktoré Kódex kladie na reklamu v prípade komunikácie alkoholických nápojov vo vzťahu k maloletým. S ohľadom na tieto skutočnosti považuje AK RPR za akceptovateľné aj zvolené komunikačné médium.
TV spot: „Sporenie nebolo nikdy jednoduchšie", zadávateľa: Prima banka Slovensko, a. s.

Rada obdržala sťažnosť od fyzickej osoby na zadávateľa Prima banka Slovensko, a. s., v ktorej sa uvádza, že finančný vklad je úročený úrokovou sadzbou vo výške 5 %. Sťažovateľ namieta, že z reklamy nevyplýva, že súčasťou ponuky je podmienka založenia si osobného účtu a spotrebiteľ tak o výnos prichádza v dôsledku poplatkov za jeho vedenie.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. TV spot: „Sporenie nebolo nikdy jednoduchšie", zadávateľa: Prima banka Slovensko, a. s. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

V danom prípade AK RPR neuznala námietky sťažovateľa. V rámci reklamnej kampane zadávateľ zrozumiteľne komunikuje, že súčasťou sporenia je aj založenie si osobného účtu a samotný produkt má názov „Sporenie k Osobnému účtu", čo je viditeľne uvedené aj v rámci TV spotu. AK RPR má za to, že z uvedeného je zrejmé, že predpokladom zriadenia a vedenia pravidelného sporenia je aj zriadenie si Osobného účtu. Poplatky súvisiace s vedením účtu sú súčasťou sadzobníka poplatkov banky, ktorý je zverejnený aj na web stránke zadávateľa a dostupný pre potenciálnych klientov. AK RPR v danom prípade neposudzuje samotnú výšku poplatkov za vedenie účtu, avšak má za to, že s ohľadom na cieľ reklamy zadávateľ venoval dostatočnú pozornosť komunikácii svojej ponuky a reklama preto neporušuje Kódex.

Web stránka zadávateľa: „Fotoaparát Fujifilm", zadávateľa: NAY, a. s.

Rada obdržala sťažnosť od fyzickej osoby na zavádzajúce informácie na web stránke zadávateľa NAY, a. s., ktorá pri každom produkte uvádza bežnú cenu a ušetrené % pri nákupe. Sťažovateľ poukazuje na skutočnosť, že zadávateľom uvedená bežná cena je oveľa vyššia ako reálna priemerná bežná cena produktu na iných webových stránkach. Ako príklad sťažovateľ uviedol fotoaparát Fujifilm Finepix sl260, pri ktorom je uvedená bežná cena 269 €, avšak rovnaký fotoaparát sa dá u iných predajcov kúpiť od 124 do 220 €.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Web stránka zadávateľa – informácia o „bežnej cene": „Fotoaparát Fujifilm", zadávateľa: NAY, a. s. je v rozpore s ustanoveniami čl. 14 ods. 2 Kódexu.
V danom prípade AK RPR uznala námietky sťažovateľa. Aj napriek skutočnosti, že zadávateľ argumentuje, že ním uvádzaná cena je stanovená na základe odporúčania maloobchodnej ceny dotknutého tovaru, je AK RPR toho názoru, že použitý výraz „bežná cena" vyjadruje priemer, resp. priemernú cenu, za ktorú si spotrebiteľ môže výrobok zakúpiť v aktuálnom čase. V predmetnom prípade však cena uvádzaná zadávateľom ako bežná nezodpovedá priemernej cene a AK RPR je toho názoru, že vzhľadom na okolnosti a súvislosti v akých bol údaj použitý, môže tento uviesť priemerného spotrebiteľa do omylu. AK RPR preto vyhodnotila reklamu ako porušujúcu Kódex.

Leták: „Záložňa Breva", zadávateľa: Záložňa Breva, s. r. o.
Rada obdržala sťažnosť od viacerých fyzických osôb na leták zadávateľa Záložňa Breva, s. r. o., na ktorom je vyobrazená polonahá žena. Podľa sťažovateľov sú predmetné letáky nevhodné a navyše dostupné maloletým, napr. pri vyberaní pošty zo schránok.
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosti sú opodstatnené. Leták: „Záložňa Breva", zadávateľa: Záložňa Breva, s. r. o. je v rozpore s ustanoveniami čl. 11 ods. 1 písm. b) a e) Kódexu.

AK RPR v danom prípade považuje zobrazenie nahej ženy, ktoré tvorí dominantnú časť vizuálu reklamy za neopodstatnené, účelové a sexistické, keďže toto nemá žiaden súvis s predmetom činnosti subjektu, ktorý prostredníctvom reklamy propaguje svoje služby na trhu záložní. Komunikačné médium – leták, hromadne distribuovaný do schránok obyvateľov je navyše dostupný širokému cieľovému publiku, vrátane detí a mladistvých a AK RPR preto uznala námietku sťažovateľov a vyhodnotila reklamu ako porušujúcu Kódex, najmä vo vzťahu k použitému komunikačnému médiu a absencie vzťahu vizuálu reklamy k propagovanej službe.

Billboard: „Toto nie je diskriminácia, toto jednoducho nefunguje", zadávateľa: Aliancia za rodinu, o. z.
Rada obdržala sťažnosti od viacerých osôb na billboard občianskeho združenia Aliancia za rodinu, ktorý podľa sťažovateľov znevažuje ľudskú dôstojnosť a diskriminuje na základe pohlavia. Jedna zo sťažností poukazuje na to, že vizuál reklamy predpisuje jeden model rodiny, nepriamo naznačujúc, že ostatné formy vzťahov sú nefunkčné, a preto reklama znevažuje nielen homosexuálne páry, ale aj ďalšie skupiny ľudí ako bezdetné páry alebo slobodné matky a otcov.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosti sú opodstatnené. Billboard: „Toto nie je diskriminácia, toto jednoducho nefunguje", zadávateľa: Aliancia za rodinu, o. z. je v rozpore s ustanovením čl. 13 ods. 6 Kódexu.

V danom prípade AK RPR nesúhlasí s tvrdením zadávateľa, že billboard nehovorí o vzťahoch a neposudzuje ich. Spôsob zobrazenia vizuálnych prezentácií v reklame podľa AK RPR implikuje potláčanie určitých skupín ľudí, ktorí nevytvárajú rodinu v tradičnom zmysle slova – žena, muž a dieťa. Vizuál reklamy nie je možné jednoznačne interpretovať v zmysle zadávateľom definovaného cieľa reklamy, a teda, že jedine muž a žena môžu splodiť dieťa. Zobrazenie v kontexte headlinu reklamy „Toto nie je diskriminácia, toto jednoducho nefunguje" naznačuje, že jediný správny model rodiny, ktorý funguje, je matka, otec a dieťa, čím podľa AK RPR naopak dochádza k diskriminácii ostatných modelov rodín, ako napríklad vychovávanie dieťaťa starými rodičmi, rodina s jedným rodičom, žena a muž prípadne manželia bez detí alebo s ohľadom na použitý vizuál, ktorý zachytáva dvoch mužov, aj vzťahy osôb rovnakého pohlavia, prípadne aj vychovávanie dieťaťa dvoma mužmi, prípadne ženami. Z tohto dôvodu má AK RPR za to, že reklama podporuje diskrimináciu z dôvodu pohlavia a porušuje Kódex.

Web stránka zadávateľa: „Sto plus sto eur pre mamičku a dieťa do 18 rokov", zadávateľa: Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.
Rada obdržala sťažnosť od fyzickej osoby na reklamu zadávateľa Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s., ktorá v príjemcovi reklamy vyvoláva pocit, že poisťovňa Dôvera pozná iba jeden typ rodiča – matku. Podľa reklamy sťažovateľ usudzuje, že otec, ako rodič, nie je pre poisťovňu dôležitý. Na základe toho je sťažovateľ toho názoru, že reklama diskriminuje rodičov mužského pohlavia.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Web stránka zadávateľa: „Sto plus sto eur pre mamičku a dieťa do 18 rokov", zadávateľa: Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s. je v rozpore s ustanovením čl. 13 ods. 6 Kódexu.

V danom prípade AK RPR uznala námietku sťažovateľa a je toho názoru, že reklama podporuje diskrimináciu na základe pohlavia, keďže propagovaná ponuka je určená výhradne pre jedného rodiča, ženského pohlavia – matku. Uvedenú komunikáciu nepovažuje AK RPR za etickú, pretože reklama je výlučne orientovaná na matky a nepripúšťa využitie uvedeného benefitu otcom, a to aj napriek tomu, že v bežnom živote sa môže stať, že otec vychováva dieťa sám, ako jediný rodič, a je preto predpoklad, že uvedený benefit v podobe doplatku za lieky by bol pre neho rovnako prínosný. AK RPR preto vyhodnotila reklamu ako porušujúcu Kódex a sťažnosť sťažovateľa ako opodstatnenú.

Billboard: „Speed servis", zadávateľa: SPEED SERVIS - AUTOSERVIS
Rada obdržala sťažnosť od fyzickej osoby na billboard, ktorý propaguje služby autoservisu v Dubnici nad Váhom. Na predmetnom billboarde je vyobrazené odhalené ženské pozadie aj s nohami spôsobom, že samotná propagovaná služba zaniká, čo považuje sťažovateľ za v rozpore so všeobecnými normami mravnosti a slušnosti.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Billboard: „Speed servis", zadávateľa: SPEED SERVIS - AUTOSERVIS je v rozpore s ustanoveniami čl. 11 ods. 1 písm. b) a e) Kódexu.

AK RPR v danom prípade uznala námietky sťažovateľa a je toho názoru, že predmetná reklama využíva fragmentáciu tela, prostredníctvom vizuálu, ktorý zachytáva len jeho vybranú časť, v danom prípade časť tela, ktorú je možné považovať za erotickú a účelovo použitú k prilákaniu pozornosti. Takéto zobrazenie považuje AK RPR za príklad dehonestácie tela v reklame a prezentáciu, ktorá znižuje ľudskú dôstojnosť na základe objektifikácie ľudského tela, je sexistická a nesúvisiaca s propagovanou službou autoservisu. S ohľadom na tieto skutočnosti považuje AK RPR predmetnú reklamu za porušujúcu Kódex.