Tlačová správa zo 6. zasadnutia AK RPR

Dňa 23. 06. 2016 sa konalo 6. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej samoregulácie v oblasti reklamy posúdila sťažnosti na 6 reklám s cieľom zistiť, či došlo k porušeniu Etického kódexu reklamnej praxe platného na území SR (ďalej len Kódex).

AK RPR prijala na svojom zasadnutí nasledujúce nálezy:

Billboardy: „Homeopatia", zadávateľa: Slovenská komora homeopatov
Rada zaevidovala v mesiaci jún sťažnosť od fyzickej osoby na billboard, využitý v rámci informačnej kampane o homeopatii. Sťažovateľka je toho názoru, že tvrdenie „homeopatia nám pomáha" je zavádzajúce a reklamu považuje za klamlivú. Podľa sťažovateľky je reklama koncipovaná spôsobom, ktorý zneužíva dôveru spotrebiteľa a využíva nedostatok jeho skúseností, znalostí, prípadne jeho dôverčivosť a má za to, že reklama ohrozuje dobré meno reklamy a znižuje dôveru v reklamu ako službu spotrebiteľom, keďže podľa jeho názoru neexistuje ani jedna odborná štúdia, ktorá by vedela dokázať akýkoľvek účinok homeopatík na zdravie človeka alebo zvieraťa, okrem placebo efektu (sťažovateľka k sťažnosti pripojila aj odkazy na viaceré názory, resp. štúdie o homeopatii). Sťažovateľka tiež dodáva, že z uvedeného tvrdenia nie je jasné, či osobám vyobrazeným na billboarde homeopatia pomáha reálne zdravotne alebo len pocitovo, pričom vyššie uvedené tvrdenie môže vytvárať dojem, že ide o účinky pôsobiace na zdravie človeka. Rada zaevidovala v mesiaci jún aj sťažnosť občianskeho združenia Spoločenstvo sv. Jozefa (Spoločnosť svätého Bazila Veľkého), v ktorej sťažovatelia namietajú, že známe osobnosti, ktoré boli zapojené do kampane môžu vzhľadom na svoje profesionálne zameranie výrazne ovplyvniť predaj liekov. Sťažovatelia poukazujú na to, že v reklame nie je umiestnená výzva na konzultáciu s lekárom, či lekárnikom. Okrem toho sú sťažovatelia toho názoru, že ak niektoré homeopatiká sú na lekársky predpis, tak reklama prekračuje hranicu Kódexu, keďže v danom prípade nemôžu byť predmetom reklamy.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosti nie sú opodstatnené. Billboardy: „Homeopatia", zadávateľa: Slovenská komora homeopatov nie sú v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

V danom prípade AK RPR neuznala námietky sťažovateľov a pri posudzovaní vychádzala zo skutočnosti, že reklama neobsahuje odkaz na žiaden konkrétny produkt – v tomto prípade konkrétny homeopatický liek a výroky, ktoré sú uvedené na billboardoch sú subjektívnymi výrokmi osobností, ktoré sú vyobrazené aj v reklame. Spracovanie reklamy ako aj celková koncepcia kampane sú zrozumiteľné a jasné, a spojenie výroku s podobizňou konkrétnej osobnosti je možné jednoznačne interpretovať ako jej názor na homeopatiu, navyše vychádzajúci z osobnej skúsenosti. Žiaden z billboardov neobsahuje výzvu, ktorá by nabádala k nutnej, či okamžitej zmene spotrebiteľských návykov, či spotrebiteľského správania a Komisia ani nepredpokladá, že na jej základe by spotrebiteľ urobil rozhodnutie bez toho, aby tomuto predchádzalo bližšie vyhľadanie si informácii o homeopatii, napríklad na webovej stránke, ktorá je na billboarde taktiež uvedená. Homeopatia je v tomto prípade prezentovaná ako jedna z možností a reklama neobsahuje vyjadrenia, ani zobrazenia, ktoré by homeopatiu stavali do pozície jedinej a správnej „liečebnej" metódy. V súvislosti s námietkou ohľadom využitia známych osobností v reklame, je AK RPR toho názoru, že potenciálny rozpor reklamy s Kódexom by mohol nastať vtedy, ak by v reklame vystupovali osoby, ktoré sú schopné ovplyvniť spotrebu liekov z titulu svojej odbornosti – napríklad konkrétni lekári, lekárnici, prípadne homeopati. V danom prípade sa tvárami kampane stali známe osobnosti z verejného života (športovci, spevák, moderátorka) a AK RPR ich vystupovanie v rámci reklamnej kampane nepovažuje za porušujúce Kódex. Ako nedôvodnú vníma AK RPR aj námietku sťažovateľov ohľadom absencie výzvy na konzultáciu s lekárom, či lekárnikom, keďže reklama nepropaguje žiaden konkrétny produkt – homeopatický liek. AK RPR vyhodnotila reklamu ako neporušujúcu Kódex a sťažnosti ako neopodstatnené.

TV spot: „Keď ti nepožičia Ľubka, požičia ti VUBka", zadávateľa: Všeobecná úverová banka, a.s.
Rada zaevidovala v mesiaci máj a jún sťažnosti od štyroch fyzických osôb na TV spot zadávateľa Všeobecná úverová banka, a.s. Sťažovatelia predmetnej reklame vytýkajú účinkovanie dieťaťa v spote a sú toho názoru, že reklama navádza deti na požičiavanie si peňazí už v detskom veku a vytvára dojem, že požičať si je niečo prospešné, môže to vyriešiť životné problémy a splniť sny. Jeden zo sťažovateľov je toho názoru, že maloletý divák nie je schopný rozlíšiť v tejto reklame obraznosť uvedeného sloganu.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosti nie sú opodstatnené. TV spot: „Keď ti nepožičia Ľubka, požičia ti VUBka", zadávateľa: Všeobecná úverová banka, a.s. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

AK RPR sa v danom prípade nestotožnila s názormi sťažovateľov. Reklama komunikuje finančný produkt - pôžičku, ktorý je určený výhradne dospelým osobám. Vystupovania dieťaťa v reklame je v tomto prípade súčasťou reklamného príbehu a komunikačného posolstva reklamy, ktoré je možné vnímať aj spôsobom, že využitím propagovaného produktu si spotrebiteľ – dospelá osoba môže splniť svoje detské sny. Reklama neobsahuje žiadnu výzvu určenú maloletým, ani prvky, či vizuálne prezentácie atraktívne pre potenciálneho detského diváka a nie je ani spracovaná spôsobom, ktorý by dieťa mohol ovplyvniť tak, aby nezodpovedne konalo vo svojej dospelosti a neprimerane sa zadlžovalo. Reklama je zameraná na dospelé osoby a obsahuje reklamné nadsadenie, ktoré je zrozumiteľné a zrejmé. V reklame nie sú vyobrazené ani situácie, ktoré by mohli byť z pohľadu účinkovania dieťaťa v spote vyhodnotené ako nebezpečné a AK RPR sa nedomnieva, že reklama môže mať negatívny dopad na maloletého diváka, a preto vyhodnotila reklamu ako neporušujúcu Kódex.

Vonkajšia reklama: „Calzedonia – Italian beachwear (Adriana Lima)", zadávateľa: CALZEDONIA SLOVAK s.r.o
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby na vonkajšiu reklamu zadávateľa CALZEDONIA SLOVAK s. r. o., ktorá komunikuje aktuálnu kolekciu plaviek na leto 2016. Sťažovateľ považuje reklamu za pohoršujúcu a je toho názoru, že reklama povzbudzuje okoloidúcich k nevere a upevňuje postoj, ktorý vedie k závislosti na pornografii. Reklama podľa sťažovateľa znižuje skutočnú hodnotu ženy a nabáda najmä mladé dievčatá k nesprávnym názorom o ich skutočnej kráse. U osôb s pocitmi menejcennosti a so sklonom k depresiám môže podľa sťažovateľa reklama viesť k zhoršeniu zdravotného stavu, keďže zdôrazňuje nereálnosť, bezchybnosť a retuš ženského tela.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Vonkajšia reklama: „Calzedonia – Italian beachwear (Adriana Lima)", zadávateľa: CALZEDONIA SLOVAK s.r.o nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

V danom prípade AK RPR neuznala námietky sťažovateľa a pri posudzovaní vychádzala AK RPR z toho, že cieľom reklamy je v danom prípade komunikácia plavkového sortimentu konkrétnej značky Calzedonia. Modelka je v reklame vyobrazená v kontexte propagovaného produktu - plaviek, ktorý má na sebe oblečené. Vyobrazenie modelky a spracovanie vizuálov kampane nie je neslušné. Modelka nie je zobrazená v polohách a spôsobom, ktorý by bol vulgárny a AK RPR je toho názoru, že reklama neporušuje všeobecné normy mravnosti a slušnosti. Reklama nezobrazuje sexuálne stimuly, poddajnosť ani čiastočnú nahotu nevhodným spôsobom a ani nevykresľuje modelku – ženu dehonestujúco, či len ako sexuálnu atrakciu. Zobrazenie je v súlade s požiadavkami, ktoré Kódex v tomto ohľade na reklamu kladie a preto ju AK RPR nevyhodnotila ako porušujúcu Kódex.

Billboard: „Pozerajú ti len do očí?", zadávateľa: SAPIENTIA s.r.o
Rada zaevidovala sťažnosti od dvoch fyzických osôb na billboardovú reklamu zadávateľa SAPIENTIA s.r.o., ktorá komunikuje možnosť zväčšenia poprsia na Inštitúte zdravia a krásy. Jedna zo sťažností namieta, že slogan „pozerajú ti len do očí" naznačuje, že žena je len sexuálny objekt a najpodstatnejší je jej výzor a veľkosť poprsia. Druhá sťažnosť je toho názoru, že vizuál reklamy v kontexte sloganu naznačuje, že žena získa pozornosť okolia len vtedy, ak bude mať „silikónové" prsia, na základe čoho sťažovateľ považuje reklamu za porušujúcu všeobecné normy mravnosti a slušnosti a dehonestujúcu voči ženám.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosti sú opodstatnené. Billboard: „Pozerajú ti len do očí?", zadávateľa: SAPIENTIA s.r.o. je v rozpore s ustanovením čl. 11 ods. 1 písm. a) a e) Kódexu.

AK RPR sa v danom prípade stotožnila s názormi sťažovateľov. Dominantným výrazovým prostriedkom reklamy je headline – slovná hračka v znení: „Pozerajú sa ti len do očí?". AK RPR považuje uvedené tvrdenie s ohľadom na celkový vizuál reklamy za dvojzmyselné a v kontexte propagovaných služieb a komunikačného posolstva reklamy za sexistické. AK RPR si je vedomá, že predmetom činnosti zadávateľa je plastická chirurgia, vrátane operácii na zväčšovanie poprsia, avšak uvedená reklama posúva význam jej komunikačného posolstva do pozície, v ktorej sa žena stáva sexuálnym objektom. V našej spoločnosti nie je štandardné a slušné „pozerať" sa ženám inam ako do očí. Text reklamy však priamo nabáda k tomu, aby bola žena posudzovaná ako sexuálny objekt a naznačuje, že je správne, pokiaľ bude žena vnímaná a hodnotená na základe veľkosti svojho poprsia. Modelka využitá v reklame je v kontexte sloganu zobrazená ako sexuálna atrakcia a AK RPR je toho názoru, že reklama je dehonestujúca, urážlivá a samotné stvárnenie ženy v tomto prípade zámerne redukuje jej vlastnosti na základe rodových stereotypov, čo nemožno považovať za etické.

Billboard: „Babylon Erotic Night Club – akcia: ceny od 50 Eur", zadávateľa: NIGHT CLUB BABYLON
Rada zaevidovala v mesiaci jún sťažnosti od dvoch fyzických osôb na vizuál billboardu, ktorý propaguje nočný erotický klub Babylon. Sťažovatelia reklame vytýkajú, že vizuál zachytáva modelku vo vulgárnej a lascívnej polohe a porušuje všeobecné normy mravnosti a slušnosti. Billboard je umiestnený pri petržalskej hrádzi, po ktorej denne prechádzajú aj rodičia s deťmi a sťažovatelia sú toho názoru, že tento druh zobrazení na verejné priestranstvá nepatrí.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosti sú opodstatnené. Billboard: „Babylon Erotic Night Club – akcia: ceny od 50 Eur", zadávateľa: NIGHT CLUB BABYLON je v rozpore s ustanovením čl. 11 ods. 1 písm. b) vo vzťahu k čl. 11 ods. 2 Kódexu.

AK RPR sa v danom prípade stotožnila s názorom sťažovateľov. Spôsob, akým zadávateľ ženu v reklame zobrazil AK RPR nepovažuje za súladný s Kódexom. Modelka je vyobrazená v lascívnej a vyzývavej polohe a celkový vizuál reklamy je možné považovať za porušujúci všeobecné normy mravnosti a slušnosti. Navyše uvedenie sumy 50 EUR cez telo modelky v kontexte akciovej ceny posúva vnímanie reklamy do polohy, kedy zo ženy robí tovar, ktorý je možné si v uvedenej cene zakúpiť. AK RPR je toho názoru, že reklama je sexistická a s ohľadom na jej celkové stvárnenie pôsobí diskriminačne, urážlivo a vo vzťahu k ženám ponižujúco. AK RPR taktiež považuje za nevhodné umiestnenie billboardu na verejnom priestranstve, kde s ním do kontaktu môžu prísť aj deti a maloletí, ako tomu je napríklad pri petržalskej hrádzi, a má za to, že prezentácia ľudského tela nebola uskutočnená s plným zvážením vplyvu na všetky vekové kategórie.

Propagačné video na Facebooku: „Bikini & Swimwear Relleciga", zadávateľa: RELLECIGA EUROPE / GLETT, s.r.o.

Rada zaevidovala v mesiaci máj sťažnosť od fyzickej osoby na spot- propagačné video umiestnený na Facebook fan page, ktoré propaguje plavkový sortiment značky RELLECIGA. Sťažovateľ namieta, že zobrazenie ženy v spote pôsobí v celkovom zvukovo – obrazovom stvárnení sexisticky. Modelka je v reklame podľa sťažovateľa vyobrazená ako objekt za účelom upútania pozornosti. Sťažovateľ je taktiež toho názoru, že zobrazenie ľudského tela v reklame nebolo uskutočnené s plným zvážením vplyvu na všetky vekové kategórie, keďže reklama môže u mladších neplnoletých spotrebiteliek vyvolať dojem, že budú vyzerať ako modelka z reklamy, čo môže mať vplyv na ich správanie a svoje telá budú vystavovať ako sexuálny objekt. Na základe reklamy môžu získať mylnú predstavu o hodnote ženy a reklama môže ohroziť ich psychický vývoj. Reklama je zobrazovaná na sociálnej sieti, a tak s ňou môžu prichádzať do kontaktu rôzne vekové kategórie spotrebiteľov.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Propagačné video na Facebooku: „Bikini & Swimwear Relleciga", zadávateľa: RELLECIGA EUROPE / GLETT, s.r.o nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

V danom prípade sa AK RPR nestotožnila s názorom sťažovateľa. Cieľom reklamy je komunikácia plavkového sortimentu konkrétnej značky RELLECIGA. Sortiment plaviek s ľudským telom bezprostredne súvisí a AK RPR má za to, že zobrazenie modelky má v tomto prípade svoje opodstatnenie a je v kontexte propagovaného produktu. Vyobrazenie modelky, ktorá má na seba oblečené plavky, ktoré zadávateľ ponúka ako súčasť svojho sortimentu a celkové spracovanie prezentačného videa nie je neslušné. Modelka nie je zobrazená spôsobom, ktorý by bol vulgárny a AK RPR je toho názoru, že reklama neporušuje všeobecné normy mravnosti a slušnosti. Reklama nezobrazuje ženu ako sexuálnu atrakciu a modelka v nej nie je vykreslená spôsobom, ktorý by bolo možné považovať za sexistickú, či dehonestujúcu reklamu. V súvislosti s námietkami sťažovateľa ohľadom vplyvu reklamy na rôzne vekové kategórie spotrebiteľov, zadávateľ predložil AK RPR dôkazy, ktoré preukazujú, že kampaň bola cielená na osoby staršie ako 18 rokov, pričom cieľovou skupinou boli v danom prípade výhradne ženy. AK RPR má za to, že zadávateľ pristupoval k výberu média, resp. k zacieleniu kampane s pocitom zodpovednosti voči všetkým vekovým kategóriám spotrebiteľov reklamu vyhodnotila ako neporušujúcu Kódex.

TV spoty: „To pochopíte, keď budete malí", zadávateľa: Unilever Slovensko, spol. s r.o.

Rada zaevidovala v mesiaci máj sťažnosť od fyzickej osoby voči TV spotom ku kampani „To pochopíte, keď budete malí", zadávateľa Unilvere Slovensko, spol. s r.o., ktorá propaguje nanuky Míša. V prípade oboch spotov sťažovateľ namieta, že deti – chlapec a dievča, sú v rámci reklamy zobrazené bez zobrazovaného dozoru, pričom sa dali do kontaktu s neznámymi osobami. V prípade reklamy, v ktorej vystupuje chlapec, sťažovateľ taktiež namieta, že v rámci svojho účinkovania na bicykli, nemá na hlave ochrannú prilbu. Sťažovateľ má taktiež za to, že v spote, v ktorom vystupuje dievčatko nebola dodržaná bezpečnosť, keďže hra sa odohráva na ulici, po ktorej môžu prechádzať autá a nie na vymedzenom detskom ihrisku.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. TV spoty: „To pochopíte, keď budete malí", zadávateľa: Unilever Slovensko, spol. s r.o. nie sú v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

Cieľom predmetnej reklamnej kampane bola komunikácia zmrzliny, konkrétne nanuku Míša. Reklamný príbeh, zameraný na dospelého spotrebiteľa, pracoval s metaforou, v rámci ktorej sa dospelí vracajú do detstva. Pointa reklamy je z oboch spotov zrejmá a AK RPR sa nedomnieva, že by priemerný spotrebiteľ mohol reklamu vnímať doslovne. V tomto kontexte AK RPR uznala aj argumenty zadávateľa a okrem iného skonštatovala, že scény, v ktorých vystupujú deti nie sú z pohľadu celého trvania reklamy ako aj samotného reklamného príbehu dominantné, ale len dotvárajú komunikačné posolstvo a zámer zadávateľa „vrátiť dospelých do sveta detí". Zobrazenie detí je len okrajové, okolo ich postáv sa nerozvíja žiaden ďalší samostatný reklamný príbeh. Deti v namietaných zobrazeniach nemajú samostatný dialóg a z reklamy ani nevyplýva, že by ich konanie mohlo vzbudiť dojem, že reklama povzbudzuje maloletých k tomu, aby sa prihovárali cudzím ľuďom. Oba spoty sú veselé a hravé a nič v nich nenaznačuje, že samotní aktéri reklamy by mohli byť pre deti hrozbou. AK RPR nepovažuje za nebezpečné ani prostredie, využité v rámci záberu s deťmi. V zábere nie je cesta, reklama neobsahuje záber na premávku. V prostredí, v ktorom sa odohrávajú oba reklamné príbehy nie sú v scéne s deťmi vidieť ani žiadne autá. A deti ani nie sú priamymi účastníkmi cestnej premávky. AK RPR je preto toho názoru, že v reklame boli s ohľadom na maloletých zvážené všetky situácie z hľadiska bezpečnosti a reklamu nepovažuje za porušujúcu Kódex a sťažnosť vyhodnotila ako neopodstatnenú.

Facebook komunita: „Medzinárodný deň borovičky", zadávateľa: AMI COMMUNICATIONS SLOVAKIA, s.r.o.

Rada zaevidovala v mesiaci jún sťažnosť od fyzickej osoby na komunikáciu Medzinárodného dňa borovičky na Facebooku. Sťažovateľ považuje predmetnú komunikáciu alkoholu za neadekvátnu, keďže využíva animované postavičky a kresby, ktoré pôsobia detským spôsobom.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Facebook komunita: „Medzinárodný deň borovičky", zadávateľa: AMI COMMUNICATIONS SLOVAKIA, s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

V danom prípade sa AK RPR nestotožnila s názorom sťažovateľa. Zadávateľ síce v rámci svojej komunikácie využil animované zvieracie postavičky – svišťov, ktorí symbolizujú slovenskú prírodu, avšak spôsob ich spracovania a ich celkové stvárnenie nepripomína maloletých. Svište sú graficky upravené s dôrazom na známky dospelosti – majú fúzy, kabelky, klobúky, brady a pod.) a AK RPR si nemyslí, že by svojim konaním, či grafickým prevedením mohli pripomínať deti, či maloleté osoby. Zadávateľ taktiež venoval zvýšenú pozornosť cieleniu reklamy na osoby staršie ako 18 rokov. Upozornenie na vek – od 18 rokov je uvedené priamo v titulnej fotografii komunity a touto vekovou hranicou je podmienené aj zobrazovanie stránky, cielenie prípadnej reklamy a zobrazovanie postov na stránke, ktoré sa osobám mladším ako 18 rokov nezobrazujú, a pri cielenom vyhľadávaní komunitu sú osoby mladšie ako 18 rokov upozornené na nevhodný obsah. Zadávateľ teda venoval komunikácii svojej aktivity dostatočnú pozornosť a AK RPR sa nedomnieva, že reklama je zameraná na maloletých.